Eurostudent

Profil pracodawcy


  URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
 

  ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa


  udt@udt.gov.pl, www.udt.gov.pl


  (+48) 22 57 22 100


Kim jesteśmy

UDT – ekspercka organizacja techniczna

UDT jest państwową osobą prawną działającą w zakresie wspierania państwa, społeczeństwa i podmiotów gospodarczych w szeroko rozumianych działaniach służących bezpieczeństwu użytkowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska. Nasze wartości to bezstronny, niezależny i rzetelny dozór obejmujący dwie grupy urządzeń: urządzenia ciśnieniowe (np. rurociągi transportowe, kotły) oraz urządzenia transportu bliskiego (np. żurawie, suwnice, dźwigi).

Struktura UDT składa się z centrali oraz jednostek terenowych, których pełen wykaz znajduje się na stronie www.udt.gov.pl. UDT prowadzi też działalność certyfikacyjną oraz - jako jednostka notyfikowana - ocenę zgodności w zakresie 11 dyrektyw UE nowego podejścia.

 

UDT w liczbach:

• Ponad 1650 pracowników

• Blisko 1100 wysoko wyspecjalizowanych inżynierów

• Przeszło 450 ekspertów oceny zgodności

• Prawie 450 szkoleniowców

• Ponad 300 rzeczoznawców i ekspertów wykonujących badania i ekspertyzy techniczne

• Blisko 150 audytorów jednostki certyfikującej systemy zarządzania

 

Praca u Nas to ciągłe zdobywanie wiedzy, dlatego cenimy osoby chcące rozwijać się w wielu obszarach, zarówno dotyczących działań inspekcyjnych, audytorskich, jak też szkoleniowych.


W skład UDT wchodzą:


Centrum Certyfikacji i Oceny zgodności UDT-CERT

UDT-CERT jest jednostką certyfikującą oraz notyfikowaną. UDT-CERT działa według europejskich norm, posiada akredytacje PCA w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów i osób oraz notyfikację w zakresie 12 dyrektyw UE. Szeroki zakres działalności, wysokie kwalifikacje i kompetencje pracowników oraz najwyższa jakość świadczonych usług pozwoliły UDTCERT stać się marką znaną w Polsce i za granicą, która zajmuje się:


  • Certyfikacją systemów zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, PN-ISO/IEC 27001:2007, PN-EN ISO 22000:2006, PN-EN ISO 3834:2007, EN 50001:2009 czy też certyfikacją gospodarki leśnej wg wymagań PEFC.
  • Certyfikacją osób wykonujących m.in. badania nieniszczące, napełnianie zbiorników ciśnieniowych, nadzór spawalniczy, połączenia nierozłączne spawaczy, operatorów urządzeń spawalniczych, nastawiaczy zgrzewania oporowego, lutowaczy, klejaczy i laminerów, obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego, sygnalistów – hakowych.
  • Certyfikacją wyrobów według następujących programów: certyfikacji zgodności (CZ), certyfikacji partii wyrobów (CZP), certyfikacji jednostkowej wyrobu (CZJ), certyfikacji badania typu wyboru (CBT), certyfikacji projektu wyboru (CBP), certyfikacji poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)
  • Oceną zgodności urządzeń technicznych w zakresie 12 dyrektyw UE, m.in. dyrektyw 97/23/WE (Urządzenia Ciśnieniowe), 95/16/WE (Dźwigi) oraz 2006/42/WE (Maszyny).


Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)

To zaplecze badawczo-ekspertyzowe UDT. W 1992 r. nasze laboratorium uzyskało jako pierwsze w Polsce akredytację laboratorium badawczego, spełniającego wymagania normy EN 45001 oraz przewodnika ISO/IEC 25/90, potwierdzoną certyfikatem Nr 1/92 nadanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. W 2001 r. laboratorium uzyskało akredytację w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Prace badawczo-ekspertyzowe CLDT wykonuje zarówno w swoich laboratoriach jak i w miejscu zainstalowania urządzeń. CLDT wykonuje badania w ramach inspekcji urządzeń technicznych, certyfikacji wyrobów i personelu oraz zlecone przez instytucje kontrolne i sądownicze. W ramach struktury CLDT funkcjonują trzy wydziały techniczne:

  • Wydział Ciśnieniowo-Materiałowy wykonujący badania urządzeń ciśnieniowych, bezciśnieniowych, ich urządzeń zabezpieczających oraz materiałowe badania nieniszczące i niszczące.
  • Wydział Dźwignicowo-Elektryczny wykonujący badania urządzeń transportu bliskiego, maszyn oraz ich urządzeń zabezpieczających, badania w zakresie automatyki, bezpieczeństwa elektrycznego i kompatybilności elektromagnetycznej.
  • Wydział Metrologiczny zarządzający wyposażeniem pomiarowo-badawczym użytkowanym w UDT oraz wykonujący wzorcowania w ramach posiadanej akredytacji laboratorium wzorcującego Nr AP 136.

Programy rozwojowe

W UDT istnieje możliwość odbycia bezpłatnych praktyk studenckich i absolwenckich, które mogą trwać od 1 do 3 miesięcy.

Praktyki organizowane są całorocznie, a więcej informacji o nich można znaleźć na naszej stronie
www.udt.gov.pl w zakładce Kariera w UDT – Dla Studentów.

W okresie wakacji studenci mają też szansę odbyć płatny staż w ramach
jednego z trzech programów stażowych. Staże trwają od 1 do 3 miesięcy i są organizowane, co roku w okresie lipiec – wrzesień.

  • Pierwszym z realizowanych programów jest „Wakacyjny staż z UDT”. Rekrutacja do programu odbywa się w okresie maj/czerwiec. W ramach procesu rekrutacji wybieramy osoby, które mogą zdobyć doświadczenie w różnych komórkach organizacyjnych i lokalizacjach.
  • Drugim programem jest konkurs „Grasz o staż”. Jest to najpopularniejszy i najbardziej prestiżowy konkurs stażowy dla studentów i absolwentów w Polsce. Konkurs organizowany jest przez PWC oraz „Gazetę Wyborczą”. Zadania konkursowe można rozwiązywać w okresie styczeń - kwiecień. Następnie laureaci najwyżej ocenianych prac spotykają się na rozmowach rekrutacyjnych w wybranych przez siebie firmach.
  • Trzecim autorskim programem UDT jest „Lider UDT – moja przyszłość bez ryzyka”, którego pierwsza edycja odbyła się w 2015 r. Program ten dotyczy branż petrochemicznej, chemicznej oraz energetycznej i w tym roku odbył się w czterech lokalizacjach: Opole, Wrocław, Gdańsk i Płock. Stażyści w ramach programu zapoznawali się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem procesowym, RBI oraz oprogramowaniem Plant Manager.Uczestnictwo w programach stażowych to szansa na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego a także nowych umiejętności. Najlepszą weryfikacją i dowodem na to, że ta forma współpracy sprawdza się, są rekomendacje do zatrudnienia dawane przez opiekunów staży, a także informacje od studentów o gotowości do podjęcia zatrudnienia w Urzędzie Dozoru Technicznego. Ponad 50% naszych stażystów otrzymuje ofertę zatrudnienia w UDT, najczęściej w komórkach, w których odbywali swoje staże!

Proces rekrutacyjny

Aplikacje do pracy przyjmujemy przez cały rok. Praca jest możliwa zarówno w zakresie praktyk i staży, jak i zatrudnienia na umowę o pracę. Wszystkie aktualne oferty pracy, znajdziesz na naszej stronie internetowej. Jeśli nie ma interesującej Cię propozycji, zarejestruj się w naszej bazie danych i określ preferencje, a zostaniesz powiadomiony, jeśli taka oferta się pojawi.


Pierwszym etapem każdej rekrutacji jest wypełnienie formularza on-line na stronie inte
rnetowej http://praca.udt.gov.plKol
ejnym krokiem jest spotkanie z naszym specjalistą ds. rekrutacji. Po rozmowie rekrutacyjnej oceniamy możliwość wykorzystania obecnie lub w najbliższej przyszłości Twojego potencjału w naszej organizacji.Jeśli spełniasz nasze wymagania umawiamy Cię na rozmowę z potencjalnym, bezpośrednim przełożonym.
Jako uzupełnienie procesu rekrutacji stosujemy (w zależności od stanowiska) testy osobowościowe, testy kompetencyjne oraz testy wiedzy.


W procesie rekrutacji zwracamy szczególną uwagę na motywację kandydata do podjęcia pracy. Poszukujemy studentów i absolwentów następujących kierunków studiów: mechanika i budowa maszyn, energetyka, elektrotechnika, automatyka, mechatronika, metalurgia, budownictwo, administracja, ekonomia, prawo, informatyka, zarządzanie, finanse.

Szukamy osób otwartych na nowe doświadczenia, ukierunkowanych na realizacje ambitnych celów, otwartych na zdobywanie wiedzy, potrafiących budować dobre relacje z klientem, umiejących współpracować w zespole, o dobrym stanie  zdrowia (w przypadku stanowisk technicznych – brak przeciwwskazań do pracy na wysokości).

 

Oferty pracodawców