Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

3 nowe kierunki na UEK!

W tym roku w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest aż 16 kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia w tym 3 zupełnie nowe – Analityka Gospodarcza, Socjologia oraz Informatyka Stosowana.

Na szczególną uwagę zasługuje ten ostatni – Informatyka Stosowana została uruchamiona dzięki wsparciu z funduszy Unii Europejskiej. Studenci tego kierunku dostaną darmowy software a podczas studiów będą uczestniczyć w płatnych praktykach w firmach z branży IT. Dodatkowo zaoczni studenci Informatyki Stosowanej na UEK nie będą musieli płacić czesnego. Ponadto analityka gospodarcza oraz informatyka stosowana to kierunki unikatowe – a więc będące częścią systemu kierunków zamawianych MNiSW.   
 
Poniżej opis poszczególnych kierunków oraz terminarz rekrutacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:
 
Agenda rekrutacji na UEK:
– 16 kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, (rekrutacja od 21 czerwca do 27 lipca 2010), 
– 10 kierunków na studiach stacjonarnych II stopnia, (rekrutacja od 21 czerwca do 30 września 2010),
– 15 kierunków na studiach niestacjonarnych I stopnia, (rekrutacja od 21 czerwca do 27 września 2010),
– 11 kierunków na studiach niestacjonarnych II stopnia, (rekrutacja od 21 czerwca do 27 września 2010),
– oraz prawie 60 kierunków na studiach podyplomowych
 
 
Analityka gospodarcza (studia pierwszego stopnia)
Głównym celem uruchomienia kształcenia na kierunku Analityka gospodarcza jest rozszerzenie oferty dydaktycznej w zakresie zgodnym z aktualnym i przewidywanym zapotrzebowaniem krajowego i globalnego rynku pracy oraz priorytetowych kierunków rozwoju kraju i regionu. Uruchomienie kierunku Analityka gospodarcza przyczyni się do rozwoju kształcenia i badań naukowych a także będzie sprzyjać przemianom zachodzącym w sferze gospodarczej i na rynku pracy. 
Przygotowane standardy kształcenia, plan oraz program studiów dla kierunku Analityka gospodarcza umożliwiają uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu mikro- i makroekonomii, finansów i rachunkowości oraz metod ilościowych, podporządkowanych praktyce analiz gospodarczych a także metod informatycznych prowadzenia takich analiz. Absolwent tego kierunku będzie analitykiem gospodarczym, prowadzącym samodzielnie lub częściej w zespole analizy i prognozy gospodarcze.
Po uruchomieniu kształcenia na nowym kierunku przygotowywane będą i stopniowo wdrażane studia w wersji angielskojęzycznej. Planowane jest również uruchomienie studiów drugiego stopnia. 
 
Kierunek: Informatyka stosowana (studia pierwszego stopnia)
Program studiów obejmuje wszystkie przedmioty wchodzące w skład kanonu informatyki, poszerzonego o wiedzę z zakresu nowoczesnej ekonomii. Podstawowym założeniem kierunku jest wykształcenie absolwenta nie tylko w zakresie specjalistycznej wiedzy informatycznej, ale także przygotowanie go do zastosowania nabytych umiejętności w świecie współczesnej gospodarki. Dzięki temu absolwenci trzyletnich studiów I stopnia przygotowani będą do pracy w sektorze nowoczesnych technologii wspierających największe ponadnarodowe korporacje jak i sektor małych i średnich przedsiębiorstw. 
W programie studiów znajdą się zajęcia z zakresu wiedzy informatycznej – budowa baz danych, administracja systemami i sieciami komputerowymi, projektowanie systemów i aplikacji komputerowych. W dalszym toku studiów studenci otrzymają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności zgodnej z zainteresowaniami zawodowymi, która obejmować będzie wysoce specjalistyczne kursy zarówno z zakresu informatyki, jak i zastosowania technologii w biznesie. Jako uzupełnienie wiedzy każdy ze studentów wybierać będzie mógł z szerokiej gamy dodatkowych przedmiotów specjalnościowych. Program obejmuje także obowiązkowe zajęcia z podstaw takich dziedzin jak ekonomia, rachunkowość, organizacja i zarządzanie czy elementy prawa gospodarczego.
W celu zapewnienia bieżącego kontaktu ze światem biznesu wszyscy studenci kierunku odbędą praktyki w wymiarze 120 godzin a najlepsi z nich otrzymają również możliwość odbycia płatnych staży. 
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu organizacji kierunku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne będą całkowicie bezpłatne. Unijne dofinansowanie pozwala również na wynagrodzenie w ramach płatnych staży, bezpłatny dostęp do specjalistycznych programów dla wszystkich studentów oraz szereg udogodnień dla studentów niepełnosprawnych. 
Więcej informacji (w tym szczegółowy program studiów) dostępny jest na stronie: www.informatyka.uek.krakow.pl 
 
Socjologia (studia pierwszego stopnia)
Kierunek Socjologia adresowany jest do osób zainteresowanych problematyką społeczną, kulturową oraz zjawiskami życia społecznego. Zajęcia obejmują podstawy nauk społecznych oraz zagadnienia z zakresu socjologii ogólnej i socjologii szczegółowych. Studenci kierunku Socjologia zdobywają umiejętności badania i interpretowania zjawisk społecznych w różnych obszarach życia społecznego oraz rozwiązywania problemów społecznych. Zdobywają także kompetencje do gromadzenia i przetwarzania informacji, formułowania przekazów informacyjnych przydatnych do wyjaśniania zjawisk i procesów życia oraz proponowania rozwiązań praktycznych. Realizowany program studiów zapewni uzyskanie umiejętności dokonywania analiz społecznych i statystycznych z wykorzystaniem technologii informatycznych. Co ważne – absolwenci kierunku posiadać będą także umiejętność interpretowania i analizy zjawisk życia gospodarczego z uwzględnieniem perspektywy socjologicznej. 
Dzięki udziałowi w projektach badawczych – 100 godzin w trakcie trzyletnich studiów licencjackich – studenci uczą się wykorzystywać wiedzę w praktyce oraz zdobywają doświadczenie niezbędne w pracy zawodowej, w tym takie umiejętności, jak: zdolności organizacyjne, przywódcze i umiejętności pracy w zespole. Studentom proponowane będą dwie specjalności: Studia miejskie oraz Socjologia problemów społecznych.
Absolwent kierunku Socjologia może znaleźć zatrudnienie w organach administracji publicznej i samorządach, w ośrodkach badania opinii społecznej, instytucjach badania rynku, organizacjach pozarządowych i fundacjach, w sektorze kultury, instytucjach pomocy społecznej.