Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Au pair – sposób na przygodę

Chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę i lubisz dzieci? Wyjedź do pracy jako au pair.

Au Pair stwarza młodym ludziom niepowtarzalną okazję do po znania kraju, kultury i języka w ekspresowym tempie. Pro gram ma charakter wymiany eduka cyjno-kulturalnej.

 
JASNE REGUŁY
Zasady uczestnictwa w programie są jasne: za opiekę nad dzieckiem oraz wykonanie drobnych prac domowych, takich jak pomoc w przygotowaniu posiłków, sprzątaniu czy prasowaniu, aupairka dostaje kieszonkowe, ma za pewniony kurs językowy, zakwaterowa nie i wyżywienie w rodzinie goszczącej oraz – co najważniejsze – jest traktowa na jako „pełnoprawny” domownik. Chęt ni do udziału w programie powinni być gotowi na przynajmniej 3 miesieczny wyjazd (wakacje), przy czym chętniej zatrudniane są osoby wyjeżdżające na dłuższy czas. Tygodniowy czas pracy Au Pair waha się między 25 a 45 godzinami, przy czym uczestnik programu ma prawo do dwutygodniowego płatnego urlopu.
 
KONIECZNE DOKUMENTY
Uczestnik, chcąc wyjechać jako Au Pair, musi skompletować określone doku menty, czyli ksero paszportu i świa dectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów wyższych, referencje poświadczające doświadczenie w opie ce nad dziećmi od dwóch nie spokrew nionych ze sobą osób, zaświadczenie zdrowotne oraz list do rodziny zawie rający informacje o uczestniku, jego zainteresowaniach, planach na przy szłość, itp. Szukając informacji o progra mie, warto zajrzeć na strony Między narodowego Stowarzyszenia Au Pair (International Au Pair Association), które wypracowało kodeksy postępowania w postaci regulaminów dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym programie, oraz na stronę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Biur Au Pair. Przynależność biura do stowarzyszeń gwarantuje wysoką jakość usług i bez pieczny pobyt za granicą.
 
DLA KOGO?
Program przeznaczony jest dla wszyst kich, którzy posiadają dobry kontakt z dziećmi, świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz posługują się języ kiem ojczystym kraju, do którego jadą (przynajmniej w stopniu komunika tywnym) lub angielskim (w stopniu za awansowanym). W przypadku programu Au Pair nie ma reguły mówiącej, kiedy najlepiej wyjeżdżać. A to dlatego że wyjazdy są organizowane przez cały rok. Od uczestnika zależy, kiedy swoją przy godę z Au Pair ma ochotę rozpocząć, a kiedy zakończyć.

Katarzyna Tobjasz