Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Biegiem po stypendia

Studenci chętni do ubiegania się o przyznanie świadczeń z uczelni (Uniwersytet Rzeszowski) powinni jeszcze w czerwcu złożyć w dziekanatach wydziałów lub sekretariatach instytutów odpowiednie wnioski.

Kryteria jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej zostały określone w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.09.2006 r. (dostępny na stronie www.univ.rzeszow.pl). O przyznaniu stypendium socjalnego decyduje głównie dochód netto na jednego członka rodziny. Dochód uprawniający do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akad. 2007/2008 zostanie określony w terminie późniejszym, bowiem jego ustalenie opiera się o ustawę o pomocy społecznej i ustawę o świadczeniach rodzinnych. Do 15 lipca mogą ukazać się rozporządzenia Rady Ministrów, w których zostaną określone wskaźniki do ustalenia nowych progów dochodu.
W roku ubiegłym maksymalny dochód uprawniający studentów do ubiegania się o pomoc materialną wynosił 572 zł. W przypadku stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie określaniem średniej uprawniającej do uzyskania stypendium oraz jego wysokość zajmują się Komisje Stypendialne poszczególnych jednostek organizacyjnych uniwersytetu.

Nowo przyjęci studenci powinni złożyć potrzebne wnioski w terminie do dwóch tygodni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu. Więcej informacji w regulaminie dostępnym na stronie uczelni.