Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Co nowego w regulaminie stypendialnym

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych należy składać w Dziale Domów Studenckich AE do 5 października 2007 r.

O stypendium socjalne mogą ubiegać się osoby, u których w domu miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza 579 zł netto. Aby je otrzymać należy dopełnić wszelkich formalności: dostarczyć komplet dokumentów oraz wypełniony wniosek. Wymagane jest również dołączenie dochodów za 2006 rok potwierdzone przez Urząd Skarbowy. Wniosek dostępny jest na stronie: www.ae.wroc.pl/studia/179/pomoc_materialna.html lub w Dziale Domów Studenckich ul. Ślężna 33 / boczne wejście DS. „Ślężak”, tel. 36 80 125. Oprócz stypendium socjalnego żacy mogą ubiegać się o pomoc materialną za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium mieszkaniowe, na wyżywienie, specjalne dla niepełnosprawnych, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zapomogę. Stypendium mieszkaniowe może otrzymać student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkający w domu studenckim lub wynajmujący pokój w mieszkaniu studenckim, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium na wyżywienie może otrzymać każda osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i stypendium za wyniki w nauce lub sporcie nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. Więcej informacji, a także wnioski znajdziecie na stronie uczelni w dziale studia – serwis dla studenta – pomoc materialna.