Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Deloitte kolejny rok z rzędu wsparł studentów w programie stypendialnym im. Lesława A. Pagi

Po raz dziewiąty wręczono granty dla laureatów Stypendium im. Lesława A. Pagi. Skierowany do studentów program wsparcia finansowego ma na celu realizację projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych z zakresu rynku kapitałowego. Kolejny rok z rzędu partnerem projektu jest firma doradcza Deloitte.

Stypendium im. Lesława A. Pagi jest skierowane do akademickich kół naukowych i organizacji studenckich działających na polskich uczelniach wyższych. Jego celem jest wspieranie prowadzonych przez nie projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie rynku kapitałowego. Zespoły składające się z 3 do 6 osób mogą być zarówno nieformalne, jak i reprezentować organizację studencką, akademickie koła naukowe bądź inne zarejestrowane podmioty lub stowarzyszenia. Projekt wspiera inicjatywy promujące i poszerzające wiedzę o rynku kapitałowym, zwłaszcza jeżeli mają charakter cykliczny i wymiar międzynarodowy.

 „Z perspektywy firmy Deloitte, dzięki długofalowej współpracy z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi mamy wpływ na budowanie kapitału społecznego w Polsce. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest promocja modelu rozwoju Polski oparta na zdolności do współpracy i budowy trwałych więzi społecznych oraz rozwój kapitału intelektualnego” – mówi Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte w Polsce.

 

W tym roku dofinansowanie w ramach Stypendium otrzymało 10 projektów. Łączna pula grantów wyniosła 50 tys. zł. Do tegorocznej edycji wpłynęły 34 wnioski.

 Nagrodzone projekty kierowane są do bardzo różnych grup docelowych: jednostek samorządu, uczniów szkół średnich oraz studentów. Promują one miedzy innymi nowe formuły działania i rozstrzygania sporów (m.in.: arbitraż), edukują środowisko, dostarczają wiedzy młodym przedsiębiorcom, promują alternatywne formy zatrudnienia oraz integrują młodych inwestorów z Europy Środkowej.

 

Lista laureatów IX edycji Stypendium im. Lesława A. Pagi:

 1.      CATALYSATOR – jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym – Celem projektu jest podniesienie wiedzy pracowników jednostek samorządowych na temat narzędzi finansowych stosowanych na rynku kapitałowym. Na projekt składa się cykl seminariów stanowiących platformę wymiany wiedzy i spotykań z ekspertami działającymi na rynku kapitałowym.

2.      High School Business Challenge – Projekt, adresowany do zespołów uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, składa się z trzyetapowego ogólnopolskiego konkursu biznesowego realizowanego w formule case study. Jego celem jest zwiększenie umiejętności z zakresu diagnozowania i rozwiązywania kluczowych problemów ekonomicznych przedsiębiorstw.

3.      INDEX the Investment Challenge – Kolejna edycja skierowanego do studentów konkursu inwestycyjnego, promującego inwestowanie na giełdzie oraz aktywne metody lokowania środków. Jego uczestnikami są młodzi inwestorzy. Konkurs polega na inwestowaniu przez cztery tygodnie wirtualnych środków i osiągnięciu jak najwyższej stopy zwrotu. W projekcie, oprócz studentów z Polski, wezmą też udział studenci z Ukrainy.

4.      IV Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej – Kolejna edycja konferencji odbędzie się pod hasłem „Matematyczne ujęcie ryzyka w obszarze finansowym i energetycznym”. Celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu technik inwestowania i zarządzania ryzykiem na rynkach kapitałowych, popularyzacja nowoczesnych modeli matematycznych i statystycznych stosowanych w finansach oraz integracja środowiska specjalistów ze świata finansów i studentów zainteresowanych tą tematyką.

5.      Kwartalnik Finansowy PROFIT Journal – Czasopismo skierowane do studentów, wydawane w nakładzie 6 tys. egz. i dystrybuowane bezpłatnie w środowisku akademickim. Celem periodyku jest zapoznanie czytelników z profesjonalnymi i naukowymi informacjami z sektora finansów, ekonomii, inwestycji i prawa.

6.      Polskie Forum Arbitrażu Celem projektu jest przedstawienie instytucji arbitrażu jako nowego zjawiska kształtującego obraz społeczeństwa obywatelskiego oraz stosunków gospodarczych, a także jako alternatywnej metody rozstrzygania sporów. Na projekt składa się akademia, adresowana do studentów pięciu uczelni prawniczych i ekonomicznych oraz konferencja skierowana do środowiska biznesowego i prawniczego.

7.      Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy – Celem projektu jest stworzenie kompendium wiedzy dla osób prowadzących oraz planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Informator będzie zawierał informacje dotyczące prawnych aspektów działalności gospodarczej. Rezultatem projektu będzie publikacja oraz dwie konferencje popularyzujące to wydawnictwo.

8.      Regional Training Course on Startups and Investing – Celem projektu jest przekazanie studentom wiedzy na temat alternatywnych sposobów rozwoju kariery zawodowej. Służyć temu będą warsztaty, szkolenia oraz gry edukujące w zakresie inteligencji finansowej oraz motywujące do dążenia ku finansowej niezależności.

9.      V4 Lab – Głównym celem projektu jest diagnoza poziomu wiedzy polskich i czeskich studentów na temat rynku kapitałowego. W ramach projektu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe. Wyniki badań wesprą tworzenie nowych rozwiązań w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej oraz staną się wstępem do dalszych badań w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

10.   Warsztaty studenckie i konkurs pt.: Matematyka na giełdzie – Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy studentów i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Polski i Ukrainy na temat zastosowania matematyki w inwestowaniu na rynku kapitałowym oraz przedstawienie podstawowych zasad inwestowania, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. 

 

Szczegółowe informacje: www.paga.org.pl.