Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Doktoranci z całego kraju w Krakowie

W dniach 7-9 grudnia 2012 r. w Krakowie odbędzie się XIII Krajowy Zjazd Doktorantów. Będzie on wydarzeniem towarzyszącym obchodom XX-lecia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, organizacji, której celem jest reprezentowanie i obrona praw doktorantów UJ oraz organizowanie współpracy w sprawach naukowych.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Do jej głównych zadań należy: rozwijanie samorządności doktoranckiej, współpraca z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów,wspierania inicjatyw środowiska młodych naukowców, opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących doktorantów oraz występowania z propozycjami aktów prawnych do właściwych organów państwa.

 

Pierwszy dzień Zjazdu zostanie poświęcony sprawozdawczości, dzień drugi – wyborowi nowych władz Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję 2012/2013. Podczas Gali KRD wręczone zostaną nagrody w konkursie na najbardziej prodoktorancką uczelnię PRODOK 2012. W ubiegłorocznej IV edycji konkursu Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało po raz kolejny uznane za najlepszy samorząd doktorantów w Polsce. Sama zaś uczelnia uplasowała się na IV pozycji. 

 

Organizatorem tegorocznego XIII Krajowego Zjazdu Doktorantów są: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo- Hutnicza, Politechnika Krakowska oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Partnerami przedsięwzięcia są: Akademia Ignatianum w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie oraz Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie.