Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

DOLNOŚLĄSKI NOBLISTA

Wojciech Wodo, student V roku Informatyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki został laureatem dolnośląskiego etapu konkursu Studencki Nobel 2011 w branży nauk ścisłych oraz laureatem uczelnianym Politechniki Wrocławskiej.

Studencki Nobel 2011 to III edycja konkursu na najlepszego studenta Rzeczypospolitej Polskiej organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Polega na wyborze i promowaniu utalentowanych studentów z państwowych i prywatnych szkół wyższych w Polsce oraz najlepszego wśród najlepszych – zwycięzcy Studenckiego Nobla. W konkursie nagradzani są także najlepsi studenci w 10 kategoriach: nauki rolniczo-przyrodnicze, inżynieryjne i techniczne, medyczne i o zdrowiu, prawnicze, ekonomiczne, humanistyczne, ścisłe, sztuka, sport, języki obce. Finał konkursu odbędzie się na przełomie czerwca i lipca.

Wojciech Wodo – ur. w 1987 r. w Bełcha­towie. Od 2006 roku mocno związany z Dyskusyjnym Klubem Fil­mowym “Politech­nika”, obec­nie jako jego opiekun. Inic­ja­tor licznych wydarzeń kultur­al­nych na Politech­nice Wrocławskiej, pasjonat filmu; szczegól­nie bliskie jest mu kino Davida Lyn­cha. Uwiel­bia ani­mację trady­cyjną oraz formy ekspery­men­talne obrazu. Jest pomysłodawcą i orga­ni­za­torem pro­jek­tów wizualno-muzycznych związanych z kinem niemym, viedoartem i muzyką fil­mową. Od lat zakochany w niemieckim ekspresjonizmie fil­mowym. Aktu­al­nie prowadzi współpracę naukową z Insty­tutem Nis­kich Tem­per­atur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu w zakre­sie obliczeń wek­torowych na pro­ce­so­rach graficznych i symu­lacji mod­eli fizy­cznych ciał stałych. Na Politech­nice Wrocławskiej bada metody iden­ty­fikacji i auto­ryza­cji oraz kwestie ogól­nie pojętego bez­pieczeństwa kom­puterowego. Na co dzień współpracuje z Samorzą­dem Stu­denckim i Dzi­ałem Stu­denckim Politech­niki Wrocławskiej oraz Forum Uczelni Tech­nicznych w kraju. Od niedawna pełni funkcję członka Zarządu Fundacji MANUS.