Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dotacja Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla prof. Joanny Błaszczak

Prof. Joanna Błaszczak, kierownik Pracowni Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego w Instytucie Filologii Angielskiej naszego uniwersytetu, jest jednym z sześciu laureatów prestiżowego programu FOCUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dzięki uzyskanemu subsydium (300 tys. zł) od października 2010 wraz ze swoim zespołem realizuje projekt „Próba zrozumienia kategorii językowych: temporalność w ujęciu interdyscyplinarnym”.

W skład zespołu wchodzą: dr Dorota Klimek-Jankowska, dr Patrycja Jabłońska i dr Krzysztof Migdalski.

Laureaci programu Focus mogli uczestniczyć w konkursie o granty na udoskonalenie warsztatu pracy. Rozstrzygając ten konkurs Zarząd Fundacji przyznał w styczniu 2011 roku prof. Joannie Błaszczak 240 tys. zł. Pieniądze te przeznaczy ona na wyposażenie nowoczesnej pracowni z czterema stanowiskami pracy oraz urządzenie laboratorium psycholingwistycznego, w którym stosowana będzie ciesząca się ogromnym zainteresowaniem w świecie naukowym metoda sytuacyjnych potencjałów wywołanych (ERP, Event Related Potentials).

Ze względu na nieinwazyjność metody ERP i jej wysoką czasową rezolucję (temporal resolution) uważana jest za (prawie) idealną metodę psycholingwistyczną. Wprawdzie istnieją już pracownie potencjałów wywołanych w Polsce, ale głównie przy klinikach neurologicznych, to jest mające podłoże kliniczne/medyczne względnie psychologiczne. Brakuje natomiast pracowni psycholingwistycznych, które badałyby przetwarzanie języka u ludzi zdrowych i w ten sposób dostarczały dowodów empirycznych dla czysto teoretycznych badań językowych.

Pracownie takie powstały już w innych krajach, np. w Niemczech, i to te kraje dominują obecnie na scenie naukowej. W publikacjach pojawiają się głównie dane z języka angielskiego i niemieckiego, czasami też z innych języków (np. holenderskiego, hiszpańskiego, francuskiego, fińskiego czy japońskiego). Brak zupełnie publikacji z zakresu potencjałów wywołanych w oparciu o dane z języka polskiego. Zaplanowana pracownia byłaby więc znakomitą szansą na podniesienie rangi Polski jako ważnego ośrodka badań językowych wykorzystującego metody psycholingwistyczne, a przez to uczyniłaby Pracownię Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pełnowartościowym partnerem dla współpracy naukowej z innymi ośrodkami na świecie.

Ze względu na bliskość geograficzną prof. Joanna Błaszczak myśli przede wszystkim o współpracy z Uniwersytetem Humboldtów czy Uniwersytetem Poczdamskim, jakkolwiek otrzymała też już sygnały o chęci nawiązania współpracy od prof. Anastasji Giannakidou z Uniwersytetu w Chicago. Ta ostatnia oferta jest szczególnie ważna dla projektu realizowanego przez językoznawców z wrocławskiej anglistyki ze względu na podobieństwo zainteresowań (temporalność i modalność). Co więcej, prof. Giannakidou jest zainteresowana lingwistyką empiryczną, co dodatkowo stwarzałoby dobre warunki współpracy. W przyszłości planowane jest zorganizowanie wspólnego programu studiów doktoranckich przez Instytut Filologii Angielskiej UWr i Instytut Lingwistyki Uniwersytetu w Chicago.