Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dr Zuzanna Kalisiak objęła funkcję Rektora

Nowym rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University (POU) została dr Zuzanna Kalisiak, współtwórczyni, dotychczasowa prorektor i zastępca rektora uczelni.

Dr Kalisiak współtworzyła uczelnię i od lat nią zarządzała. Od 1991 roku systematycznie rozwija innowacyjny system kształcenia POU. Kierując pracami związanymi z zagranicznymi akredytacjami i walidacjami programów studiów prowadzonych na uczelni, dała się poznać, jako skuteczny manager i świetny dydaktyk. W trosce o zapewnienie wymaganych standardów nauczania monitoruje projekty programów wdrażanych na uczelni, dba o odpowiednie opracowywanie oraz wysoką jakość materiałów dydaktycznych i naukowych, konsultuje programy warsztatów dla wyższej kadry menadżerskiej prowadzonych na uczelni, przewodniczy posiedzeniom komisji egzaminacyjnych oraz innych gremiów zajmujących się oceną programów kształcenia.
 
We wrześniu 2008 roku dr Kalisiak, za swoje zasługi na polu edukacji otrzymała tytuł doktora honoris causa Oxford Brookes University z Wielkiej Brytanii. Dr Kalisiak jest pierwszą Polką uhonorowaną przez tę uczelnię takim tytułem.
 
Dr Zuzanna Kalisiak jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła w Zakładzie Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, a od 1971 roku, swój zawodowy rozwój związała z Instytutem Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
 
W 1973 roku uczestniczyła w seminarium prof. Lawrence’a Kleina, noblisty
z Wharton School of Finance, co zaowocowało doktoratem, który uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim w 1975 roku. W 1980 roku rozpoczęła pracę w UNCTAD – Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju w Genewie. Pracując w departamencie „Money, Finance and Development” zajmowała się teorią handlu, a szczególnie jego wpływu na wzrost gospodarczy, odpowiadała m.in. za opracowywanie diagnoz i prognoz rynków surowcowych oraz wpływu zmian cen surowców na rynkach światowych na kondycję i rozwój krajów rozwijających się. W prowadzonych badaniach, analizach i prognozach stosowała coraz bardziej złożone modele ekonometryczne.
 
Przez dwie kadencje pełniła w UN w Genewie funkcję koordynatora Komisji do spraw Dyskryminacji i innych Skarg Pracowniczych. Była także członkiem Komisji ds. Nominacji
i Awansów Zawodowych. A w późniejszym okresie również koordynatorem projektów finansowanych ze środków pomocowych, w tym TEMPUS, które zaowocowały nowymi programami POU.
 
Dr Zuzanna Kalisiak objęła stanowisko po tym jak 14 stycznia 2009 zmarł dotychczasowy rektor prof. dr hab. Jerzy Kalisiak.
 
*          *            *
 
Polish Open University, którą współ­tworzyła dr Zuzanna Kalisiak, wyróżnia się niespotykaną wśród polskich uczelni dbałością o jakość kształcenia, metodologią i systemem nau­cza­nia. Podstawowe różnice w kształceniu moż­na przedstawić w kilku punktach.
Są to m.in.: modułowe programy, zajęcia warsztatowe, jednolita metoda sprawdza­nia
i oceniania wiedzy stu­den­tów, przejrzysty system kon­troli jakości, zasada autorytetu idei a nie idei autorytetu, założenie, że student powinien być w centrum uwagi. Cechą procesu nauczania w POU jest możliwość wymiany doświadczeń, a nie tylko wiedzy.
 
Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University jest jedną z pierwszych uczelni biznesowych w Polsce. Uczelnia oferuje możliwość ukończenia studiów z podwójnym dyplomem – polskim Polish Open University i brytyjskim Oxford Brookes University – uczelni partnerskiej. POU jest również pierwszą polską uczelnią, która została członkiem elitarnego stowarzyszenia Association of MBAs oraz jedyną instytucją edukacyjną uhonorowaną godłem „Teraz Polska” za unikalny system nauki przez Internet. POU,
to uczelnia znana m.in. ze swej metodologii nauczania active learning, zbliżonej do tej, która
jest stosowana w Harvardzie. Oznacza to, że podczas warsztatów w rozwiązywaniu
problemów biznesowych korzysta się również z wiedzy, konstruktywnej krytyki
i doświadczenia studentów. Nie ma wykładów, na których bezrefleksyjnie notuje się to,
co powie wykładowca. Uczelnia posiada trzy oddziały: mazowiecki, małopolski i dolnośląski.
W POU można studiować na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich), MBA, Executive MBA oraz na studiach podyplomowych.