Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Duże zmiany w nowym roku akademickim

Rozmowa z Arielem Wojciechowskim, Przewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie zmiany czekają studentów w nowym roku akademickim?

Nadchodzący rok akademicki przyniesie nam wiele zmian dotyczących studentów. Działania podjęte w 2015 roku przez Parlament Studentów RP, mające na celu poprawę obowiązujących rozwiązań w sferze sytuacji socjalnej i dydaktycznej studentów, wejdą w fazę realizacji. Na szczególną uwagę zasługują tutaj zmiany w: kredytach studenckich, uznawalności zdobytych punktów ECTS, podziale środków Funduszu Pomocy Materialnej (zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku) oraz stypendiach dla studentów I roku studiów. W naszej opinii to właśnie zmiana w Funduszu Pomocy Materialnej może w przyszłości wpłynąć pozytywnie na sytuację studentów. Zmiana ta uelastycznia podział Funduszu poprzez możliwość zwiększenia środków na stypendia rektora dla najlepszych studentów. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, uczelnia będzie mogła przeznaczyć na stypendia rektora dla najlepszych studentów nie więcej niż 60% wszystkich środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Obecnie granica ta wynosi 40%.

Istotne jest też przeniesienie punktów ECTS zdobytych przez studenta. Zmiana modyfikuje sposób przenoszenia i uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym uczelni zagranicznej. Przepis w nowym brzmieniu określa, że studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w innej uczelni niż macierzysta przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana w jednostce przyjmującej, a nie jak do tej pory – w uczelni macierzystej.

Dzięki konsekwencji w realizacji Studenckiego Projektu Nowelizacji doszło do zmian w zasadach przyznawania kredytów studenckich. W ramach rozporządzenia zmienił się termin składania wniosków o przyznanie kredytu, skrócony został czas ich rozpatrywania oraz podpisania umów. Uelastycznieniu uległy wysokości rat kredytu oraz wprowadzono szereg usprawnień, o których przeczytać można na stronie internetowej www.kredytstudencki.edu.pl. Z dużą uwagą należy się przyglądać pracom nad nową ustawą, którą zapowiedziało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tak duża zmiana wymaga szerokich konsultacji i analizy dotychczasowych przepisów prawa. Parlament Studentów RP będzie chciał brać udział w opracowaniu kwestii studenckich. Propozycje studentów będą zgłaszane na podstawie wyników konsultacji prowadzonych w środowisku studenckim w całej Polsce.

 

Jakie są priorytety w Państwa działalności na ten rok?

PSRP zamierza skupić się na wspomnianych wcześniej konsultacjach dotyczących Ustawy 2.0. Wiele zmian w tym zakresie zostało już wprowadzonych, jednak nie spoczywamy na laurach. Dążymy do osiągnięcia porozumień we wszystkich aspektach, o których wspominaliśmy w Studenckim Projekcie Nowelizacji. W nowym roku akademickim zamierzamy również skupić się na ubezpieczeniach zdrowotnych. Już w 2015 roku Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zgłaszał propozycje zmian przepisów w kwestii ubezpieczeń zdrowotnych studentów, dotyczących zagwarantowania członkom rodziny osoby ubezpieczonej prawa do świadczeń opieki zdrowotnej bez konieczności dokonywania ponownego zgłoszenia (w stosunku do których powstał, a następnie wygasł obowiązek ubezpieczenia). W sierpniu br. postulat został przyjęty i oddany do prac legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia. Obecnie prowadzimy kampanię mającą na celu uświadomienie studentom wagi problemu i zachęcenie do bieżącej weryfikacji statusu swojego ubezpieczenia zdrowotnego.

Chcemy również podjąć działania mające na celu zebranie opinii beneficjentów na temat kredytów studenckich po wprowadzonych zmianach. Zależy nam także na efektywnym i jak najlepszym wdrożeniu zmian w Funduszu Pomocy Materialnej. Kolejnym celem jest zwiększenie zakresu działań mających na celu ochronę praw studentów oraz ich wiedzy w tym temacie – za pośrednictwem portalu Prawa Studenta, Centrum Wsparcia Studentów oraz instytucji Rzecznika Praw Studenta.

W nowym roku akademickim skupimy się również na projekcie „Świadomy Student”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat możliwości wyboru kierunków studiów i uczelni wyższych, uświadomienie zasad rekrutacji na studia, omówienie istoty zawieranych umów pomiędzy studentami i uczelniami, jak również zapoznanie ich z obowiązkami i prawami studenta, organizacją studiów, kulturą jakości kształcenia czy pomocą materialną dla studentów. Ponadto projekt zakłada promocję portalu „Wybierz Studia”, który ma służyć wspieraniu procesu świadomych wyborów edukacyjnych w zakresie szkolnictwa wyższego, jak również zwróceniu uwagi na konieczność przestrzegania prawa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Projekt będzie realizowany w blisko 30 strategicznych polskich miastach oraz tam, gdzie szkoły ponadgimnazjalne oraz uczelnie wyższe zgłoszą zainteresowanie organizacją spotkania z zespołem Rzecznika Praw Studenta.

 

Jakie działania wspierające studentów będą Państwo podejmować w tym roku akademickim?

Główną osią wsparcia studentów w ich codziennych sprawach są działania realizowane przez Rzecznika Praw Studenta, Komisję Prawno-Socjalną oraz Centrum Wsparcia Studentów. W tym roku akademickim będziemy pracować nad zwiększeniem efektywności Centrum Wsparcia poprzez nowe rozwiązania informatyczne, tak aby przyspieszyć proces rozpatrywania spraw studenckich.

Niezmiennie od lat współpracujemy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną na rzecz wdrażania, ewaluacji oraz proponowania zmian korzystnych dla studentów. Dostrzegając potrzebę łączenia szkolnictwa wyższego i nauki ze środowiskiem biznesowym, będziemy umacniać dotychczasową współpracę, dzięki której możemy realizować projekty pozwalające studentom zdobyć doświadczenia i umiejętności wymagane na rynku pracy.

Priorytetem dla PSRP jest zwiększenie wiedzy studentów nt. świadomego studiowania, zwiększania szans w życiu zawodowym poprzez zdobywanie wiedzy nie tylko na uczelni oraz działalność na rzecz przestrzegania i ochrony praw studenta, czyli to, do czego Parlament Studentów RP został ponad 20 lat temu powołany.

Grażyna Jancik


Foto: Shutterstock