Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dziś matura z matematyki

Ponad 400 tys. maturzystów z około 8 tys. szkół ponadgimnazjalnych przystępuje dzisiaj o godz. 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym.

Tegoroczni maturzyści są pierwszym rocznikiem, który będzie musiał jeszcze przystąpić obowiązkowo do trzech egzaminów pisemnych. W tej grupie po ponad 25-letniej przerwie znajdzie się matematyka. Pozostałe dwa obowiązkowe egzaminy to egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) oraz z jednego wybranego przedmiotu. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka oraz język łaciński i kultura antyczna.
 
Egzaminy z polskiego, matematyki i języka obcego wszyscy maturzyści muszą obowiązkowo zdawać na poziomie podstawowym, chętni mogą dodatkowo także na poziomie rozszerzonym. W przypadku egzaminu z przedmiotu do wyboru, abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie.
 
Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwał 170 minut, a na poziomie rozszerzonym – 180 minut, natomiast egzamin z języka obcego odpowiednio 120 lub 190 minut.
Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 22 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne dużo wcześniej – egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów (geografii, WOS-u i języka angielskiego) odbędą się w pierwszych dwóch tygodniach sesji.
Chętni mogą także – obok egzaminów obowiązkowych – zdawać dodatkowo kilka innych, wybranych przez siebie przedmiotów spośród 16 zaproponowanych przez CKE (w grupie tej znalazł się np. język kaszubski).
Aby otrzymać świadectwo dojrzałości maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się 28 maja.
Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.
 
Uczeń zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 23 sierpnia, a ustnych – w dniach 19-25 sierpnia.
Niezależnie od tego, niezadowoleni z wyniku egzaminu mogą do niego przystąpić w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w ciągu pięciu lat.
Przez pięć lat można też zdawać dodatkowe inne przedmioty.
 
Wczoraj – egzaminem z języka angielskiego – rozpoczęła się też sesja egzaminacyjna Matur Międzynarodowych, tzw. International Baccalaureate (IB). Potrwa trzy tygodnie.
 
 
 
źródło informacji: interia.pl