Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dzisiaj matura z języka polskiego

Dziś o godz. 9:00 maturzyści przystępują do pierwszego obowiązkowego egzaminu z języka polskiego.

Egzamin z polskiego można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Na rozwiązanie zadań z arkusza z poziomu podstawowego zdający będą mieli 170 minut, a z arkusza z poziomu rozszerzonego – 180 minut.
Pisemna część egzaminu na obu poziomach sprawdza umiejętność rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego i pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.
 
Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do matury z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wybranego przedmiotu. Absolwent może także zdawać egzamin maturalny z jednego, dwóch lub trzech przedmiotów dodatkowych. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.
 
Przedmioty dodatkowe to: język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy – w części ustnej i pisemnej), język kaszubski, w części pisemnej – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna (jeżeli uczeń nie wybrał ich jako przedmiotów obowiązkowych).
 
Uczeń zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu, niezależnie od tego, czy zdawał go na poziomie podstawowym, czy na rozszerzonym.
 
Absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie zdał jednego egzaminu (ustnego lub pisemnego), może przystąpić ponownie do egzaminu z tego przedmiotu, na tym samym poziomie w sesji poprawkowej w sierpniu.
 
 
 
źródło informacji: INTERIA.PL