Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Edukacja ubezpieczeniowa

Popularyzacja wiedzy ubezpieczeniowej i podejmowanie działań edukacyjnych jest jedną z najważniejszych funkcji publicznych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Ważnym elementem wypełniania tej roli jest ścisła i bieżąca współpraca z renomowanymi ośrodkami akademickimi.

Współpraca ta odbywa się na kilku płaszczyznach, m.in. poprzez: przygotowywanie merytoryczne konferencji branżowych, redagowanie „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, organizację konkursów na prace dyplomowe.

Jedną z grup docelowych szczególnie zainteresowanych problematyką ubezpieczeniową są także studenci kierunków ekonomicznych. Są oni naturalnym odbiorcą informacji i wiedzy nt. ubezpieczeń. Wielu z nich w przyszłości może być zainteresowanych podjęciem pracy na rynku ubezpieczeniowym, a dziś poszukuje miejsca, gdzie mogliby odbyć praktyki.

Dlatego właśnie PIU wspólnie z najważniejszymi uczelniami w Polsce podejmuje działania na rzecz popularyzacji wiedzy ubezpieczeniowej: www.piu.org.pl/edukacja-ubezpieczeniowa.

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) jest partnerem programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w module „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”.

Moduł ma na celu zachęcenie do długoterminowego oszczędzania i inwestowania poprzez zwiększenie świadomości na temat różnych form oszczędzania i inwestowania oraz korzyści płynących z podejmowania tego typu działań. W szczególności moduł poszerza wiedzę uczestników z zakresu metod dywersyfikacji ryzyka przy oszczędzaniu, systemu emerytalnego w Polsce i na świecie, różnych form inwestowania, w tym także na giełdzie oraz różnych form ubezpieczeń.

Więcej na www.nzb.pl oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem