Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ekologia łączy studentów z różnych uczelni i organizacji

33 organizacje tworzą ekoKOALICJĘ na rzecz ekoUCZELNI. Jest wśród nich 18 kół naukowych, 10 fundacji akademickich, 3 stowarzyszenia, poradnia prawna i samorząd studentów.

Z reguły nie są to podmioty, dla których ochrona środowiska jest podstawowym celem działania, ale ich przedstawiciele rozumieją, że wyzwania związane z ekologią są na tyle poważne, że powinny skłaniać do współpracy ponad wszelkimi podziałami.

Ta mało sformalizowana grupa organizacji (bez hierarchii i kierownictwa) od stycznia 2022 roku jest aktywna we wszystkich dużych ośrodkach akademickich. Wiosną zorganizuje dwa duże wydarzenia: konferencję „ekoWYZWANIA i ekoROZWIĄZANIA” (24-25 marca 2022 r.) oraz pierwszy zjazd ekoKOALICJI (12-14 maja 2022 r.).

Wspólne wartości członków ekoKOALICJI spisano w ekoDEKLARACJI. Grupę wspiera merytorycznie dziesięcioosobowy Panel Ekspertów. Są to głównie profesorowie z polskich uniwersytetów i politechnik zajmujący się różnymi aspektami ochrony środowiska.

W odróżnieniu od innych inicjatyw proekologicznych z udziałem młodzieży, ta nie skupia się wyłącznie na kwestiach ochrony klimatu, ale podejmuje całe spektrum zagadnień związanych z ochroną środowiska (m.in. ekologiczne rozwiązania w budownictwie i transporcie, migracje i zmiany społeczne wywołane degradacją środowiska, konieczność zachowania bioróżnorodności w skali globalnej i lokalnej, walka ze smogiem i hałasem, przeciwdziałanie dostawaniu się szkodliwych substancji do gleb, wód i organizmów żywych).

ekoKOALICJA nie bazuje na krytyce zastanej rzeczywistości, ale skupia się na tworzeniu i upowszechnianiu praktycznych rozwiązań. Jej członkowie wychodzą z założenia, że od studentów i innych przedstawicieli społeczności akademickiej można w kwestiach ochrony środowiska wymagać znacznie więcej niż od większości obywateli.

ekoKOALICJA nie ma żadnych powiązań z ugrupowaniami politycznymi. Jej głównymi celami są:

  • wyszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych pomysłów, które można zastosować na uczelniach z korzyścią dla środowiska,
  • upowszechnianie wiedzy o wpływie człowieka na środowisko z perspektywy różnych dziedzin nauki, promowanie wśród studentów najważniejszych raportów i publikacji, które podejmują ten temat oraz walka z fake newsami dotyczącymi ochrony środowiska,
  • promowanie w mediach społecznościowych proekologicznych inicjatyw poszczególnych członków ekoKOALICJI.

Koordynatorem działań ekoKOALICJI jest Fundacja Fundusz Pomocy Studentom – ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa, znana głównie z publikacji dotyczących szkolnictwa wyższego, z dorocznych kongresów polskich kół naukowych – IKONA i z odbywającego się od 11 lat konkursu StRuNa (najlepsze projekty naukowe realizowane zespołowo przez studentów i doktorantów). Fundacja FPS istnieje wprawdzie od 2008 roku, ale dopiero w ostatnim czasie rozszerzyła swoje działania o kwestie związane z ochroną środowiska. Od razu jednak zaczęła działać z właściwym sobie rozmachem.

Akces do ekoKOALICJI można zgłosić pisząc na adres fundacja@pomocstudentom.pl. W pierwszym e-mailu warto potwierdzić akceptację treści ekoDEKLARACJI, bo jest to podstawowy warunek dołączenia do tej grupy.