Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Eksperci EVET w polskim systemie edukacji branżowej i zawodowej

Osoby niezwiązane z edukacją branżową i zawodową często nie wiedzą, że w kwietniu 2021 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji(FRSE) zainaugurowała działanie Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EVET), który ma za zadanie wspierać wiedzą rozwój kształcenia branżowego i szkoleń zawodowych i wszystkie osoby zainteresowane z instytucjami i edukatorami włącznie.

Skład EVET powołało Ministerstwo Edukacji i Nauki, wskazując specjalistów do spraw oświaty oraz szkolnictwa wyższego. Na co dzień Eksperci są dydaktykami, egzaminatorami i naukowcami głęboko zakorzenionymi w kształceniu branżowym i szkoleniach zawodowych. W Zespole są też przedstawiciele rynku pracy, przedsiębiorstw, firm oraz izb branżowych. Działania EVET  to część programu Erasmus+ w Polsce finansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz środków krajowych. Eksperci wiedzą i doradzają, jak skutecznie wspierać mobilność edukacyjną osób kształcących się zawodowo, zapewniają wsparcie uznawalności kompetencji i kwalifikacji oraz pomagają monitorować losy absolwentów tego sektora z pomocą funduszy unijnych.

W szczegółach Zespół działa na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego i rozwoju współpracy szkół branżowych i technicznych z pracodawcami. Cele te są osiągane we współpracy z instytucjami zaangażowanymi w realizację programu Erasmus+, w sektorach Kształcenie i szkolenie zawodowe oraz Szkolnictwo wyższe i szerzej, poprzez wsparcie Krajowego Centrum Europass i Euroguidance, współpracę z WorldSkills Poland – Liderzy Branż i innymi chętnymi. Konkretnie to Eksperci udzielają porad beneficjentom Erasmusa+ oraz podmiotom aktywnym w obszarze systemu kształcenia branżowego i zawodowego w Polsce. Biorą oni udział w wydarzeniach organizowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, szczególnie konferencjach, seminariach, warsztatach, szkoleniach, wykładach, debatach, wizytach studyjnych oraz pracach analitycznych, nierzadko je inicjując. Rezultaty pracy ekspertów EVET są dostępne na www.ekspercivet.org.pl.

 

W przykładowym 2022 roku członkowie Zespołu odpowiadali za organizację seminariów, w trakcie których informowano na temat narzędzi europejskich wspierających rozwój i jakość kształcenia branżowego i zawodowego na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Eksperci prowadzą doradztwo dla instytucji kształcenia zawodowego, w celu lepszego zrozumienia i zastosowania efektów kształcenia zawodowego w praktyce, np. w sprawach narzędzi zapewnienia jakości w międzynarodowej mobilności edukacyjnej, czyli po prostu wyjazdów i staży zagranicznych dla zawodowców. Eksperci znają i podpowiadają rzeczywiste miejsca realizacji zadań zawodowych, warunki niezbędne do osiągnięcia założonych efektów, kryteria oceny efektów uczenia się oraz ich wpływ na jakość nabywanych umiejętności oraz mentoring czy monitoring poprawnego wykorzystania możliwości wsparcia uczestników. Eksperci wspierają i doradzają beneficjentom sektora szkolnictwa wyższego zwłaszcza licznym państwowym wyższym szkołom zawodowym oraz akademiom nauk stosowanych, głównie w sprawach elementów praktycznego kształcenia branżowego i zawodowego  w programach studiów, a także w adekwatnym uznawaniu efektów kształcenia praktycznego  kandydatów na studia i dalej w toku uzyskania uprawnień zawodowych, ja kolejnych poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

Eksperci inicjują też ważne wydarzenia dla polskiego i europejskiego świata zawodowców i edukatorów branżowych, np. 17 maja 2022 w Krakowie odbyła się dostępna online konferencja pt. „Wyższe wykształcenie zawodowe w Polsce w procesie zmian.” Tu skoncentrowano się na możliwościach rozwoju wyższego kształcenia zawodowego w Polsce poprzez platformę współpracy europejskiej oraz projekty, obecności i włączaniu polskich uczelni zawodowych do europejskiej sieci współpracy, studiach przypadku takiej współpracy uczelni i akademii z otoczeniem społeczno-gospodarczym i ważniejszymi interesariuszami. Co więcej, 18 listopada 2022 r. Zespół zorganizował II edycję Forum Edukacji Zawodowej – corocznej konferencji organizowanej przez wspólnie z Krajowym Centrum Europass i Euroguidance. Tematem Forum były „Aktualne trendy w procesie planowania kariery zawodowej”. Program wydarzenia obfitował w kluczowe zagadnienia dla skutecznego planowania kariery w czasach niepewności, tj. epoki post-covidowej, bieżących  działań wojennych za wschodnią granicą, kryzysu migracyjnego ora z wysokiej inflacji. Poprzez wystąpienia ekspertów ze świata edukacji oraz biznesu przyglądaliśmy się wyzwaniom obecnego rynku pracy, analizowaliśmy szanse i zagrożenia związane z atrakcyjnością zawodów, zgłębialiśmy organizację procesów doradztwa zawodowego w szkolnictwie, wykorzystania nowoczesnych podejść oraz europejskich narzędzi w pracy doradcy zawodowego.

Do dziś szczególnym zainteresowaniem cieszy się relacja z debaty pt. „Atrakcyjność szkół branżowych wobec aktualnej sytuacji na rynku pracy”. Eksperci biorący udział w debacie wzięli na warsztat stereotypy w szkolnictwie branżowym, niszcząc je realnym obrazem sytuacji na rynku pracy oraz dostępnością edukacji. W debacie wzięli udział: prof. Robert Musiałkiewicz, Magdalena Popielewska, Arleta Chorąży, Michał Pachocki, Beata Dziemińska-Skowron, moderatorem był Krzysztof Świerk. Relacja z wydarzenia: https://twoj-europass.org.pl/ii-forum-edukacji-zawodowej-europass-i-euroguidance/. Eksperci są autorami licznych artykułów i opracowań naukowych.

Nakładem Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ukazała publikacja pt.: „Kierunki kształcenia  i szkolenia zawodowego – Tom I” będąca zbiorem najciekawszych artykułów autorstwa członków Zespołu. Publikacja dostępna jest w wersji on-line na stronie: https://www.frse.org.pl/czytelnia/kierunki-rozwoju-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego.

Zapraszamy do kontaktu!