Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

UDT – Ekspercka Organizacja Techniczna


Urząd Dozoru Technicznego dba o bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych w Polsce.

Głównym zakresem działalności UDT są zadania jednostki dozoru technicznego określone w ustawie o dozorze technicznym. UDT jest również Jednostką Notyfikowaną nr 1433 funkcjonującą w oparciu o ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz notyfikacje w zakresie dyrektyw nowego podejścia. 

UDT działa jako Jednostka Certyfikująca UDT-CERT także w obszarze certyfikacji: systemów zarządzania, osób i wyrobów.

W ramach UDT działa Akademia UDT popularyzująca wiedzę związaną z bezpieczeństwem technicznym, oferująca organizację szkoleń i konferencji skierowanych do kadry zarządzającej, specjalistów technicznych oraz personelu eksploatującego urządzenia techniczne.


UDT posiada również zaplecze badawcze i wzorcujące – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego. 

APLIKUJ ONLINE