Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

FORUM REKTORÓW: uczelnie techniczne ramię w ramię z biznesem

Dzięki współpracy uczelni technicznych z biznesem studenci już w czasie nauki mogą zapoznać się ze swoimi potencjalnymi pracodawcami, zdobyć bezcenne doświadczenie i sprawdzić specyfikę pracy w dużej firmie. Korzyści z łączenia sił uczelni z firmami jest jednak więcej.
Mówią o nich prof. Tadeusz Słomka – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prof. Jan Kazior – rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, oraz prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Współpraca AGH z biznesem i przemysłem to w tym momencie jedno z kół zamachowych naszej działalności. Uczelnia zawiera wiele umów z czołowymi firmami na rynku pracy. Procentuje to m.in. organizacją staży i praktyk dla studentów czy poszerzeniem oferty zajęć prowadzonych przez praktyków z danego przedsiębiorstwa. Dzięki tym działaniom nasi studenci już w czasie nauki mogą zapoznać się ze swoimi potencjalnymi pracodawcami, zdobyć bezcenne doświadczenie i sprawdzić specyfikę pracy w dużej firmie. Wiele przestrzeni laboratoryjnych w AGH, w których uczą się studenci, to pracownie wyposażane w ramach umów z firmami zewnętrznymi. Dzięki temu w murach uczelni da się stworzyć warunki, w jakich na co dzień pracują inżynierowie w największych przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych na świecie. Jednym z dobrych przykładów jest Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej – efekt współpracy AGH z TAURON Dystrybucja, w którym prowadzimy badania naukowe oraz praktyczne analizy na potrzeby TAURONU i innych podmiotów z branży energetycznej. Uzyskane wyniki pomogą w rozwiązywaniu problemów występujących np. w sieciach elektroenergetycznych.

We wrześniu br. podpisaliśmy list intencyjny o współpracy z firmą Cisco. Chcemy w ten sposób poszerzyć nasze wspólne działania w zakresie m.in. zwiększenia efektywności kształcenia studentów, opracowywania projektów innowacyjnych, tworzenia miejsc praktyk dla studentów AGH w oddziałach Cisco i organizowania targów pracy, warsztatów, seminariów i konferencji. Co ważne, tego typu umowy sprawiają, że jesteśmy w stałym kontakcie z firmami, znamy ich plany na przyszłość i na tej podstawie możemy kształtować również programy studiów. 

Od początku działalności strategicznym celem Politechniki Krakowskiej jest kształcenie kadr inżynierskich na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Nie byłoby to możliwe bez ścisłej współpracy z partnerami gospodarczymi i samorządowymi, a więc pracodawcami. Ta współpraca odbywa się na wielu polach ‒ poprzez wspólne prowadzenie kierunków studiów i specjalności, wspólne opracowywanie programów kształcenia, programy stypendialne, programy stażowe, konkursy finansowane przez firmy, zaangażowanie pracodawców w wyposażenie naszych laboratoriów, działalność Rad Pracodawców przy wydziałach uczelni (organów doradczych współuczestniczących w tworzeniu i modernizacji programów studiów itd.). Z ciekawych ostatnich wspólnych z pracodawcami inicjatyw wymienię tylko kilka przykładowych. Wspólnie z pracodawcami prowadzimy kierunki studiów i specjalności, m.in.: inżynieria pojazdów szynowych ‒ wspólnie z Newagiem i grupą firm z branży kolejowej; odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna ‒ wspólnie z przedsiębiorstwami Krakowskiego Holdingu Komunalnego; specjalności: drogi kolejowe, konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i organizacja budownictwa oraz mosty i budowle podziemne, transport szynowy zostały objęte współpracą na podstawie porozumień PK z firmami: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”, Budimex S.A., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o., Grupa ZUE, STRABAG Sp. z o.o., Track Tec S.A.

W ramach porozumień studenci Wydziału Inżynierii Lądowej objęci są programem stypendialnym przez wymienionych pracodawców ‒ każdy stypendysta otrzymuje 1000 zł miesięcznie przez dwa ostatnie semestry studiów, odbywa płatny staż i praktykę w firmie fundującej stypendium, a po zakończeniu studiów ma możliwość zdobycia zatrudnienia w firmie. Praktycy z firm prowadzą ‒ w ramach wspólnie z uczelnią opracowanych programów zajęć ‒ specjalistyczne wykłady i ćwiczenia związane z budownictwem kolejowym, studenci biorą udział w wyjazdach tematycznych oraz szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych specjalistów z Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie uprawnień budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budownictwa kolejowego, a także w konferencjach naukowych i branżowych. W ramach kół naukowych i w pracach magisterskich studenci podejmują rzeczywiste problemy badawczo-techniczne wskazane przez firmy. Pracodawcy fundują sprzęt do laboratoriów uczelni ‒ mamy na PK np. laboratorium Nokii czy Laboratorium Salumanusa. Organizują także konkursy dla studentów dotyczące konkretnych problemów inżynierskich, z którymi stykają się w swojej działalności ‒ zwycięskie projekty są rzeczywiście realizowane, co stanowi cenny element doświadczenia zawodowego studenta, a ponadto finansowo nagradzane. Prowadzimy również wspólnie z pracodawcami programy stypendialne dla studentów ‒ np. Grupy Azoty na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, Galicyjskiej Izby Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej, Urzędu Transportu Kolejowego czy firmy Newag na Wydziale Mechanicznym, Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań na Wydziale Architektury, Stowarzyszenia Elektryków Polskich na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Pracodawcy współpracują stale z Biurem Karier Politechniki Krakowskiej ‒ średnio ok. 40 pracodawców co rok uczestniczy w październikowych Targach Pracy Politechniki Krakowskiej (w tym roku 15. edycja). W samym tylko 2018 r. na stronie Biura Karier utworzono 472 nowe konta pracodawców, zainteresowanych współpracą z uczelnią i składaniem ofert pracy dla naszych studentów. Ogólna liczba kont pracodawców w serwisie Biura Karier PK to blisko 2 tysiące, a utworzenie konta w systemie umożliwia pracodawcom dodawanie ogłoszeń o pracy, praktykach lub stażach oraz przeglądanie bazy CV zarejestrowanych studentów i absolwentów. W bazie Biura Karier opublikowano w 2018 r. blisko 4 tysiące ogłoszeń, łączna liczba miejsc pracy oferowanych przez pracodawców studentom i absolwentom PK we wszystkich ogłoszeniach opublikowanych w bazie wyniosła 10 345! W nowym roku akademickim rozszerzamy pola współpracy z pracodawcami o FutureLab ‒ to nowa jednostka uczelni, która będzie wspierać współpracę studenckich zespołów projektowych m.in. z partnerami zewnętrznymi ‒ firmami i pracodawcami. To tylko niektóre z szeregu inicjatyw w ramach współpracy z pracodawcami, którą uważamy za kluczową w kształceniu dobrych inżynierów.

 

Politechnika Warszawska od wielu lat współpracuje z pracodawcami, podejmując działania mające na celu ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy. Organizowane są wydarzenia, dzięki którym mogą oni nawiązać bezpośrednie relacje z firmami, ale także poznać aktualnie panujące trendy czy metody pracy. Jednym z priorytetów kierownictwa uczelni jest współpraca z pracodawcami, m.in. Siemens Polska, Ericsson czy Nokia w zakresie opracowywania programów kształcenia dla prowadzonych w Politechnice Warszawskiej kierunków studiów. Studia dualne m.in. z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz Internet of Things dają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia, a przedsiębiorcom realny wpływ na rozwój przyszłego pracownika. Obok kształtowania umiejętności stricte inżynierskich uczelnia umożliwia także pracę w interdyscyplinarnych zespołach wykorzystujących metody Design Thinking czy Project Based Learning. Z kolei nasi doktoranci wykorzystują szansę współpracy z przedsiębiorcami, realizując doktoraty wdrożeniowe. W ramach Akceleratora Kariery pracodawcy prowadzą warsztaty wspierające rozwój poszukiwanych na rynku pracy kompetencji. Podczas Business Networking Day studenci poznają firmy z interesujących ich branż, a władze spotykają się z przedstawicielami pracodawców, aby porozmawiać o możliwości współpracy. Platforma Career Center umożliwia dostęp do wielu ofert praktyk, programów absolwenckich, współpracy naukowej, ofert pracy, a także katalogu firm z całej Europy. Aktywnie zachęcamy firmy, by prezentowały ścieżki karier absolwentów naszej uczelni, którzy w ich strukturach osiągnęli zawodowy sukces. Ich relacje są najlepszą rekomendacją do przemyślanej budowy planu rozwoju zawodowego. Od 2012 r. przeprowadzany jest coroczny Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. Wyniki ostatniego badania pokazują, że 91,5 proc. absolwentów znajduje pierwszą pracę do trzech miesięcy po ukończeniu studiów. (Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW, edycja VIII, 2019 r.).

 

W strategii rozwoju Politechniki Śląskiej postawiliśmy na zindywidualizowane formy kształcenia przyszłych kadr działających w rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Do jej kluczowych projektów należą m.in. studia dualne i doktoraty wdrożeniowe. Uczelnia wspiera przedsiębiorczość akademicką poprzez programy mentoringowe, doradztwo prawno-finansowe, a także szkolenia. Ważnym krokiem w kierunku innowacyjnej przedsiębiorczości jest współpraca w ramach inkubatorów oraz parków technologicznych. Wraz z miastem Gliwice oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. utworzyliśmy w 2004 roku Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. Jednym z najważniejszych celów Parku jest transfer nowoczesnych technologii do gospodarki, a przy tym wykorzystanie ogromnego potencjału intelektualnego tkwiącego w społeczeństwie naszego regionu. Sprzyjającym środowiskiem do inicjowania współpracy uczelni z biznesem są także klastry. Na Politechnice Śląskiej prężnie działają Biuro Karier Studenckich oraz Centrum Inkubacji i Transferu Technologii. Dzięki temu studenci, absolwenci i pracownicy mogą liczyć na pomoc w znalezieniu pracy, założeniu własnej firmy, a także uzyskaniu informacji o praktykach, kursach i stażach. Na uczelni regularnie organizowane są targi pracy, liczne szkolenia i warsztaty, a także programy promujące przedsiębiorczość akademicką. Są to m.in. konkurs „Mój biznes”, cykl szkoleń na temat start-upów, czy ogłoszony niedawno konkurs projakościowy na stypendia związane z rozpoczęciem działalności w formie spółek typów spin-off i spin-out w priorytetowych obszarach badawczych Politechniki Śląskiej. Konkurs „Mój Pomysł na Biznes” natomiast ma na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej. W Biurze Karier Studenckich zatrudniony jest także profesjonalny doradca ds. przedsiębiorczości, z usług którego mogą bezpłatnie skorzystać studenci. Dwa razy w roku Biuro Karier Studenckich organizuje Giełdę Pracy i Przedsiębiorczości. To wydarzenie skierowane do studentów, absolwentów i pracowników naukowych Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni wyższych. Ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu pracodawców i organizacji takich jak urzędy pracy czy centra przedsiębiorczości z potencjalnymi kandydatami do pracy, a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej. Podczas giełdy zainteresowani mają możliwość skonsultowania dokumentów aplikacyjnych, optymalnej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego, a także zasięgnięcia informacji o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście aktualnych wymagań pracodawców. Wielkie wsparcie w znalezieniu pracy daje także działalność studentów w kołach naukowych. Mają możliwość działać w ponad 170 takich kołach. Warto wymienić choćby takie koła naukowe jak: Silesian Greenpower, PolSl Racing, Smart Power, High Flyers czy Concrete, których członkowie odnoszą liczne sukcesy na arenach ogólnopolskiej i międzynarodowej. Pracodawcy chętniej zatrudniają absolwentów, którzy mają za sobą doświadczenie w pracy w zespole, samodzielność i umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. W działaniach mających na celu pobudzenie przedsiębiorczości wśród studentów bardzo mocno wspierają uczelnię również partnerzy przemysłowi, którzy regularnie biorą udział w wymienionych wydarzeniach, oferując studentom i absolwentom nie tylko praktyki i staże, ale często służąc merytoryczną pomocą w założeniu firmy czy wdrożeniu nowych technologii do przemysłu. Politechnika Śląska zawarła porozumienie z ponad 120 firmami, w których studenci odbywają staże, a także, po zakończeniu studiów, bardzo często znajdują zatrudnienie.