Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jest praca!

Według najnowszych danych opublikowanych na stronach Głównego Urzędu Statystycznego – www.stat.gov.pl/gus najniższe bezrobocie utrzymuje się w województwach: małopolskim – 11,0%, wielkopolskim – 11,3% oraz mazowieckim – 11,5%.

29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015. Dokument ten określa cele oraz pierwszoplanowe zadania polityki rozwoju na najbliższe lata. W centrum zainteresowań stawia podniesienie poziomu i jakości życia społeczeństwa polskiego. Zakłada zrealizowanie następujących celów strategicznych:

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.
3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.
4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.
5. Rozwój obszarów wiejskich.

6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

W założeniu, podjęte działania pozwolą na obniżenie stopy bezrobocia z 17,6% w 2005 do 9,0% w 2015. Więcej wiadomości na temat Strategii Rozwoju Kraju można znaleźć na stronach ministerstwa, m. in. www.mrr.gov.pl/srk/.

Umiarkowane, ale jednak optymistyczne wnioski można wyciągnąć przeglądając dane o stanie bezrobocia. W styczniu 2006 roku wynosiło – 18,0% w grudniu 2006 – 14,9% natomiast dane z końca marca 2007 to – 14,4 % co przekłada się na liczbę 22232,5 tysięcy bezrobotnych. Obecnie najwyższa stopa bezrobocia utrzymuje się w województwach południowych: warmińsko-mazurskim (22,8%), zachodnio-pomorskim (21,2%) oraz kujawsko-pomorskim (18,7%). Miasta do których warto wybrać się poszukując pracy to Kraków, Poznań i Warszawa.