Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs o stypendia na Uniwersutecie Jagiellońskim

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs o stypendia naukowe z Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego na rok akademicki 2012/2013.

Stypendia przeznaczone są dla doktorantów UJ z otwartym przewodem doktorskim, którzy wyróżniają się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej.

Komplet dokumentów kandydata aplikującego o stypendium z powinien zawierać:

  • podanie do Rektora UJ z uzasadnieniem,
  • formularz zgłoszeniowy,
  • opinię promotora,
  • życiorys uwzględniający dotychczasowy dorobek naukowy oraz działalność dydaktyczną,
  • spis do 15 najważniejszych publikacji (w czterech kategoriach: 1. publikacje w czasopismach recenzowanych, 2. doniesienia konferencyjne, 3. książki, 4. inne publikacje naukowe),
  • kserokopie pierwszych stron wymienionych publikacji,
  • zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, z czego przynajmniej przez 6 miesięcy powinno być wykorzystywane w kraju. O stypendium nie mogą się ubiegać doktoranci przebywający na urlopie dziekańskim.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Informacji UJ, ul. Piłsudskiego 8/1, 31-109 Kraków, z adnotacją: „Fundusz im. Adama Krzyżanowskiego”, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2012 roku.

Więcej informacji: tel. 12-430 10 12, e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl.