Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kredyt studencki

Zastanawiasz sie czy wziąć kredyt studencki. Przeczytaj poradnik – rozwiej swoje obawy.

 

Co to są kredyty studenckie?
Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Wprowadzenie kredytów, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów.
Kto może ubiegać się o kredyt studencki?
O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.
W wyniku zmian w przepisach dokonanych w 2004 roku, o kredyt mogą się ubiegać także:
uczestnicy studiów doktoranckich,
słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi,
słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi.
Na jaki okres udzielane są kredyty?
Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, w tym studiów doktoranckich. Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim, zaś miesięczna transza kredytu wynosi 600 zł.
W 2006 r. wprowadzono możliwość wnioskowania do banku o ratę kredytu w wysokości 400 zł. Zmiana ta dotyczy tylko nowoudzielanych kredytów i tylko tych banków, które wyrażą na to zgodę. Od roku akademickiego 2007/2008 niższą ratę kredytu będzie można otrzymać we wszystkich bankach.
Kiedy rozpoczyna się spłata kredytu?
Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy.
W jakich przypadkach kredyt może być umorzony?
Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuacja życiową (choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność).
Gdzie można uzyskać informację na temat kredytów?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami rektor wraz z uczelnianym samorządem studenckim lub kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie organizują system informacji na temat kredytów studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem studentów, słuchaczy i doktorantów pierwszego roku studiów.
Pełną informację o warunkach uzyskania i spłaty kredytów osoba ubiegająca się o kredyt powinna uzyskać w swojej uczelni lub jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie po rozpoczęciu nowego roku akademickiego, a następnie bardziej szczegółowe informacje w wybranym banku.
Które banki udzielają kredytów studenckich?
Banki, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, to:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
Bank PEKAO S.A.,
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A,
Bank Zachodni WBK S.A.,
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Kredyt Bank S.A.,
PKO Bank Polski S.A.
Gdzie i do kiedy należy składać wniosek?
Wnioski o kredyt składa się w jednym z banków kredytujących. Termin składania wniosku o kredyt w roku akademickim 2006/2007 upływa 15 listopada 2006 r.
Czy każdy student, który złożył wniosek, otrzyma kredyt?
Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają ww. studenci, słuchacze i doktoranci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Corocznie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki. Próg dochodu uprawniający do otrzymania kredytu będzie możliwy do oszacowania dopiero na początku grudnia 2006 r., po złożeniu przez studentów wniosków o kredyt.
Wspomniany próg będzie kalkulowany na podstawie:
przekazanych przez banki danych na temat liczby złożonych wniosków kredytowych i wysokości dochodu studentów ubiegających się o kredyt,
liczby kredytów kontynuowanych i nowych, możliwych do udzielenia przy określonej wysokości środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich i aktualnych w końcu roku wysokości bankowych stóp procentowych.
Dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu wynosił:
550 zł  – w roku akademickim 1999/2000,
750 zł  – w roku akademickim 2000/2001,
850 zł  – w roku akademickim 2001/2002,
1.150 zł  – w roku akademickim 2002/2003,
1.400 zł  – w roku akademickim 2003/2004,
1.600 zł  – w roku akademickim 2004/2005,
1.600 zł  – w roku akademickim 2005/2006.
Ile będę czekać na wypłatę kredytu?
W roku akademickim 2006/2007 umowy kredytu są podpisywane do 31 marca 2007 r. Bank do dnia 15 lutego 2007 r. poinformuje studenta czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające. W przypadku, gdy nie jest – student może złożyć ponownie wniosek o kredyt w innym banku do dnia 28 lutego 2007 r.
Co zrobić, gdy bank wymaga wysokiego poręczenia?
W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Poręczeń Kredytowych. Obecnie poręczenie BGK wynosi 70% kredytu (kapitału), a w przypadku sierot – 100%. Poręczenie BGK można uzyskać w jednym z banków kredytujących.
W 2001 roku wprowadzono wspierane przez resort edukacji zmiany w przepisach, dające możliwość Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich. O poręczenie Agencji mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wsi. W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Ubiegając się o uzyskanie poręczenia Agencji należy w oddziale banku współpracującego z Agencją przedłożyć następujące dokumenty:
wniosek o udzielenie poręczenia przez ARiMR na wzorze określonym przez ARiMR,
dokumenty świadczące o dochodach w rodzinie,
zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
zaświadczenie z gminnego ośrodka pomocy społecznej o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, kwalifikującego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dla studentów ubiegających się o poręczenie Agencji w wys. 100%)
W zakresie udzielania poręczeń ARiMR zawarła umowy o współpracy z dwoma bankami:
Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.,
Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. 
źródło: www.nauka.gov.pl