Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ministerialne granty dla młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego przyznało środki finansowe na realizację
projektów badawczych w ramach programu „Iuventus Plus”

Wśrod beneficjentow są trzej młodzi naukowcy z Politechniki Wrocławskiej:

dr inż. Robert Kudrawiec z Wydziału Podstawowych Problemow Techniki – 185 tys. zł

dr inż. Jarosław Myśliwiec z Wydziału Chemicznego – 191 tys. zł

dr inż. Artur Podhorodecki z Wydziału Podstawowych Problemow Techniki – 200 tys. zł

 

Celem programu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, których efekty promowane są w drodze ich publikacji w najlepszych światowych czasopismach ujętych w wykazie Journal Citation Reports (JCR) lub ERIH, a przez to zachęcenie młodych naukowców do podejmowania tego rodzaju działalności.

Udział publikacji polskich naukowców w światowej liczbie publikacji ujętych w czasopismach objętych National Science Indicators kształtuje się obecnie na poziomie ok. 1,5% i jest wysoce niezadowalający.
 
Program pod nazwą  „Iuventus Plus” ma na celu promowanie wybitnych młodych naukowców, prowadzących badania naukowe na najwyższym poziomie, których wyniki publikowane są w wykazie publikacji JCR lub ERIH i zachęcenie ich do kontynuowania tych prac. Należy się spodziewać, że realizacja Programu doprowadzi z jednej strony do wzrostu zainteresowania młodych naukowców do prowadzenia prac badawczych na najwyższym poziomie i publikowania ich wyników, z drugiej strony zaś, przyczyni się do znacznej poprawy pozycji polskich publikacji w rankingach światowych.

Środki finansowe przyznane w ramach programu będą mogły być wykorzystane na kontynuowanie realizowanych badań naukowych, których wyniki opublikowano lub przyjęto do publikacji w wiodących światowych czasopismach, ujętych w wykazie JRC lub w wykazie ERIH oraz na popularyzowanie tych wyników poprzez ich publikowanie w wiodących wydawnictwach publicystycznych.

Minister będzie ogłaszał na stronach internetowych MNiSW ogłoszenia o możliwości składania wniosków do uczestnictwa w Programie. W ogłoszeniu będzie podawany termin i miejsce składania wniosków oraz inne warunki uczestnictwa w konkursie.