Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Młodzi ludzie w poszukiwaniu organizacji stawiającej na rozwój i opartej na wartościach www.akademiadlamlodych.pl

Obecnie młodzi ludzie, stawiający pierwsze kroki na rynku pracy, szukają nie tylko sposobu na zarabianie pieniędzy, ale zwracają uwagę na wartości, którymi kierują się organizacje, i możliwości rozwoju. Daje to organizacjom kontekst do budowania marki pracodawcy, opartej na jasnych celach i wartościach, którymi się kierują.

Styl pracy oparty na ideach, wartościach i przekonaniach, wyznawanych przez pracowników, jest drogą prowadzącą organizację do sukcesu. Dzięki temu młodym ludziom łatwiej będzie komunikować się i nawiązywać relacje.

Z punktu widzenia pracodawcy ważnym jest nie tylko to, co robią pracownicy, ale również w jaki sposób wykonują swoją pracę, jakie są ich zamiary i w co wierzą.   

Traktujemy innych tak, jak sami chcemy być traktowani

W Tesco wartości, jakimi kierują się pracownicy, to: traktujemy innych tak, jak sami chcemy być traktowani, dla klientów staramy się bardziej niż inni, wykorzystujemy nasze możliwości dla dobrych celów. Wspólne poczucie znaczeń, wspólne rozumienie i nadawanie sensu budują rzeczywistość, w której funkcjonują koleżanki i koledzy w Tesco, a promowanie kultury, jako proaktywnego konstruowania rzeczywistości, sprawia, iż nabiera ona życia.

Rozwój kompetencji społecznych przyczynia się do realizacji celów i strategii firmy, ale przede wszystkim jest niezmiernie potrzebny każdemu człowiekowi w życiu prywatnym.

Tesco rozwija wśród swoich koleżanek i kolegów 5 istotnych kompetencji, takich jak: Współpraca, Rozumienie innych, Gotowość do działania, Wytrwałość oraz Innowacyjność.

 

Akademia dla Młodych

W ramach działań z zakresu odpowiedzialności społecznej, Tesco stworzyło program rozwoju kompetencji dla wszystkich młodych ludzi w Polsce.

Program nosi nazwę Akademii dla Młodych i można go znaleźć na stronie www.akademiadlamlodych.pl


Młody człowiek, chcąc odnaleźć się na rynku pracy, powinien znać swoje talenty, umieć korzystać ze swoich kompetencji i wiedzy nabytej na drodze edukacji. Te czynniki mocno wspierają start zawodowy w życiu młodego człowieka.

Opis poszczególnych kompetencji społecznych przybliża obraz oczekiwań, stawianych przed młodymi ludźmi, chcącymi odnaleźć się na rynku pracy.

Umiejętność współpracy możemy określić jako pracę z ludźmi w celu efektywnej realizacji celów biznesowych. Współpraca przejawia się w nawiązywaniu relacji z osobami często też spoza własnego zespołu, a także budowaniu tzw. „ducha zespołu”. Efektywną współpracę możemy określić jako koncentrację zespołu na tym samym, ostatecznym celu. Zachowania, które przejawiają się w tej umiejętności, będą koncentrować się na dzieleniu się pomysłami i wiedzą przez pracowników, ale także w konstruktywnym sposobie udzielania informacji zwrotnej. Kluczową cechą w tej kompetencji jest zaufanie do drugiej osoby. O współpracy mówimy, kiedy mamy do czynienia z wysokim poziomem zaufania i świadomością wspólnego celu. Cel możemy tutaj określać na różnych poziomach – jako cel całej firmy, zespołu, ale też cel spotkania lub też pojedynczej rozmowy.

 

Współpraca jest blisko związana z umiejętnością Rozumienia innych, czyli empatią. Pozwala ona budować zaufanie, a przez to skutecznie pracować. Rozumienie perspektywy drugiej osoby i rozpoznanie jej emocji jest kluczowym elementem pracy. Zachowaniami, przejawiającymi się w tej kompetencji, będzie aktywne słuchanie potrzeb innych osób, ale także rozumienie perspektywy i odczuć. Określanie potrzeb może odbywać się na kilku poziomach: pracowników, klientów oraz lokalnych społeczności. Umiejętność skutecznego zauważania potrzeb osób w zespole pozwala na skuteczną reakcję, przy jednoczesnym budowaniu silnej, opartej na zaufaniu relacji, a tym samym lepszego miejsca pracy. Zrozumienie potrzeb klientów pozwala oferować to, czego potrzebują, i w sposób, jaki oczekują. Kolejnym elementem jest zrozumienie otoczenia, w którym firma realizuje cele biznesowe, a więc potrzeb lokalnej społeczności, w której funkcjonuje organizacja.

Możemy więc stwierdzić, iż empatia jest kluczem do zrozumienia, co jest ważne w organizacji i poza nią, dając nam perspektywę, co w danej chwili liczy się dla innych.

 

Kolejną umiejętnością jest Wytrwałość, którą opisać możemy jako odpowiednie zbilansowanie wszystkich obszarów życia. Wytrwałość jako umiejętność to dbanie o siebie, aby utrzymać się w dobrej formie, a dzięki temu osiągać wyniki.

Jeżeli organizację możemy określić jako zbiór jednostek i indywidualności, to osiągnięcie optymalnej formy pozwala efektywnie rozwijać biznes. Wytrwałość określamy jako konsekwencję i trwałość, a nie osiąganie szczytów w krótkim czasie i następujące po nich spadki formy. Taka postawa pozwala lepiej radzić sobie z wyzwaniami i byciem gotowym na pojawiające się możliwości. Umiejętność Wytrwałości możemy rozważać w aspekcie wytrwałości fizycznej, umysłowej i emocjonalnej. Wzmacnianie wytrwałości emocjonalnej polega na docenianiu własnych zasobów i umiejętności, a także wiedzy, jakie elementy są dla mnie motywujące, świadomości swoich myśli, uczuć i zachowań, wierności własnym wartościom oraz byciu w zgodzie z samym sobą.

Wzmacnianie wytrwałości umysłowej polegać może na pozytywnym myśleniu, czerpaniu z doświadczeń, a także traktowaniu każdego doświadczenia jako okazji do nauki i rozwoju. Wzmacnianie wytrwałości fizycznej przejawia się w utrzymywaniu siebie w najlepszej formie fizycznej poprzez odpowiednie żywienie, nawadnianie, sen, relaks oraz aktywność fizyczną. Wytrwałość możemy określić jako dbanie o wszystkie obszary życia i równowagę pracy oraz życia prywatnego w sposób satysfakcjonujący.

 

Kompetencja Gotowość do działania ściśle powiązana jest z postawą proaktywną, polegającą na szybkim i adekwatnym reagowaniu na codzienne wyzwania i niespodziewane sytuacje. Proaktywność, poprzez poświęcenie większej ilości czasu rozważeniu alternatyw, określeniu priorytetów, a także nietraceniu z oczu celów długoterminowych, pomaga podejmować lepsze biznesowo decyzje. Tak więc umiejętność Gotowości do działania możemy określić jako dogłębnie przemyślaną i skalkulowaną. Przemyślenie danej sytuacji daje wybór reakcji, a nie poddanie się narzucającym się okolicznościom. Umiejętność Gotowości do działania możemy określić jako elastyczność w myśleniu, otwartość na zmiany i sprawne podejmowanie decyzji. Zachowania, po których możemy stwierdzić umiejętność Gotowości do działania, to określanie właściwych priorytetów i dostosowanych do nich działań, zorientowanych na cel, ale także zaangażowanie i entuzjazm we wszystkich działaniach.

 

Kolejną kompetencją jest Innowacyjność, czyli umiejętność uważnego obserwowania otoczenia – tak, aby dostrzec w nim inspirację do zmian i ulepszeń w organizacji. Tak więc jest to zdolność śledzenia zmian rynkowych i dostrzegania możliwości usprawniających biznes, inicjowanie innowacji i usprawnień, ale także tworzenia otoczenia, w którym ceni się pomysły oraz nowe rozwiązania.

Możemy zatem powiedzieć, iż współpracując, okazując empatię, gotowość do działania i wytrwałość tworzy się środowisko i sposoby sprzyjające innowacjom.

Analizując posiadane umiejętności interpersonalne, znajdziemy drogowskaz do uzyskania sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym. Obecnie, kiedy kompetencje społeczne są równie ważne, jak wiedza i doświadczenia, ważnym jest zauważenie, iż nie są one cechą wrodzoną i podlegają procesowi kształcenia.

Rozwój kompetencji stanowi skuteczne zapewnienie firmie zasobów w postaci wyedukowanego i świadomego zespołu. Każdy powinien wiedzieć, jakie są jego mocne strony i w czym może być jeszcze lepszy, co jest gwarancją sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym. Kluczem do osiągnięcia celów będzie branie odpowiedzialności za swój rozwój.

 

Tekst:

Aneta Szara Tesco Polska