Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nowy kierunek: Muzeologia – Uniwersytet Rzeszowski

Współ­czesne muzeum to nie tylko gabloty i przed­mioty w nich znaj­du­jące się, to bardzo zróż­ni­co­wany system działań, któ­rego ważnym wymiarem jest popu­la­ry­zacja wiedzy, reali­zo­wana w nowo­czesny sposób poprzez wysta­wien­nictwo z wyko­rzy­sta­niem mul­ti­me­diów i zróż­ni­co­wane akcje edu­ka­cyjne, wycho­dzące rów­nież poza budynek muzeum, a mające na celu upu­blicznić spo­łe­czeń­stwu nie tylko war­tości two­rzące toż­sa­mość kul­tury, a także poka­zywać nowe jej inspi­racje. Pro­gram muze­ologii, kie­runku otwie­ra­nego w Uni­wer­sy­tecie Rze­szow­skim, ukie­run­ko­wany jest wła­śnie na potrzeby nowo­cze­snego muzeum otwar­tego na edukację.