Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Politechnika uruchamia nowy makrokierunek

Zainteresowani poszerzeniem wiedzy z dziedziny energetyki i górnictwa na Politechnice Wrocławskiej już mogą rejestrować się na nowo utworzony makrokierunek: Mining and Power Engineering.

Są tomiędzywydziałowestudia stacjonarne II stopnia w języku angielskim, które łączą ze sobą dwa kierunki kształcenia: Górnictwo i Geologię z Energetyką. Studia będą prowadzone przez Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz Wydział Mechaniczno-Energetyczny.
 
Praktyka dowodzi, że kopalnia, zwłaszcza odkrywkowa, tworzy z elektrownią cieplną zintegrowany system, w którym zarządzanie i eksploatacja przebiegają według tych samych procedur. Ta zbieżność przemawia za celowością utworzenia makrokierunku, w ramach którego studenci uzyskują podstawową wiedzę niezbędną do projektowania, nadzoru budowy oraz eksploatacji zarówno kopalni jak i elektrowni.
 
W programie studiów wyeksponowano przedmioty, które ściśle łączą się z jednym jak i drugim kierunkiem studiów, a także przedmioty, które są wspólne zarówno dla górnictwa jak i dla energetyki.
 
Do pierwszej grupy przedmiotów należy zaliczyć:
 
  • po stronie górnictwa – geologię, geomechanikę, systemy pozycjonowania satelitarnego (GPS), komputerowe wspomaganie projektowania kopalni, eksploatacja złóż surowców energetycznych w kopaniach odkrywkowych i podziemnych,
  • po stronie energetyki – przetwórstwo paliw, maszyny i urządzenia energetyczne, modelowanie procesów energetycznych.
 
Do drugiej grupy zaliczono przedmioty: nowoczesne metody numeryczne, ekonomia w górnictwie i energetyce, zarządzanie finansami, zarządzenie eksploatacją maszyn, zarządzanie środowiskiem, statystyka dla inżynierów.
 
Uzupełnieniem wykładów, ćwiczeń i laboratoriów będą praktyki zawodowe
w kopalniach i elektrowniach grupy BOT.
 
Studiaadresowane są do studentów, którzy ukończyli I stopień kształcenia zarówno w kraju, jak     i zagranicą. Dla studentów krajowych i zagranicznych legitymujących się posiadaniem stopnia zawodowego inżyniera studia będą trwały 3 semestry. Dla studentów zagranicznych, pragnących podjąć studia z dorobkiem 180 ECTS, przewiduje się dodatkowy semestr wstępny przeznaczony głównie na realizację 2 projektów indywidualnych z zakresu programu kształcenia na kierunkach: Górnictwo i Geologia oraz Energetyka. Absolwenci makrokierunku otrzymają stopień zawodowy magistra.
 
Absolwent makrokierunku Mining and Power Engineering zdobędzie wiedzę niezbędną do projektowania i do eksploatacji kompleksu górniczo-energetycznego. Będzie on przygotowany do przeprowadzenia zadań inżynierskich dotyczących oszacowania złóż energetycznych oraz ich wykorzystania do produkcji energii, wspomaganego komputerem projektowania systemu i jego elementów, umiejętności konstruowania oraz nadzoru budowy zarówno kopalni jak i elektrowni oraz zarządzania i utrzymania w ruchu zespołu energetycznego począwszy od pozyskiwania paliwa skończywszy na wprowadzaniu energii do sieci.
 
Absolwent makrokierunku znajdzie zatrudnienie w kopalniach węgla brunatnego i kamiennego, w szczególności połączonych strukturalnie z elektrowniami cieplnymi, w elektrowniach i elektrociepłowniach, w firmach zajmujących się dystrybucją energii i gospodarką energetyczną, w biurach projektowych, w służbach remontowych, w firmach promujących racjonalizację zużycia energii oraz w nowoczesnym przemyśle.