Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Pomysł na „Nobla”

Projekt „Inwestycja w naukę, inwestycją w przyszłość – wspólna sprawa ośrodków naukowych z Krakowa, Olsztyna i Warszawy”, znany także jako „Nobel”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program jest największym w historii Unii Europejskiej programem wydatkującym środki zEuropejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. PO KL składa się z 10 priorytetów, które realizowane są równolegle na dwóch szczeblach, centralnym (priorytety I-V) i regionalnym (priorytety V-X). Projekt ”Nobel” odnosi się do priorytetu IV, który oznacza szkolnictwo wyższe i naukę. Konkretnie zaś – do działania zapisanego w ramach priorytetu jako 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R (badania i rozwój) i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”. „Nobel” dotyczy przedsięwzięć upowszechniających osiągnięcia nauki polskiej i światowej w procesie kształcenia na poziomie wyższym.
 
Naukowo, czyli popularnie
Projekt realizowany jest przez instytucje z trzech wymienionych we wstępie miast. Należą do nich: Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. (www.ctt.krakow.pl), będące pierwszym w Małopolsce brokerem technologii specjalizującym się w branży medycznej i farmaceutycznej; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (www.uwm.edu.pl); Uniwersytet Warszawski (www.uw.edu.pl). Głównym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród polskich naukowców oraz studentów osiągnięć i korzyści płynących z nauki. Działania zaplanowane w projekcie wskazują także na rolę nauki w rozwoju gospodarczym. Aby zachęcić obecnych i przyszłych naukowców do poświęcenia się nauce, a przedsiębiorców – do współpracy z nią, „Nobel” proponuje uczestnictwo w prezentowanych poniżej wydarzeniach.
 
Konferencje
W ramach projektu zaplanowane są dwie konferencje: inaugurująca oraz podsumowująca projekt. Pierwsza z nich już się odbyła. 22 czerwca 2009 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego zebrało się blisko pięćdziesiąt osób z różnych środowisk naukowych oraz administracji państwowej. Formuła konferencji spełniła oczekiwania gości, a konkluzją z całości może być to, iż w obecnej sytuacji zacieśnienie współpracy sfery nauki i biznesu oraz większe nakłady na sam sektor nauki jest niezbędny do prawidłowego rozwoju gospodarczego kraju.
Spotkanie podsumowujące zaplanowano na grudzień 2010 r. w Krakowie. Oprócz tematów związanych z promocją projektu oraz zachęcających do udziału w planowanych inicjatywach przewidziane są następujące bloki tematyczne: rola polskiej nauki w świecie, finansowanie badań naukowych i rola nauki w gospodarce.
 
Wykłady otwarte
Innym działaniem projektowym są wykłady otwarte, skierowane do młodych naukowców, studentów oraz innych osób zainteresowanych pracą i osiągnięciami naukowymi zaproszonych gości. Prelekcje są prowadzone przez wybitnych naukowców zagranicznych w zakresie tematycznym związanym z ofertą naukową jednostek naukowych uczestniczących w projekcie „Inwestycja w naukę, inwestycją w przyszłość – wspólna sprawa ośrodków naukowych z Krakowa, Olsztyna i Warszawy”.
 
Wizyty studyjne
To jednotygodniowe wyjazdy do jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w różnych krajach Europy w celu podniesienia umiejętności marketingowych i promocyjnych pracowników jednostek naukowych odpowiedzialnych w swoich instytucjach za upowszechnianie działalności i wyników prac badawczych. Dodatkowym celem jest promocja działalności placówki wysyłającej, a także analiza pól przyszłej współpracy z instytucjami zagranicznymi. W ramach projektu istnieje także możliwość organizacji wyjazdu do centrum badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa, którego profil działania i dotychczas realizowane projekty dają podstawę nawiązania trwałej współpracy z polską jednostką naukową.
 
Kampania informacyjna
W ramach projektu „Nobel” przewidziane jest przeprowadzenie na szeroką skalę kampanii informacyjnej, promującej dokonania polskich naukowców i ich wkład w rozwój nauki światowej. Akcja ma na celu wzrost zainteresowania młodych ludzi poszczególnymi dziedzinami nauki oraz zwiększenie świadomości środowiska studenckiego w kwestii roli nauki w rozwoju gospodarki. Kampania skierowana jest głównie do studentów, do których dotrze poprzez media akademickie (prasę i radio) oraz billboardy usytuowane na kampusach akademickich w Warszawie, Krakowie i Olsztynie.
 
Aby ze swej wiedzy uczynić ogólnodostępne źródło informacji, gdzie publikuje się artykuły o tematyce popularnonaukowej oraz gdzie relacjonowane są działania projektowe, stworzony został portal internetowy www.nobel.edu.pl. Tam też za pomocą prostej aplikacji, przesłać można wiadomość ze swoim pomysłem na artykuł, poinformować o imprezie popularno-naukowej czy ofercie stypendialnej.
Opracowała: Patka Kita