Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Poznaj najlepszych pracodawców

Studenci chętnie zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe już w trakcie nauki. Jak wynika z badań, nawet 80 proc. z nich odbywało praktyki i staże bądź podjęło pierwszą pracę. Jak studenci wybierają pracodawców i na jakie czynniki szczególnie zwracają uwagę? Odpowiedź na to pytanie dają nam rankingi, w których młodzi ludzie wskazują firmy, z którymi chcieliby związać swoją karierę zawodową. Istotne są również takie wyróżnienia jak certyfikat Top Employer, przyznawany firmom, które szczególnie wyróżniają się prowadzoną polityką personalną.

Polska Rada Biznesu już od trzech lat prowadzi badanie „Student w pracy”. Z ostatniego raportu wynika, że studenci są aktywni zawodowo, wykazują dużą chęć podjęcia pierwszej pracy, odbycia praktyk i stażu – 75 proc. ankietowanych udaje się to łączyć ze studiami w trybie dziennym. Częściej posiadanie doświadczenia zawodowego deklarowali studenci ostatnich lat studiów – trzeciego i piątego roku. Kluczową motywacją do podjęcia stażu jest możliwość zdobycia kompetencji – wskazuje na nią 43 proc. badanych. Kolejne czynniki, które wpływały na decyzję studentów o podjęciu takiej aktywności zawodowej była chęć zarobku i możliwość przedłużenia współpracy po zakończeniu stażu.

 

Student na rynku pracy

 

Korzystną dla studentów sytuację na rynku pracy podkreśla także raport Związku Banków Polskich „Portfel Studenta 2019”. Jak wskazują eksperci, studenci stanowią w naszym kraju grupę około 5,5 proc. ludności w wieku produkcyjnym, dlatego wiele instytucji i przedsiębiorstw zabiega o studentów, organizując programy ambasadorskie, staże, praktyki, a także oferując atrakcyjne wynagrodzenie oraz szeroki pakiet benefitów pozapłacowych. Co prawda według danych Głównego Urzędu Statystycznego aktywność zawodowa młodych ludzi w ostatnim czasie nieco zmalała, jednak wiąże się to ze zmniejszającą się nieprzerwanie od 2007 r. liczbą studentów w Polsce – w roku akademickim 2017/2018 do grona absolwentów dołączyło 327 700 studentów. W porównaniu z rekordowym pod tym względem rokiem akademickim 2010/2011 liczba osób, które ukończyły studia, spadła o 35 proc. Najwięcej absolwentów dostarczają takie kierunki studiów jak: biznes, administracja, prawo, technika, przemysł, budownictwo, nauki społeczne, dziennikarstwo, informacja, nauki przyrodnicze, matematyka, statystyka, rolnictwo, indywidualne studia międzyobszarowe.

Pracodawcy, borykający się z brakami w wykwalifikowanej kadrze pracowniczej, zabiegają o studentów i absolwentów różnorodnych specjalności. Na co szczególnie zwracają uwagę młodzi ludzie, decydując się na podjęcie współpracy z daną firmą?

 

Pracodawca Roku®

 

To niezależne badanie, mające na celu analizę perspektyw studentów na rynku pracy, jest od prawie 30 lat przeprowadzane przez organizację młodzieżową AIESEC Polska. W tegorocznej, 28.edycji, wzięło udział ponad 2000 studentów III roku studiów licencjackich, a także IV i V roku studiów magisterskich. Wśród respondentów znaleźli się studenci takich kierunków jak: finanse i rachunkowość, zarządzanie, ekonomia, analityka, informatyka, biznes, stosunki gospodarcze, logistyka, prawo, marketing. Ankietowani pochodzili z 14 uczelni w 12 miastach Polski: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Aglomeracja Śląska, Lublin, Białystok, Kielce, Szczecin oraz Rzeszów.

Jak wygląda badanie?

 

Student, biorący udział w badaniu, mógł wybrać maksymalnie trzy firmy, które w jego opinii zasługują na miano Pracodawcy Roku 2019. Nazwę pracodawcy ankietowani wpisywali własnoręcznie, bez możliwości wyboru z sugerowanej listy. Firma, którą student wskazał na pierwszym miejscu, otrzymywała 3 punkty, kolejna wymieniona organizacja 2 punkty, a trzecia jeden punkt. W sytuacji, gdy po zsumowaniu uzyskanych punktów firmy uzyskiwały pozycję ex aequo, decydowała liczba zgłoszeń danego pracodawcy na pierwszym miejscu.

Studentów zapytano nie tylko o najlepszego pracodawcę, ale także o kwestie takie jak ich oczekiwania wobec firmy, preferencji, źródła, z których czerpią informacje na temat potencjalnego pracodawcy, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, działalność w organizacjach studenckich, ich słabe i mocne strony czy obawy związane z rynkiem pracy.

 

Czego oczekują studenci?

 

Dla wielu studentów wymarzoną branżą na rozwijanie swojej kariery jest bankowość i finanse – ten sektor wskazało 43 proc. badanych. Wielu młodych ludzi pragnie samodzielności i najchętniej widzieliby się we własnej firmie (31 proc). Duża popularnością wśród badanych cieszyły się również takie branże jak: audyt i księgowość (29 proc.), marketing i reklama (19 proc.) czy doradztwo (18 proc). Na kolejnych miejscach studenci wskazywali na chęć zatrudnienia w administracji (14 proc.), HR (13 proc.), e-commerce (12 proc.), IT (12 proc.) i ubezpieczeniach (11 proc.). Mężczyźni częściej wskazują , że chcieliby pracować we własnej firmie lub przedsiębiorstwie związanym z branżą e-commerce czy IT, większy procent kobiet wybiera audyt, księgowość, administrację czy HR.

Samodzielność i rozwój

 

Najważniejsze oczekiwania studentów wobec pracodawców pozostają niezmienne. Liczą się nie tylko zarobki, ale także możliwości rozwoju, zachowywanie work-life balance czy dawanie pracownikom pewnej autonomii w działaniu. Podobnie jak w zeszłym roku, jako bardzo ważne i ważne, badani wymieniali takie czynniki jak: wysokość zarobków (90 proc.), atmosferę w pracy (86 proc.), możliwości awansu (84 proc.) czy szacunek dla życia prywatnego (81 proc.). Na kolejnych pozycjach ankietowani wymieniali lokalizację i dojazd (79 proc.), gwarancję bezpieczeństwa zatrudnienia (77 proc.), dodatkowe kursy i szkolenia (75 proc.), możliwość samodzielnego ustalania grafiku (74 proc.), opinie pracowników (74 proc.) i pracę wśród specjalistów (71 proc.).

 

Studenci chcą rozwijać swoje kompetencje

 

Z zawodowych czynników wyboru studenci szczególnie zwracają uwagę na możliwość szybkiego rozwoju. Dla 84 proc. badanych duże znaczenie ma możliwość awansu, 75 proc. wskazało dodatkowe kursy i szkolenia, a dla 71 proc. ankietowanych istotne jest to, że mogą pracować wśród specjalistów. Ważne są również samodzielne stanowisko pracy 63 proc., jakość usług i produktów 63 proc., prestiż stanowiska 58 proc., odpowiedzialność stanowiska 58 proc., obszar działalności firmy 56 proc., czy zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia własnej firmy 56 proc. Na kolejnych miejscach studenci wskazali wpływ na działania firmy 50 proc., wysokie wymagania wobec pracowników 50 proc., jakość pracy rozliczana na podstawie wyników 50 proc, możliwość wyjazdu do pracy do oddziału w innym kraju 47 proc., a podróże służbowe 46 proc.

 

Młodzi dbają o work-life balance

 

W badaniu sprawdzono także, jakie czynniki socjalne biorą pod uwagę studenci, wybierając potencjalnego pracodawcę. Najważniejszy okazał się szacunek dla życia prywatnego pracowników, na który wskazało 81 proc. ankietowanych. Niemniej ważna dla studentów są  gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia (77 proc.), możliwość samodzielnego ustalania grafiku (74 proc.), niestresujące tempo pracy (70 proc.) czy oferowany przez firmę system ubezpieczeń zdrowotnych (64 proc.). Młodzi ludzie cenią sobie także możliwość pracy zdalnej (60 proc.), zwracają uwagę na pakiet dodatkowych benefitów (55 proc.) i oczekują, że jakość ich pracy będzie oceniana na podstawie przepracowanych godzin (54 proc.). Studenci doceniają także sprzęt firmowy dla pracowników (54 proc.), możliwość dowolnego korzystania z internetu w czasie pracy (51 proc.) oraz programy emerytalne oferowane przez firmę (47 proc.).

 

Studenci widzą swoje słabe i mocne strony

 

Ankietowanych zapytano również o ich zalety na rynku pracy, a także umiejętności, nad którymi powinni jeszcze popracować. Wśród mocnych stron studenci wymieniali najczęściej sumienność i dokładność (20 proc.), zaangażowanie (15 proc.) i łatwość nawiązywania kontaktów (14 proc.). Młodzi ludzie doceniają u siebie także znajomość języków obcych (10 proc.), innowacyjny sposób myślenia (9 proc.), doświadczenie zawodowe (9 proc.). Dostrzegają u siebie również takie cenne kompetencje jak: zarządzanie czasem (6 proc.), samodzielność (6 proc.), poszukiwanie rozwiązań (6 proc.) i praca w grupie (5 proc.).

Studenci nie pozostają wobec siebie bezkrytyczni. Wśród wad, które mogą stanowić przeszkodę na rynku pracy, wymieniają podatność na stres (29 proc.), brak doświadczenia zawodowego (26 proc.), trudności w nawiązywaniu kontaktów (8 proc.) czy brak znajomości języków obcych (8 proc.). Ankietowani zdają sobie także sprawę z tego, że powinni popracować nad zarządzaniem czasem (7 proc.), martwi ich szybki zanik zainteresowania (7 proc.), nieumiejętność pracy w grupie (4 proc.) czy nieumiejętność analitycznego myślenia (4 proc.). Zauważają u siebie również brak samodzielności (4 proc.) i trudności z poszukiwaniem rozwiązań (2 proc.).

 

TOP Employer

 

Studenci, wybierając pracodawcę, z którym chcą związać swoją karierę, zwracają uwagę również na przyznawane firmie certyfikaty. Jednym z najbardziej miarodajnych wyróżnień, jakie mogą otrzymać pracodawcy, jest certyfikat Top Employer przyznawany przez założony ponad 25 lat temu Top Employers Institute. Organizacja ta jest światowym autorytetem w zakresie badania warunków w pracy, co roku certyfikując roku ponad 1 600 firm w 119 krajach lub regionach. Podmioty, które otrzymują certyfikat Top Employer, gwarantują atrakcyjne warunki pracy, pozytywnie wpływając na życie ponad 6.9 milionów pracowników na całym świecie. Program certyfikacji pozwala organizacjom na przeprowadzenie oceny oraz doskonalenie warunków, jakie oferują swoim pracownikom.

 

Jak przebiega proces certyfikacji?

 

Firmy, które chcą uzyskać certyfikat Top Employer, muszą spełnić formalne wymogi wejścia do Programu (zatrudnianie co najmniej 250 pracowników lokalnie lub 2500 w skali globalnej, posiadanie zaawansowanych i sformalizowanych praktyk HR) i uzupełnić Kwestionariusz Najlepszych Praktyk HR, które zostają zweryfikowane podczas audytu. W Kwestionariuszu znajduje się ponad 600 praktyk HR pogrupowanych w dziesięciu sekcjach tematycznych, obejmujących najważniejsze kwestie dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi.

W ramach jedenastej już edycji programu wręczono certyfikaty Top Employer 61 podmiotom. Wśród wyróżnionych pracodawców możemy znaleźć przedstawicieli branż takich jak: bankowość, farmaceutyka, ubezpieczenia, FMCG, logistyka czy przemysł tytoniowy.

 

Studenci bardzo chętnie szukają pierwszych doświadczeń zawodowych jeszcze w trakcie nauki – chcą sprawdzić wiedzę teoretyczną w praktyce, nabyć potrzebne kompetencje, przekonać się, czy ścieżka kariery, którą obrali, jest słuszna. Wybierając potencjalnego pracodawcę, zwracają uwagę nie tylko na oferowane zarobki, ale także na atmosferę w pracy, możliwości awansu i rozwoju czy bezpieczeństwa zatrudnienia. Podejmując decyzję dotyczącą wyboru miejsca zatrudnienia warto zwrócić uwagę na firmy, które często pojawiają się w rankingach najlepszych pracodawców czy otrzymują certyfikaty takie jak Top Employer – wyróżnienia te pokazują, że z taką firmą warto związać się na dłużej.

 

Autor: Pola Szczepańska