Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Program Stypendiów Pomostowych – zdobądź stypendium na studia!

Rozpoczął się nabór wniosków o stypendia pomostowe. Kilkaset stypendiów na I rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów 2016, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. Stypendia, w wysokości 500 zł miesięcznie, będą wypłacane przez 10 miesięcy. Wnioski można składać do 17 sierpnia.

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści 2016, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w roku 2016 i:

– zdali dobrze maturę (uzyskali odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu),

– rozpoczną I rok studiów dziennych w polskich akademickich uczelniach publicznych,

– mieszkają na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,

– pochodzą z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,a ponadto spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub byli finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub są członkami rodzin wielodzietnych albo wychowankami rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej NGO.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach edukacji.

Rekrutacja do Programu przebiega on-line, na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków jest aktywna od 1 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00.

W roku akademickim 2016/2017 około 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym kilkuset studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

To już 15. edycja „Stypendiów Pomostowych”. Bilans 14 lat działania programu to 19 500 przyznanych stypendiów, 92 mln zł przekazane przez Partnerów na stypendia, ponad 14 100 stypendystów – prawie wszyscy oni wskazali, że dofinansowanie znacznie poprawiło ich sytuację finansową.

Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji PZU, Fundacji BGŻ, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl


Realizator Programu:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości istnieje od 1991 roku. Celem działań Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodych Polaków w kraju i w skali międzynarodowej. Prowadzone przez FEP projekty zorientowane są na zwiększenie dostępności studiów dla młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast oraz zapewnienie polskim studentom poziomu wykształcenia, który umożliwi im skuteczne konkurowanie na międzynarodowym rynku pracy. Główne działania Fundacji koncentrują się na przyznawaniu stypendiów studentom wszystkich lat studiów, począwszy od I roku studiów, w ramach prowadzonego od 2002 roku Programu Stypendiów Pomostowych; inicjowaniu i organizowaniu konkursów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości oraz konferencje; organizowaniu staży i dofinansowywaniu nauki w kraju i za granicą. Fundacja działa na rzecz wyrównywania szans młodzieży pochodzącej z rejonów wiejskich w dostępie do edukacji wyższej.

www.fep.lodz.pl

www.stypendia-pomostowe.pl