Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Uwaga Konkurs: Akademii dla Młodych! – Moje Kompetencje drogą do sukcesu! Czekają atrakcyjne nagrody

Akademia dla Młodych to inicjatywa społeczna Grupy Tesco, wspierająca naukę młodych ludzi na uczelniach wyższych w Polsce i na świecie. Wyciągając dłoń do świata nauki, chcemy wspólnie realizować kształcenie młodych ludzi, rozwijając kluczowe kompetencje, poszukiwane na rynku pracy.

Szkolimy z kompetencji takich jak: współpraca, osiąganie celów, budowanie własnego wizerunku, wytrwałość i innowacyjność „od pomysłu do realizacji”.

Baw się i rozwijaj kompetencje!


Do końca czerwca 2015 czekamy na:

  • Wasze uczestnictwo i ukończenie 14 warsztatów w ramach Akademii dla Młodych,  dostępnych na stronie www.akademiadlamlodych.pl
  •  Przysłanie prac w ramach 2 kategorii konkursu I – Wasze zdjęcia lub film: „Kompetencje w moim zasięgu”
 II – Wasze plakaty o tematyce: „Kompetencje moimi oczami”

Wybierzemy te, które będą najbardziej zwariowane, pomysłowe i pokazujące kompetencje społeczne w nietypowym miejscu – np. siedząc w wygodnym fotelu w domu lub na tarasie. 10 lipca 2015 roku poznamy zwycięzców 2 kategorii, dla których mamy ciekawe nagrody:

W pierwszej kategorii: (zdjęcie lub film)

  • 3 najlepsze prace: Phablet 6.0
  • 1 wyróżnienie Sportowy zegarek Op3nDott
  • 10 nagród pocieszenia: gadżety Akademii dla Młodych

W drugiej kategorii (plakat)

  • 3 najlepsze prace: Phablet 6.0
  • 1 wyróżnienie: Sportowy zegarek Op3nDott
  • 10 nagród pocieszenia: gadżety Akademii dla Młodych

Prace możecie wysyłać na adres: kontakt@akademiadlamlodych.pl lub Małgorzata Tokarz, Tesco Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków – „Konkurs: Moje kompetencje drogą do sukcesu” i dopiskiem tyt. Kategorii.

Pstrykajcie zdjęcia, nagrywajcie filmy, twórzcie plakaty i wygrywajcie!

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.akademiadlamlodych.pl

i poniżej.

REGULAMIN KONKURSU Akademia dla Młodych (konkurs otwarty)

TYTYŁ KONKURSU: Moje Kompetencje drogą do sukcesu!

1.      Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs otwarty „Kompetencje moim sukcesem”(zwany dalej Konkursem).

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.eurostudent.pl oraz na stronie www.akademiadlamodych.pl

2.      Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu, jest Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kapelanka 56, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia, pod numerem KRS 0000016108, NIP 526-10-37-737, (Zamawiający)

2. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem nagród wykonuje Organizator lub wyznaczona przez niego firma.

3.      Czas trwania i miejsce przeprowadzenia konkursu

1.       Konkurs organizowany jest w terminie dniach od 27.04.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

2.       Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.      Treść konkursu

Konkurs dedykowany jest studentom.

Aby wziąć udział w konkursie należy zdobyć 14 certyfikatów Akademii dla Młodych poprzez e-learning na stronie www.akademiadlamlodych.pl oraz stworzyć pracę w jednej z dwóch kategorii konkursu:

ü      I Kategoria: Stworzenie zdjęcia lub filmu: „Kompetencje w moim zasięgu”

ü      II Kategoria Stworzenie plakatu o tematyce: „Kompetencje moimi oczami”

5.      Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.       Konkurs skierowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych w Polsce, spełniających warunki Regulaminu (uczestnicy Konkursu).

2.       Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest wypełnienie łącznie następujących wymagań:

o        Uczestnik konkursu jest osobą fizyczną- studentem posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą w Polsce (obejmuje to także okres rozstrzygnięcia konkursu)

o        Prace konkursowe należy wysłać do dnia 30.06. mailem na adres kontakt@akademialdlamlodych.pl lub Tesco Polska sp. Z.o.o Małgorzata Tokarz ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków – z dopiskiem „Konkurs: Moje kompetencje drogą do sukcesu” i dopiskiem tyt. Kategorii.

o        zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

o        Nie ma ograniczenia ilości zgłoszeń do konkursu przez jednego uczestnika

3.       Dozwolone są zgłoszenia wyłącznie indywidualne – zgłoszenia grupowe nie będą rozpatrywane.

6.      Wyłonienie zwycięzców

1.       Zgłoszenia do Konkursu wysłane po terminie określonym w pkt 3 lub nie spełniające warunków określonych w pkt. 4 ust. 2 nie będą brane pod uwagę.

2.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych od Organizatora.

3.       Wyboru najciekawszych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

4.       Obrady Komisji Konkursowej będą niejawne, odbędą się najdalej w terminie do 7 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń konkursowych, o której mowa w pkt 4 ust. 3.

5.       Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół.

6.       Komisja dokona swobodnego wyboru najciekawszych odpowiedzi.

7.       Kryterium wyboru Komisji stanowić będą następujące elementy: oryginalność pomysłu.

8.       Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem strony www.akademiadlamlodych.pl

7.      Nagrody

1.       Nagrodami w konkursie dla studentów są: 6x Phablet 2.0, 2x OpenDott Watch plus Reflect, oraz gadżety Akademii dla Młodych (Długopis z Logo, notatnik, zakładka do książki, przybornik turystyczny), w podziale na 2 kategorie:

W pierwszej kategorii (zdjęcie lub film):

· 3 najlepsze prace – Phablet 6.0

· 1 wyróżnienie – sportowy zegarek Op3nDott

· 10 nagród pocieszenia – gadżety Akademii dla Młodych

W drugiej kategorii (plakat):

· 3 najlepsze prace – Phablet 6.0

· 1 wyróżnienie – sportowy zegarek Op3nDott

· 10 nagród pocieszenia – gadżety Akademii dla Młodych

2.       Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców w terminie do 30 dni od terminu opublikowania wyników na stronie www.akademiadlamlodych.pl na adres miejsca zamieszkania.

3.       Nagroda trafi do Zwycięzcy, czyli osoby, która stworzyła najciekawszą pracę.

4.      Warunkiem otrzymania nagrody jest dostarczenie kopi 14 certyfikatów ukończenia warsztatów programu Akademii dla Młodych”, aktualna legitymacja studencka oraz  podanie adresu do wysyłki.

5.       Wszystkie nagrody są nieprzechodnie i nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, jak również na inną nagrodę.

6.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji ani rękojmi nagród rzeczowych.

7.       Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

8.      Wykładnia regulaminu

1.       Organizator oraz Komisja Konkursowa zastrzegają sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem.

8. Postanowienia końcowe

1.         Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

2.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską i firmy kurierskie.

3.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych.

4.         W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.         Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Organizatora.

9. Prawa autorskie

1.         Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a)      jest autorem przesłanej w ramach Konkursu odpowiedzi oraz zapewnia, że wysłana odpowiedź nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych i osobistych;

b)      nie przekaże podmiotom trzecim żadnych praw związanych z pracą zgłoszoną do Konkursu, w szczególności licencji;

c)       nie będzie dochodził od Organizatora jakichkolwiek kosztów związanych z powstaniem pracy i jej zgłoszeniem do Konkursu na podstawie niniejszego Regulaminu.

2.         Uczestnik w momencie przesłania pracy do Konkursu nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy zgłoszonej do Konkursu (zwanej dalej też „Utworem”). Przeniesienie praw, o którym mowa powyżej jest nieograniczone czasowo ani terytorialnie i dotyczy następujących pól eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzanie do pamięci komputera /input/ jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową / czasową / postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM; zwielokrotnianie i utrwalanie na wszelkich nośnikach elektronicznych znanych w chwili przeniesienia praw, w szczególności na dyskietkach, ZIP, CD- ROM-ach lub CD-I, DVD, dyskach optycznych,

b)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, prawo do swobodnego rozporządzania Utworem lub udostępniania go do korzystania,

c)       w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w Internecie.

d)      w zakresie korzystania z Utworu – prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.

3.         Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Uczestnik przenosi na Organizatora przysługujące mu prawo decydowania o zezwalaniu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przysłanej pracy, w tym w szczególności prawo do dokonywania opracowań, przeróbek, adaptacji, nie wyłączając zmian wersji językowych i kolorystyki.

4.         Wraz z przesłaniem pracy do Konkursu, Uczestnik przenosi na Organizatora własność nośników, na których praca została utrwalona, o ile do utrwalenia na nośniku doszło.

5.         Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych, w szczególności opatrywania pracy jego nazwiskiem.

6.         W razie zgłoszenia uzasadnionych roszczeń przez podmioty trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z pracy nadesłanej do Konkursu, Uczestnik zwróci na pierwsze żądanie Organizatora poniesione przez niego udokumentowane koszty, w tym w szczególności koszty postępowania sądowego, pomocy prawnej, zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.  

10. Prawo do wizerunku

1.      Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a)     wraz z przekazaniem pracy konkursowej (Zdjęcia/ Filmu) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego na przekazanych zdjęciach fotograficznych przez Organizatora;

b)     posiada pełnię praw autorskich do przekazanego do wykorzystania Zdjęcia oraz, że w razie zgłoszenia uzasadnionych roszczeń przez podmioty trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora ze Zdjęcia w sposób opisany poniżej zwróci na pierwsze żądanie Organizatora poniesione przez Organizatora udokumentowane koszty, w tym w szczególności koszty postępowania sądowego, pomocy prawnej, zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

2.      Upoważnienie, o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie, korzystania z wizerunku, utrwalonego na przekazanym Zdjęciu na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a.       prawo publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Zdjęcia, w tym również za pośrednictwem telewizji, w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

b.       prawo utrwalania Zdjęcia/filmu dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, optyczną, magnetyczną drukiem oraz na kliszy fotograficznej;

c.       prawo wprowadzania Zdjęcia/filmu do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

d.       prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania Zdjęcia na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz na kliszy fotograficznej i drukiem (wersje papierowe);

e. prawo do wprowadzania Zdjęcia/filmu do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz na kliszy fotograficznej;

    f.        prawo do wykorzystywania Zdjęcia/filmu w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej, wraz z prawem włączania Zdjęcia do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów).