Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Regulamin konkursu "72 godziny po… Krakowie"

Regulamin konkursu „72 godziny po… Krakowie”
1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Feniks Media Group, z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-052 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000187660.

2. Konkurs organizowany jest od dnia 08 maja do 30 czerwca 2007 roku.

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

4. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie osób, które zostaną nagrodzone, zwane dalej Zwycięzcami.

5. Nagrodami w konkursie są:

I nagroda
1 szt. I-POD
Nagrody pocieszenia
20 szt. T-shirtów
20 szt. czapeczek
6. W konkursie mają prawo wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

7. Głosować można tylko raz.

8. Zwycięzcą I nagrody zostaje osoba, której zgłoszenie nadejdzie jako 72., a zwycięzcami nagród pocieszenia zostają osoby, których zgłoszenia nadejdą jako wielokrotności 24. Zgłoszenia segregowane są wg daty i godziny nadejścia.

 
9. Pytanie konkursowe brzmi: „Ile masz czasu na skuteczną antykoncepcję po?”. Uczestnicy wybierają odpowiedź spośród trzech podanych opcji: a) 24, b) 32, c) 72.
10. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w portalu Etu.pl i łamach Magazynu Akademickiego Eurostudent.
11. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.

17. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres Wydawnictwo Feniks Media Group, ul. Wielicka 28, 30-052 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika.

18. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzania konkursu.

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.