Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Regulamin Konkursu dla Webmaniaków

Regulamin „ Konkursu dla Webmaniaków” ogłoszonego na stronie internetowej www.webmaniak.eurostudent.pl i w magazynie „Eurostudent”.
1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Feniks Media Group, z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-052 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000187660.
2. Konkurs organizowany jest od dnia 6 marca 2008 r. do dnia 7 kwietnia 2008 r.
3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
4. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie osób, które zostaną nagrodzone, zwanych dalej Zwycięzcami.
5. Uczestnicy konkursu biorą udział w konkursie poprzez nadesłanie projektu (pomysłu) na innowacyjne rozwiązanie internetowe użyteczne dla studentów. Projekty nadsyłane są za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.webmaniak.eurostudent.pl
6. Nagrodami w konkursie są:
Dla najlepszego projektu: miesięczna płatna praktyka w Wydawnictwie Feniks Media Group
Dla czterech kolejnych wybranych projektów: nagrody książkowe
7. W konkursie mają prawo wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
8. W konkursie mają prawo wziąć udział tylko studenci uczelni w Krakowie.
9. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko raz.
10. Zwycięzców wyłoni jury złożone z przedstawicieli Feniks Media Group sp.j.
11. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska wraz z nadesłanym projektem w portalu Eurostudent.pl i na łamach Magazynu Akademickiego Eurostudent.
12. Każdy z uczestników przekazuje prawa autorskie do swojego projektu, które tworzy w ramach „Konkursu dla Webmaniaków” na rzecz Organizatora.
13. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
14. Wypełnienie i przesłanie formularza, równoznaczne jest z oświadczeniem uczestnika, iż przesłany pomysł na projekt jest w całości jego autorskim pomysłem, został przygotowany na potrzeby Konkursu i przysługują mu w całości wszelkie prawa własności intelektualnej.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w Konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
14. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres Wydawnictwo Feniks Media Group, ul. Wielicka 28, 30-052 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika.
15. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzania konkursu.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.