Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Regulamin konkursu PROFI

Regulamin konkursu „Pojedynek lingwistyczny”
Przedmiotem niniejszego regulaminu (zwanego w dalszej treści Regulaminem) jest konkurs pod nazwą „Dwuzdaniowy pojedynek lingwistyczny – dania w pełni gotowe kontra dania w proszku” (zwany w dalszej treści Konkursem).
1. Organizatorem urządzającym Konkurs jest Atut Focus S.A. (zwana dalej Organizatorem) z siedzibą w Krakowie.
2. Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
3. Konkurs odbywać się będzie pomiędzy 29 kwietnia 2008 roku, a 30 czerwca 2008 roku.
4. Konkurs odbywa się na terenie Polski.
5. W konkursie mogą brać udział wszyscy studenci polskich uczelni.
6. Konkurs ma określone ramy czasowe – rozpoczyna się 29.04.2008 r. ogłoszeniem w gazecie Eurostudent oraz na stronie internetowej www.eurostudent.pl, oraz www.profi.com.pl termin wysyłania prawidłowych odpowiedzi upływa 24.05.2008 r, (decyduje data wpłynięcia prac).
7. Konkurs polega na napisaniu w 2 zdaniach humorystycznego uzasadnienia które z dań uczestnicy konkursu preferują i dlaczego, dania w pełni gotowe czy dania w proszku. Komentarze należy przesyłać do redakcji gazety Eurostudent jedynie droga elektroniczną, za pomocą panelu konkursowego dostępnego na stronie www.eurostudent.pl.
8. Spośród nadesłanych opowiadań jury wybierze 25 najciekawszych, które ponadto najlepiej spełniają kryteria promocji marki Profi.
9. Tekst nie może być plagiatem. Teksty będące plagiatami zostaną zdyskwalifikowane.
10. Ich autorzy – Zwycięzcy otrzymają nagrody – plecaki wypełnione produktami firmy Profi.
11. W skład Jury Konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatora.
12. Jury dokona wyboru najciekawszych opowiadań w dniu 26.05.2008r.
13. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
14. Warunkiem przyznania nagrody jest udzielone wraz ze zgłoszeniem opowiadania oświadczenie o przekazaniu pełni praw autorskich majątkowych do nagrodzonego opowiadania na rzecz Organizatora.
15. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na wskazanych wyżej stronach internetowych. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową. Wysyłka nagród nastąpi w terminie 14 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagród.
17. Nagrody będą przesyłane na adresy zwycięzców.
18. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu, w szczególności dotyczące sposobu przyznawania nagród, uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie do dnia 31.05.2008r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu uczestnika (jeżeli uczestnik posiada telefon), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
19. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
20. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
21. Decyzja Organizatora co do reklamacji uczestnika jest wiążąca i ostateczna. Uczestnik występujący z reklamacją zostanie poinformowany o decyzji Komisji w drodze listu poleconego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo poinformowania uczestnika o swojej decyzji w drodze telefonicznej.
22. Roszczenia z Konkursu przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, tj. od dnia odebrania nagrody. W razie zgłoszenia roszczenia w terminie, bieg sześciomiesięcznego terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego.
23. Organizator oświadcza, iż wartość 1 Nagrody jest niższa niż kwota 760 zł, a zatem Nagrody są zwolnione od podatku od osób fizycznych.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, skrócenia lub przerwania konkursu bez podania powodu,
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
26. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.eurostudent.pl, oraz siedzibie Organizatora.
27. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle wykonania zobowiązań związanych z Konkursem, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
28. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
29. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik tym samym wyraża zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
30. Uczestnik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.