Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Regulamin konkursu "Puma – nastroje"

Regulamin konkursu „Puma – nastroje”
Przedmiotem niniejszego regulaminu (zwanego w dalszej treści Regulaminem) jest konkurs pod nazwą „Puma – nastroje”(zwany w dalszej treści Konkursem).
1. Organizatorem urządzającym Konkurs jest Feniks Media Group Sp. J (zwana dalej Organizatorem) z siedzibą w Krakowie. Procter and Gamble Prestige Products Polska Sp. z o.o. jest fundatorem nagród
2. Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
3. Konkurs odbywać się będzie pomiędzy 4 lutego 2009 roku, a 15 marca 2009 roku.
4. Konkurs odbywa się na terenie Polski.
5. W konkursie mogą brać udział wszyscy studenci polskich uczelni wyższych, którzy posiadają ważną legitymację studencką.
6. Konkurs ma określone ramy czasowe – rozpoczyna się 4.02.2009 r. ogłoszeniem w gazecie Eurostudent oraz na stronie internetowej www.eurostudent.pl, termin wysyłania prac upływa 15.03.2009 r, (decyduje data wpłynięcia prac).
7. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi (maksymalnie 500 znaków ze spacjami) na pytanie: „Co wprawia Cię w jeden z tych trzech nastrojów: Flirty, Energy, Party?” Odpowiedzi należy przesyłać do redakcji gazety Eurostudent jedynie drogą elektroniczną, za pomocą panelu konkursowego dostępnego na stronie www.eurostudent.pl.
8. Spośród nadesłanych odpowiedzi jury złożone z przedstawicieli Feniks Media Group Sp. J wybierze 9 najciekawszych.
9. Tekst nie może być plagiatem. Teksty będące plagiatami zostaną zdyskwalifikowane.
10. Ich autorzy – Zwycięzcy otrzymają nagrody – kosmetyki marki Puma. Każdy zwycięzca otrzyma jedną wodę toaletową o pojemności 40 lub 50 ml z linii: Puma I’m going (EDT damska 40 ml  o wartości 76 PLN, EDT męska 40ml o wartości 79 PLN), Puma Jamaica 2 (EDT damska 50 ml o wartości 84 PLN, EDT męska 50 ml o wartości 76 PLN)  lub Puma Flowing (EDT damska 50 mlo wartości  84 PLN, EDT męska 40ml o wartości 76 PLN).
11. W skład Jury Konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatora.
12. Jury dokona wyboru najciekawszych opowiadań w dniu 17.03.2009r.
13. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
14. Warunkiem przyznania nagrody jest udzielone wraz ze zgłoszeniem wypowiedzi oświadczenie o przekazaniu pełni praw autorskich i majątkowych do nagrodzonej wypowiedzi na rzecz Organizatora.
15. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na wskazanej wyżej stronie internetowej. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową. Wysyłka nagród nastąpi w terminie 14 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagród.
17. Nagrody będą przesyłane przez organizatora na adresy zwycięzców.
18. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu, w szczególności dotyczące sposobu przyznawania nagród, uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie do dnia 27.03.2009r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu uczestnika (jeżeli uczestnik posiada telefon), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
19. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
20. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
21. Decyzja Organizatora co do reklamacji uczestnika jest wiążąca i ostateczna. Uczestnik występujący z reklamacją zostanie poinformowany o decyzji Komisji w drodze listu poleconego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo poinformowania uczestnika o swojej decyzji w drodze telefonicznej.
22. Roszczenia z Konkursu przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, tj. od dnia odebrania nagrody. W razie zgłoszenia roszczenia w terminie, bieg sześciomiesięcznego terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego.
23. Organizator oświadcza, iż wartość jednej Nagrody jest niższa niż kwota 760 zł, a zatem Nagrody są zwolnione od podatku od osób fizycznych.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, skrócenia lub przerwania konkursu bez podania powodu,
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
26. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.eurostudent.pl, oraz siedzibie Organizatora.
27. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle wykonania zobowiązań związanych z Konkursem, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
28. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
29. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik tym samym wyraża zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
30. Uczestnik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.