Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Regulamin konkursu „Wygraj kurs rosyjskiego w Rosji!”

Regulamin konkursu „Wygraj kurs rosyjskiego w Rosji!”
1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Feniks Media Group, z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-052 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000187660.

2. Konkurs organizowany jest od dnia 12 kwietnia do 31 maja 2007 roku.

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

4. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie osób, które zostaną nagrodzone, zwanych dalej Zwycięzcami.

5. Nagrodami w konkursie są:

 
I nagroda: 4-tygodniowy kurs języka rosyjskiego w Petersburgu (Rosja) dla 1 osoby
II nagroda: 2 tygodniowy kurs języka rosyjskiego w Moskwie (Rosja) dla 1 osoby. 

6. W konkursie mają prawo wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

7. Głosować można tylko raz.

8. Zwycięzcą I nagrody zostaje osoba, której zgłoszenie nadejdzie jako 100., a zwycięzcą nagrody II zostaje osoba, której zgłoszenie nadejdzie jako 200. Zgłoszenia segregowane są wg daty i godziny nadejścia.

 
9. Pytanie konkursowe brzmi: „Na jakiej ulicy znajduje się Centrum Kultury i Języków Wschodnioeuropejskich i Bliskowschodnich Stud-tour”. Uczestnicy wybierają odpowiedź spośród trzech podanych opcji: a) Belwederskiej, b) Marszałkowskiej, c) Świętokrzyskiej.
10. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w portalu Etu.pl i łamach Magazynu Akademickiego Eurostudent.
11. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 
12. Zwycięzcy pokrywają koszty związane z uzyskaniem wizy oraz podróżą do miejsca odbywania kursu.
 
13. Planowany termin rozpoczęcia kursów językowych to wrzesień 2007 roku. Termin może ulec zmianie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.

17. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres Wydawnictwo Feniks Media Group, ul. Wielicka 28, 30-052 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika.

18. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzania konkursu.

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.