Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Reorganizacja Energopomiaru w obliczu transformacji energetyki, ciepłownictwa i przemysłu

Energopomiar powstał w 1950 roku i od ponad 70 lat nieprzerwanie prowadzi działalność na polskim rynku usług inżynieryjnych i doradczych w dziedzinach energetyki i ochrony środowiska. Obecnie bierze udział w trwającej transformacji energetyki, ciepłownictwa i przemysłu – m.in. poprzez dostosowanie usług do nowych potrzeb klientów i kreowanie innowacyjnych rozwiązań.
Zmiany zachodzą także wewnątrz Energopomiaru.

Powodem reorganizacji jest zarówno konieczność przygotowania się do transformacji rynku energetyki i świadczenia nowych usług (np. doradztwa technicznego i środowiskowego w zakresie taksonomii UE i raportowania niefinansowego oraz zarządzania zrównoważonymi inwestycjami, obliczania śladów środowiskowych, doradztwa przy wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym), jak i potrzeba zmian (takich jak np. większa dynamika działania i elastyczność, sprawna komunikacja wewnętrzna, rozwój kompetencji pracowników, określenie ścieżek kariery) zidentyfikowana na różnych szczeblach firmy. Innymi słowy, musieliśmy stworzyć warunki do realizacji nowych celów.

W 2022 roku rozpoczynamy wdrażanie nowej strategii Spółki

W kierunku neutralności klimatycznej

Unia Europejska wdraża ambitną politykę energetyczną i klimatyczną. Pierwotnie zdefiniowane cele (pakiet
„3 x 20”) w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wzrostu energii produkowanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zwiększenia efektywności energetycznej zostały już kilkukrotnie zaostrzone. W 2021 roku Komisja Europejska ogłosiła pakiet legislacyjny „Fit for 55” w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Zasadniczym celem UE jest neutralność klimatyczna Europy w perspektywie 2050 roku. Zmiany dotyczą wielu sektorów – między innymi energetyki, przemysłu, ciepłownictwa.

Do wyzwań, przed którymi stoją sektory energetyki, ciepłownictwa i przemysłu, należą:

 • osiągnięcie neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku, co wiąże się z dekarbonizacją,
 • wdrożenie rozwiązań opartych o energię
  odnawialną i czyste technologie,
 • dostosowanie działalności i inwestycji pod kątem kryteriów zrównoważonego rozwoju (taksonomia UE) oraz raportowania ESG,
 • przejście z gospodarki linearnej na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 • poprawa efektywności energetycznej.


W przypadku energetyki kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

Zmieniamy się dla klientów i dla siebie

Nowe priorytety i model funkcjonowania rynków obsługiwanych przez Energopomiar nadają kierunek strategii firmy, co znalazło odzwierciedlenie w nowej misji:

Energopomiar to ekspercka firma doradcza i pomiarowa wspierająca Klientów w procesach efektywnej transformacji ukierunkowanych na neutralność klimatyczną

Rok 2021 upłynął pod znakiem reorganizacji i hasłem „Jeden Energopomiar” – została zmieniona struktura organizacyjna firmy, powstał dział odpowiedzialny za badania i rozwój (który z sukcesem realizuje m.in. projekt „Kogeneracyjny układ wodorowy wspomagany magazynem ciepła” w ramach programu NCBR „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”), kadrze menedżerskiej zostały nadane większe uprawnienie decyzyjne, rozpoczęliśmy wdrażanie nowego systemu informatycznego typu ERP. Otworzyliśmy się na współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i zorganizowaliśmy pierwszy konkurs wolontariatu pracowniczego. Małymi krokami budujemy nasze kompetencje w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wiele celów zostało wyznaczonych w obszarze HR.

Reorganizujemy Spółkę zarówno po to,
aby lepiej świadczyć usługi, jak i by być lepszym pracodawcą

Energopomiar okiem pracowników

Podstawą do podjęcia decyzji w sprawie reorganizacji były nie tylko analizy rynkowe, ale również diagnoza kultury organizacyjnej oraz badanie wewnętrzne. Wnioski z nich były następujące: pracownicy odbierają Energopomiar jako pracodawcę oferującego stabilne warunki zatrudnienia i umożliwiającego realizację ciekawych projektów prowadzonych w przyjaznej atmosferze. Odnosząc się do rynkowego wizerunku spółki, pracownicy doceniają siłę marki oraz profesjonalizm i jakość świadczonych usług. Zostały również wskazane obszary do poprawy: więcej nowoczesności, mniej konserwatyzmu, ograniczenie biurokracji, więcej elastyczności, innowacyjne rozwiązania. Co istotne, ten kierunek z ankiet pracowniczych okazał się zgodny z badaniem przeprowadzonym wśród kadry kierowniczej i dyrektorskiej oraz wizją Zarządu.

W badaniu ankietowym zapytaliśmy naszych pracowników, jak zareklamowaliby Energopomiar kandydatom do pracy. Oto, co wskazali:

 • Stabilna praca i pewność zatrudnienia.
 • Możliwość realizacji ciekawych zadań i projektów.
 • Stabilna sytuacja firmy.
 • Miła atmosfera.
 • Świadczenia pozapłacowe (bogaty fundusz socjalny, prywatna opieka medyczna, pracowniczy program emerytalny itp.).
 • Znana na rynku marka.
 • Dostępność szkoleń.

A jak siebie postrzegamy? W odpowiedzi na pytanie „Jak można scharakteryzować pracownika Energopomiaru?” respondenci wskazali takie cechy jak: wykształcenie, pracowitość, zaangażowanie, samodzielność, koleżeńskość i gotowość
do niesienia pomocy.

„Wykształcony” na pierwszym miejscu nikogo nie zdziwiło. Nieprzypadkowo nasze firmowe motto brzmi:

U podstaw naszej działalności zawsze leży WIEDZA

Od praktykanta do dyrektora

Spółka zatrudnia około 230 pracowników, inżynierów i specjalistów wielu dziedzin. Aż 95% kadry kierowniczej Energopomiaru to osoby, które zaczynały pracę od stanowisk specjalistycznych, zaraz po studiach lub jeszcze w trakcie nauki. Stanowiska menedżerskie nie są jednak celem dla każdego. W firmie eksperckiej, jaką jest Energopomiar, można obrać ścieżkę kariery, która nie jest tylko ukierunkowana na zarządzanie.

Nasi pracownicy są prelegentami na konferencjach branżowych i publikują artykuły w czasopismach technicznych. Wydajemy Biuletyn Naukowo-Techniczny z artykułami naszych ekspertów, który ukazuje się w miesięczniku „Energetyka”. Wspieramy specjalistów, którzy są zainteresowani doktoratem w dziedzinach związanych z działalnością firmy.

„Jeden Energopomiar”, ale bardzo różnorodny

Energopomiar jest jedyną w Polsce firmą o tak szerokim zakresie usług dla energetyki, ciepłownictwa, sektora komunalnego oraz przemysłu.

Z punktu widzenia pracownika takie zróżnicowanie daje szansę na udział w interdyscyplinarnych projektach, w których współpracuje kilka działów, a dzięki temu – na rozwój osobistych kompetencji w wielu dziedzinach.

Wszechstronne kompetencje

Tak zróżnicowane usługi powodują, że nie ma jednej charakterystyki pracy w Energopomiarze – stanowiska mają swoją specyfikę w zależności od działu i typu usług. Może to być praca typowo delegacyjna, polegająca na wykonywaniu pomiarów na obiektach (elektrowni, ciepłowni itp.), badaniach w terenie (np. pobieranie próbek wód podziemnych, powierzchniowych i ścieków, pomiary hydrogeologiczne), zarządzaniu projektem budowy instalacji energetycznej lub przemysłowej w ramach umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub też praca „stacjonarna” w siedzibie firmy (również w trybie zdalnym), polegająca na opracowywaniu dokumentacji, analiz, koncepcji czy studium wykonalności.
Niektóre usługi wiążą się z bardzo trudnymi warunkami – dotyczy to na przykład badań diagnostyki materiałowej w walczaku czy pomiarów wykonywanych na kominie elektrowni. Bardzo często pracownik wykonujący zadania pomiarowe musi posiadać także kompetencje w opracowywaniu i interpretacji wyników oraz sporządzaniu sprawozdań.

Praca w Energopomiarze daje wiele możliwości

Dołącz do nas – eksperckiej firmy w dziedzinie energetyki i ochrony środowiska, która istnieje od 1950 roku, a równocześnie ma wielki apetyt na kolejne 70 lat i aktywny udział w energetycznej transformacji.

„Energopomiar” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice
www.energopomiar.com