Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studencie – sprawdź czy musisz złożyć swój własny PIT!

Jeśli student czy uczeń oprócz dochodów opodatkowanych ryczałtowo lub zwolnionych z podatku, a do tych należą prawie wszystkie stypendia, miał jakiekolwiek inne, musi złożyć samodzielnie zeznanie podatkowe.

Rozlicza się samodzielnie, na takich samych zasadach jak inni podatnicy, jeśli w 2008 r. albo wcześniej przekroczył 18. rok życia.

Zwrot najpóźniej po trzech miesiącach
Fiskusowi od ucznia czy studenta nic się nie należy także w rozliczeniu rocznym, pod warunkiem że:
– oprócz dochodów zwolnionych z podatków, np. stypendium naukowego albo socjalnego, nie uzyskał innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, a także gdy
– jego dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, w tym stypendium nieobjęte zwolnieniem, nie przekroczyły w sumie za cały 2008 r. 3091 zł.

W pierwszym wypadku nie składa zeznania. W drugim natomiast musi je złożyć. Jeśli w sumie uczeń czy student w ciągu 2008 r. uzyskał dochody nieprzekraczające 3091 zł, całość pobranych zaliczek będzie nadpłatą. Urząd skarbowy zwróci ją w całości po złożeniu zeznania podatkowego. Ma na to trzy miesiące, licząc od dnia złożenia zeznania, ale najczęściej zwrot podatku trafia do podatnika wcześniej.

Zeznanie muszą złożyć uczniowie i studenci, którzy otrzymują rentę rodzinną po zmarłym rodzicu i jednocześnie w 2008 r. uzyskali inne dochody opodatkowane wedle skali podatkowej. Nie będą składać zeznania, jeśli jedynym dochodem (poza zwolnionymi z podatku i opodatkowanymi ryczałtowo) była renta rodzinna. Wtedy rozliczy ich z fiskusem ZUS czy KRUS. Jeśli młody człowiek pobierający rentę rodzinną skończył 18. rok życia w trakcie 2008 r., renta należna przed uzyskaniem pełnoletności jest doliczana do dochodu jego matki czy ojca. Samodzielnie rozliczy tylko rentę otrzymaną później. Nie może poprzestać na rozliczeniu przez ZUS i musi złożyć zeznanie samodzielnie, jeśli w 2008 r. uzyskał dochody opodatkowane na zasadach ogólnych wedle skali podatkowej, np. ze zlecenia, z pracy. Zeznanie jest też konieczne, jeśli uczniowie i studenci chcą skorzystać z ulg podatkowych, np. na Internet, albo przekazać 1 proc. podatku na działalność pożytku publicznego.

Z pracy w OHP i z pracy małoletnich
Wszystko, co zarobią, dostają na rękę młodzi ludzie pracujący, także tylko w czasie wakacji, w ochotniczych hufcach pracy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. OHP bowiem zaliczek na tę daninę nie potrąca. Jednakże rezygnacja z poboru zaliczek od wynagrodzeń uczestników OHP nie jest wcale równoznaczna ze zwolnieniem od podatku. To, czy w ostatecznym rozrachunku go zapłacą, zależy od tego, jakie dochody uzyskali w danym roku. Za 2008 r. podatek odprowadzą tylko ci, których łączne dochody przekroczyły 3091 zł. W większości wypadków zarobki uzyskiwane przez uczestników OHP są niższe. Mimo to zeznanie podatkowe muszą złożyć.
Zasada jest taka, że dochody małoletnich dzieci, tj. uzyskane przez nie przed osiągnięciem 18. roku życia, są doliczane do dochodów rodziców. Tak będzie, jeśli takim dochodem dziecka jest renta rodzinna albo dochód z odziedziczonego przez nie wynajmu mieszkania. Są jednak wyjątki od wskazanej zasady, dotyczą dochodów z pracy, ze stypendiów oraz z przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku. Jeśli więc młody człowiek uzyskał w 2008 r. honorarium autorskie, honorarium za występy np. w telewizji, w filmie, trzeba je rozliczyć w odrębnym zeznaniu podatkowym na jego imię. Powinni za niego złożyć je rodzice jako przedstawiciele ustawowi.

Rzeczpospolita