Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

STUDENCKI NOBEL – GALA FINAŁOWA

Studencki Nobel wyłonił dzisiaj 9 najlepszych studentów w Polsce.

Studencki Nobel to ogólnopolski konkurs stypendialny stworzony przez studentów dla studentów. Celem konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych z nich oraz wsparcie w budowaniu ich marki osobistej w świecie nauki i biznesu.

Laureaci wygrali w 9 następujących kategoriach:

  • Nauki techniczne – Paweł Gut
  • Sztuka – Natalia Komorowska
  • Dziennikarstwo i literatura – Karolina Król
  • Nauki przyrodnicze i energetyka – Aleksandra Bandzerewicz
  • Fizyka i astronomia – Karol Łukanowski
  • Medycyna i farmacja – Alicja Forma
  • Nauki społeczne – Paweł Bącal
  • Nauki ekonomiczne Marceli Hązła
  • Działalność społeczna – Agata Szewczykowska

Paweł Gut – jest studentem Automatyki Przemysłowej i Robotyki na AGH. Brał udział w grancie TANGO2/340166/NCBR/2017 pn. „Samowzbudny Akustyczny System SAS do monitorowania poziomu bezpieczeństwa w wyrobiskach kopalnianych” mającym na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu diagnostycznego do badania kotew górniczych. Uczestniczył w projekcie unijnym – Inkubator Innowacyjności 4.0 pn.”Metoda przestrzennego skanowania powierzchni wewnętrznych budynków z wykorzystaniem okularów rozszerzonej rzeczywistości

Natalia Komorowska – jest studentką Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (Sztuka i Wzornictwo oraz Mediacja Sztuki). To bardzo świadoma artystka, która od początku swojej edukacji wybrała szkło artystyczne. Efektem tego zaangażowania są dzieła o dużym walorze artystycznym, które doceniły również gremia specjalistów z zagranicy, przyznając jej Nagrodę Alexander Tutsek-Stiftung – kurs mistrzowski (techniki dmuchania szkła technikami weneckimi Murano), a także udział w : The Venice Glass Week, rezydencji artystycznej w Krakowie w 2021 roku w ramach NORWID FESTIWAL czy Glass Meet The Future Film Festival w Northlands Creative oraz innych. Pani Natalia Komorowska z sukcesem prezentowała swoje prace w Polsce, Japonii, Ukrainie, Szwecji, Stanach Zjednoczonych.

Karolina Król – to studentka filologii polskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania koncentrują się m.in. wokół badań nad poezją oraz problematyką Holokaustu. Wzięła udział w 15 konferencjach naukowych, w tym trzech międzynarodowych. Zrealizowała dwa studenckie projekty grantowe. Wartość dokonań Karoliny Król potwierdza uzyskanie przez nią licznych stypendiów i wyróżnień przeznaczonych dla wybitnych studentów. Zostały jej przyznane m.in. dwukrotnie przez ministra edukacji i nauki oraz marszałka województwa wielkopolskiego i władze miasta Poznania, a także wielokrotnie przez rektora UAM.

Aleksandra Bandzerewicz – Jest studentką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W lutym 2021 r. uzyskała tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Technologia Chemiczna. Jej prace badawcze dotyczą otrzymywania i badania nowych biomateriałów polimerowych do zastosowań medycznych, w szczególności rekonstrukcji uszkodzonych tkanek i narządów. Jej celem jest wprowadzenie na rynek medyczny nowych produktów. W związku z tym ukończyła kurs „Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych” (CZIiTT PW), oraz współzałożyła spółkę spin-off, dążąc do rejestracji wyrobu medycznego.

Karol Łukanowski – student Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zajmuje się optyką kwantową. Jest współautorem czterech artykułów opublikowanych w czasopismach  wysokiej klasy takich jak IEEE Transactions on Communications, Physical Review A czy Optics Letters. Prace te dotyczyły między innymi kwantowych  granic przepustowości linii światłowodowych oraz superrozdzielczości w obrazowaniu optycznym. Jednak jego najważniejsze osiągnięcie opublikowane w Physical Review Letters dotyczy bezpieczeństwa kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego. Artykuł ten był przedstawiony jako Editor’s Suggestion w PRL oraz zaanonsowany w popularnym czasopiśmie APS Physics. Do tych czterech publikacji należy doliczyć udział we wniosku patentowym dotyczący kwantowego generatora liczb losowych. Brał udział w jedenastu konferencjach, wygłosił dwie prezentacje ustne na konferencjach międzynarodowych i trzy na krajowych. Jego badania naukowe są powiązane z nowoczesnymi technologiami komunikacji kwantowej.

Alicja Forma – jest studentką V roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jest również doktorantką I roku w Szkole Doktorskiej tego samego uniwersytetu. Wrekrutacji do Szkoły Doktorskiej uplasowała się w rankingu na I miejscu. Na uwagę zasługuje dorobek pani A. Formy, jest autorką i współautorką 39 artykułów naukowych o łącznym wskaźniku IF: 135,071(4240 MEiN). Co więcej opublikowane prace znajdują zainteresowanie wśród innych naukowców i są już cytowane. Pani Alicja została nagrodzona Laurem Medycznym im. Dr W. Mayzla, otrzymała wyróżnienie za projekt studencki w konkursie StRuNa 2021, oraz dwukrotnie stypendium Ministra Zdrowia.

Paweł Bącal – Jest studentem prawa (IV rok) oraz socjologii (I rok II stopnia) w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH) Uniwersytetu Warszawskiego, przed tym ukończył również studia z zakresu stosunków międzynarodowych. Dosyć swobodnie porusza się w kręgu problemów z obszaru nauk społecznych w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH) Uniwersytetu Warszawskiego. Studia pierwszego stopnia, na kierunku „stosunki międzynarodowe” ukończył z wyróżnieniem. Uzyskał nie tylko nagrodę za cały okres studiów, ale nadto za najlepszą pracę licencjacką. Dwukrotnie nagrody te wręczył Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotował i wygłosił na konferencjach naukowych, głównie z obszaru nauk prawnych 22 referaty poświęcone prawu europejskiemu. Opublikował 10 prac naukowych, w tym 8 artykułów w punktowanych czasopismach i dwa artykuły pomieszczone w monografiach wieloautorskich. Uczestniczy też w jednym międzynarodowym grancie badawczym pt. „Rediscovering the „New Europe”

Marceli Hązła – jest studentem ostatniego roku kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Opublikował ponad 10 artykułów, w większość samodzielnie, tylko nieliczne jako współautor. Jako ekonomista posiada licencje maklera papierów wartościowych wydawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest również aktywnym studentem swojej uczelni, angażuje się choćby w koordynację Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w 2022 roku, czy też uczestniczy w projekcie NAWA „Welcome to Poland”. Podejmuje również aktywność i inicjatywy w ramach SKN „Trade Fair”.

Agata Szewczykowska – jest studentką Zarządzania Komunikacji w Biznesie na I roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Rok temu ukończyłam studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie. Jest osobą wszechstronną, ambitną  i niezwykle zaangażowaną społecznie zarówno na polu lokalnym, ogólnokrajowym, jak  również międzynarodowym. Pozostaje od wielu lat aktywistką społeczną w wielu  różnych organizacjach i instytucjach. Jest wolontariuszką, działa w kole naukowym i Biurze  Projektów Sportowych, Fundacji dla Młodzieży, Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży,  Fundacji na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów czy KPMG Klub Step Ahead oraz Young Entrepreneurs Association.

Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają nagrody w wysokości 5 000 zł ufundowane przez partnera XII i XIII edycji – Santander Universidades. Konkurs ten jest świetną okazją nie tylko do zdobycia stypendium, ale także do wyróżnienia się na rynku pracy i zbudowania sieci networkingowej z innymi ambitnymi studentami z całej Polski.  Laureaci będą mieli okazję poznać się, podzielić doświadczeniami  i nawiązać współpracę na polu naukowym, artystycznym, a także społecznym.

Wszystkich dotychczasowych uczestników wyróżnia ciężka praca, która pozwala im zdobywać szczyty i realizować swoje marzenia. Zespół Studenckiego Nobla dokłada wszelkich starań, by wspierać utalentowanych, młodych ludzi.

Pragniemy, by młodzi, zdolni badacze, artyści i działacze społeczni zostali docenieni za swój trud i ciężką pracę, jaką włożyli w rozwój swoich pasji i zainteresowań. Studencki Nobel to jedyny tego rodzaju konkurs, w którym to właśnie studenci tworzą dla swych kolegów i koleżanek możliwość zaprezentowania siebie i swoich dokonań.” – tłumaczą organizatorzy.

Co roku liczba zgłoszeń mierzona jest w setkach, dlatego zdobycie tytułu Laureata lub Finalisty Studenckiego Nobla jest ogromnym wyróżnieniem.

Wsparcie Santander Universidades

 Od początku swojego istnienia Santander Universidades przyznał już 630 000 stypendiów na całym świecie, wspierając tym samym rozwój środowiska akademickiego. Działalność programu trwa już od 10 lat w Polsce i od 25 lat na świecie. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmujące m.in. wsparcie edukacji i zrównoważonej gospodarki czy przeciwdziałanie nierówności płci, są trwale wpisane w strategię banku i stanowią ważną, integralną część realizacji agendy Responsible Banking w Santander Bank Polska. Santander Universidades wspiera kolejną edycję Studenckiego Nobla wierząc, że wsparcie i docenienie uzdolnionych studentów realnie przekłada się na ich sukces zawodowy i szanse na rynku pracy.

 Aby aplikować na Studenckiego Nobla 2022, wystarczy wejść na Studencki Nobel 2022 (becas-santander.com) i wypełnić formularz zgłoszeniowy do 31 marca br..

Obecnie trwają także nabory na inne Stypendia Santander, które rozwijają m.in. kompetencje cyfrowe, biznesowe i językowe. Zapraszamy do aplikowania na platformie www.santander-grants.com/pl.