Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studentka UEK najlepszym żakiem w Polsce

Studentka (obecnie już absolwentka) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Sylwia Wiśniewska zwyciężyła w ogólnopolskim etapie 40. edycji Konkursu na Najlepszego Studenta RP „Primus Inter Pares”.

W drodze po zaszczytny tytuł „Najlepszego Studenta RP” studentka UEK zwyciężyła najpierw w etapie uczelnianym, a następnie została laureatką w województwie małopolskim. Wyboru zwycięzcy etapu krajowego, spośród laureatów regionalnych, dokonała Ogólnopolska Komisja Konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli nauki, organizacji studenckich i praktyków życia gospodarczego.
Sylwię Wiśniewską do konkursu zgłosiła Pani Prodziekan Wydziału Zarządzania Prof. UEK dr hab. Renata Oczkowska, która była promotorem jej pracy magisterskiej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było uzyskanie średniej ocen minimum 4,53 za ostatnie dwa semestry studiów. Wysoka średnia ocen stanowiła warunek konieczny, lecz nie wystarczający do zwycięstwa w konkursie. Jury brało bowiem pod uwagę m.in. dorobek naukowy w postaci publikacji, referatów i prac badawczych oraz działalność w ruchu studenckim i mediach. Dużą wagę przywiązywano również do poziomu znajomości języków obcych kandydatów, odbytych nieobowiązkowych praktyk studenckich oraz otrzymanych przez nich nagród i wyróżnień.
 
Organizatorem konkursu było Zrzeszenie Studentów Polskich, a Patronat Honorowy nad 40. edycją konkursu objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka. Konkurs ten to jedno z najpoważniejszych przedsięwzięć środowiska studenckiego naszego kraju. Jego historia sięga początków wolnego ruchu studenckiego w Polsce, czyli połowy lat sześćdziesiątych XX wieku. Zrodziła go potrzeba nagradzania najwybitniejszych studentów za ich wysiłek i rezultaty pracy na uczelniach i poza ich bramami.
 
Notka biograficzna
Sylwia Wiśniewska jest absolwentką studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie firmą). Jest autorką 27 publikacji naukowych, również w języku angielskim. Przeprowadziła wiele badań naukowych w kraju i za granicą. Jako wieloletnia przewodnicząca koła naukowego organizowała liczne przedsięwzięcia skierowane do studentów i akcje charytatywne. Uczestniczyła również w międzynarodowych wymianach naukowych. Była pomysłodawcą i redaktor naczelną czasopisma studenckiego. Za wybitne osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach dla najlepszych studentów RP została uhonorowana listem gratulacyjnym JM Rektora UEK Prof. dr hab. Romana Niestroja. Dwukrotnie otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Zwyciężyła w małopolskim etapie Konkursu na Najlepszego Studenta RP „Studencki Nobel 2009” zorganizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.