Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studia tu i tam

Masz szerokie zainteresowania? Fascynują cię tak skrajnie odmienne dziedziny, jak na przykład astrofizyka i psychologia kliniczna? Studiujesz i myślisz o studiach równoległych? Zamiast jednego tradycyjnego kierunku możesz wybrać indywidualne studia międzywydziałowe.

Jeszcze kilkanaście lat temu studia międzywydziałowe były w Polsce nowością. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMaP) zostały wprowadzone na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 1992/1993. Pierwsze studia humanistyczne – Międzywydziałowe Instytutowe Studia Humanistyczne (MISH) – powstały rok później na tej samej uczelni. Początkowo oryginalna forma kształcenia stała się bardzo popularna i obecnie oferuje ją wiele polskich uczelni. Ideą studiów interdyscyplinarnych jest możliwość łączenia na pozór bardzo odległych dyscyplin – o ile są zgodne z zainteresowaniami studenta.

Studencka elita
Strona internetowa Uniwersytetu Jagiellońskiego informuje wprost: „MISH są kierunkiem elitarnym, dlatego liczba miejsc jest niewielka”. „Studia indywidualne są zarazem ciekawsze i trudniejsze od studiów tradycyjnych” – wiadomości zamieszczone na witrynie Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego potwierdzają przekonanie o wyjątkowości studiów międzywydziałowych. Chętnych jest wielu, zatem często oprócz wyników matur brany jest rezultat egzaminu wstępnego – rozmowy kwalifikacyjnej lub testu z wiedzy ogólnej oraz predyspozycji do studiowania w trybie interdyscyplinarnym. I tak na przykład test z ogólnej wiedzy humanistycznej dla kandydatów na MISH UJ zawiera pytania z historii i teorii literatury, historii powszechnej i historii Polski, historii sztuki i muzyki, filozofii i nauk społecznych. Trzeba się też orientować w bieżących wydarzeniach społecznych i kulturalnych. W ten sposób na studia indywidualne dostają się osoby nietuzinkowe, rzeczywiście zainteresowane wszechstronnym poszerzaniem swojej wiedzy i zdolne do samodzielnej pracy.

Studia w skali makro
Studia międzywydziałowe są czasem określane mianem makrokierunków. To dlatego, że dzięki nim możesz uczestniczyć w zajęciach kilku, a nawet kilkunastu kierunków na różnych wydziałach danej uczelni. – Wybrałem te studia z powodu moich bardzo szerokich zainteresowań matematycznych i przyrodniczych – mówi Bartosz Lorek, student II roku Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. – Tylko w ten sposób mogę studiować jednocześnie trzy różne kierunki, czyli fizykę medyczną, biotechnologię i psychologię. Jeśli jednak nauka na jednej uczelni nie wystarcza, możesz brać udział w zajęciach prowadzonych przez wydziały innych uniwersytetów czy placówki Polskiej Akademii Nauk. Statystyki na stronie MISH UW informują, że w ubiegłym roku akademickim poza uniwersytetem uczył się co dziewiąty student, natomiast z kształcenia w placówkach PAN skorzystało nieco ponad 2% warszawskich MISH-owców.

Plan pięcioletni
Bartosz przyznaje, że studiowanie na MISMaP-ie wymaga dużej samodyscypliny i umiejętności organizacji. Plan zajęć każdy student układa sam. W zależności od wymagań uczelni trzeba zrealizować określone minimum kierunkowe, jednak program może być dowolnie rozszerzany. Zwykle konieczne jest jednak, aby indywidualny plan studiów zawierał na pierwszych latach przedmioty z co najmniej dwóch lub trzech spośród wszystkich dostępnych kierunków. Osobom o sprecyzowanych zainteresowaniach gwarantuje to zdobycie ogólnej wiedzy z różnych dyscyplin, niezdecydowanym zaś – ułatwia wybranie bardziej konkretnej dziedziny dalszych studiów. W przypadku zawężenia zainteresowań możliwe jest przeniesienie się ze studiów międzywydziałowych na „zwykły” kierunek, najbardziej odpowiadający studentowi.
Dla świeżo upieczonego studenta wybór odpowiednich przedmiotów może być trudnym zadaniem, dlatego pomocą służy mu tutor, czyli opiekun naukowy. Nadzoruje on i ukierunkowuje rozwój naukowy, doradza przy doborze zajęć, zatwierdza program studiów i przyjmuje sprawozdanie z pracy swego podopiecznego. Tutorem może być pracownik naukowy uczelni, zwykle posiadający co najmniej stopień doktora. Opieka nad zdolnym studentem to wielka odpowiedzialność za pokierowanie jego rozwojem, a także wyzwanie intelektualne dla samego tutora. Zgadza się z tym Grażyna Halkiewicz-Sojak, profesor w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pełniąca funkcję tutora dla studentów toruńskiego MISH-u, która twierdzi, że uniwersytecka dydaktyka powinna być nie tylko przekazywaniem wiedzy, ale i jej poszerzaniem w kontaktach ze studentami.

Na zakończenie
Studenci mogą otrzymać dwa (a nawet więcej) dyplomy różnych kierunków studiów, pod warunkiem że wypełnią obowiązki przewidziane w minimum programowym danego kierunku. Co istotne, np. na MISH Uniwersytetu Warszawskiego po ukończeniu pierwszego dyplomu można uzyskać powtórny wpis na V rok studiów, aby móc ukończyć drugi dyplom.

Współczesny humanista czy umysł ścisły, zamiast specjalizować się w wąskiej dziedzinie, musi przystosować się do obecnej sytuacji na rynku pracy. Pracodawcy poszukują osób wszechstronnie wykształconych. Ukończenie takich studiów oznacza zdobycie szerokiej wiedzy i różnorodnych umiejętności. Jest to świetny punkt wyjścia nie tylko do znalezienia dobrej pracy, ale często także początek błyskotliwej kariery naukowej.

Tekst: Ewa Zelger