Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Stypendia bez podatku

Stypendia dla studentów i doktorantów uzyskane od osób prywatnych oraz pomoc materialna z samorządów będą zwolnione z PIT.

Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która umożliwia udzielanie studentom i doktorantom pomocy materialnej przez samorządy oraz przyznawanie im stypendiów przez podmioty prywatne.

Nowe formy wsparcia będą korzystały ze zwolnień podatkowych regulowanych w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

 
Jak wyjaśnia ekspert, ustawa o PIT rozróżnia dwa rodzaje przychodów związanych ze studiami, które są zwolnione z podatku: stypendia naukowe i za wyniki w nauce (art. 21 ust. 1 pkt 39) oraz pomoc materialna (art. 21 ust. 1 pkt 40). Pierwszy z tych przepisów zwalnia z podatku m.in. stypendia, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzona zostanie możliwość przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla doktorantów przez osoby fizyczne oraz niepubliczne osoby prawne. Zasady przyznawania tych stypendiów ma zatwierdzać minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Proponowany tryb przyznawania stypendiów będzie zatem spełniał wymogi zwolnienia określone w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT .

Wątpliwości można mieć w odniesieniu do studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich. W ich przypadku minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ma zatwierdzić zasady wypłacania stypendiów po zasięgnięciu opinii właściwych ministrów, a nie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Żadnych wątpliwości nie budzi natomiast zwolnienie z podatku pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przyznawanej przez samorządy.

Pomoc ta będzie spełniała wymogi określone w art. 21 pkt 40 ustawy o PIT, który zwalnia z podatku m.in. pomoc materialną dla studentów i doktorantów pochodzącą z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przyznaną na postawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

380 zł nadal będzie wynosił limit zwolnienia dla stypendiów przyznawanych przez samorządy oraz organizacje pozarządowe np. fundacje, stowarzyszenia

 
Źródło: wp.pl