Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Stypendia krok po kroku

Studencki budżet często wspierany jest przez stypendia – socjalne lub za osiągnięcia naukowe. Jak dokładnie wygląda kwestia systemów pomocy materialnej obowiązujących w polskich uczelniach? Jakie stypendia czekają na najlepszych i najbardziej potrzebujących studentów?

Jednym z najważniejszych praw, z którego mogą skorzystać studenci, z pewnością jest możliwość otrzymania bezzwrotnej pomocy materialnej. Bez niej tysiące młodych ludzi w ogóle nie mogłyby rozpocząć przygody ze studiami, innym byłoby o wiele trudniej. Polski system szkolnictwa wyższego przewiduje kilka rodzajów stypendiów różniących się między sobą tak wysokością, jak i procedurą otrzymania. Obecnie dostępnych jest zasadniczo sześć rodzajów stypendiów dla studentów, tj. stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną. Najwięcej środków przewidzianych jest w ramach stypendium rektora oraz stypendium socjalnego.

Stypendium rektora

Jest świadczeniem o charakterze motywacyjnym i, w odróżnieniu od stypendium socjalnego, jego przyznanie jest uzależnione od subiektywnej oceny osiągnięć danego studenta dokonywanej przez właściwą komisję. Dlatego też otrzymują je najzdolniejsi studenci, którzy mają wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe potrafią łączyć z dodatkową punktowaną aktywnością. Co niezwykle istotne, stypendium rektora może także otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie. Nie można zapominać, że termin złożenia wniosku o stypendium rektora jest co do zasady nieprzywracalny, dlatego zainteresowani muszą zdążyć ze skompletowaniem niezbędnej dokumentacji do określonego przez uczelnię terminu.

Stypendium socjalne

Może otrzymać je student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza limitu przyjętego na danej uczelni.

Stypendium socjalne ma charakter czysto wyrównawczy i jego celem jest umożliwienie podjęcia studiów najuboższym studentom, którzy bez takiej pomocy nie byliby w stanie samodzielnie się utrzymać. Ten rodzaj wsparcia jest najbardziej obiektywny i zależy tylko od spełnienia określonych liczbowych kryteriów. Nie dochodzi tutaj do merytorycznej oceny dokumentacji, a do analizy faktycznej sytuacji materialnej wnioskującego.

Na koniec należy podkreślić, że każda uczelnia ma obowiązek ustalenia regulaminu powyższych świadczeń, określających m.in. ich wysokość czy też szczegółowe kryteria i tryb ich przyznawania. Każdy zainteresowany student na pierwszym miejscu najważniejszych informacji powinien szukać właśnie tam.