Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Stypendia ministerialne w pigułce

Jesteś aktywnym, wyróżniającym się studentem? Może właśnie nadszedł czas aby aplikować o stypendium Ministra Edukacji?

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który:

1) zaliczył kolejny rok studiów;

2) nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych;

3) posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową;

4) uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5.

Za osiągnięcia naukowe i aktywność naukową, uważa się w szczególności: pracę w kole naukowym, pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi, publikacje, dzieła artystyczne, opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania, udział w konferencjach naukowych, udział w konkursach i festiwalach, nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach, studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, studia równoległe na drugim kierunku studiów oraz praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages. Aby aplikować należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronach MEN. Wnioski należy składać do 20 października. Stypendia przyznawane są do 10 grudnia.

Więcej informacji na stronie http://www.uksw.edu.pl/StypendiaMinistra