Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Sukcesy Wojskowej Akademii Technicznej

Blisko 9 tysięcy studentów rozpoczęło nowy rok akademicki w Wojskowej Akademii Technicznej. Uczelnia uruchomiła nowy kierunek studiów i prowadzi prace naukowo-badawcze w 7 podstawowych jednostkach organizacyjnych (6 wydziałów i 1 instytut), zatrudniających łącznie 677 pracowników naukowych i dydaktycznych.

Pierwszy rok na wszystkich rodzajach i formach studiów w WAT rozpoczęło 2880 osób, w tym 210 podchorążych. Nowi studenci zostali wybrani spośród, rekordowej w historii uczelni, liczby ponad 8 tysięcy kandydatów. Na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia o jeden indeks walczyło średnio ok. 4 kandydatów, a liczba osób ubiegających się o przyjęcie zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o ponad 30 procent – pomimo niżu demograficznego i realnego spadku liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w ostatnich latach.
 
Wśród nowych studentów jest blisko 700 kobiet, podczas gdy chętnych było ich ponad 2100. Największą popularnością wśród kandydujących pań cieszyły się: geodezja i kartografia, zarządzanie oraz chemia.
 
– Wyniki tegorocznej rekrutacji potwierdzają pozycję WAT-u jako prestiżowej uczelni kształcącej inżynierów. W tym roku akademickim, uruchomiliśmy nowy kierunek: „bezpieczeństwo narodowe” w ramach studiów pierwszego stopnia – informuje prorektor ds. naukowych, prof. WAT, dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, i dodaje: – Rosnąca popularność uczelni stawia przed nami nowe wyzwania na polu kształcenia polskich inżynierów. W przyszłym roku uruchamiamy kolejny kierunek studiów – „energetyka”, wyprzedzając tym samym oczekiwania rynku na specjalistów w tym zakresie.
 
Dotacje Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2008 stanowiły niespełna 46 procent przychodów uczelni, z kolei 42 procent przychodów uczelni stanowiły wpływy z badań naukowych prowadzonych w ramach realizowanych projektów naukowo-badawczych.
 
– Dzięki temu stajemy się coraz bardziej samodzielni. Wzrost liczby projektów prowadzonych na uczelni spowodowany jest wzmożoną aktywnością zespołów badawczych wygrywających konkursy organizowane zarówno przez MNiSW, jak i MON. Wśród projektów są prace realizowane na zamówienie, w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych. Ich wszechstronna tematyka nierzadko wykracza poza potrzeby wojska – podkreśla prof. WAT, dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, i dodaje: – Na szczególną uwagę zasługują również projekty finansowane z Funduszy Strukturalnych.
 
Obecnie WAT bierze udział w realizacji 6 projektów w ramach takich funduszy, a kolejne 3 zostaną uruchomione w najbliższym czasie. Na szczególną uwagę zasługują: projekt badawczy „Nowe materiały fotoniczne i ich zaawansowane zastosowania” prowadzony pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Leszka Jaroszewicza oraz projekt inwestycyjny „LAPROMAW – Laboratorium Projektowania Materiałów i Szybkiego Wytwarzania Wyrobów” pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Bojara. Na uwagę zasługują także projekty badawcze: „Budowa nowoczesnej aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” prowadzony pod kierownictwem dr. hab. inż. Andrzeja Walczaka oraz „Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia” pod kierownictwem dr. inż. Grzegorza Bliźniuka. Wszystkie wymienione powyżej projekty są prowadzone przez WAT samodzielnie.
 
Z kolei projekty badawcze: „Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe” kierowany z ramienia uczelni przez prof. dr. hab. inż. Mieczysława Szustakowskiego oraz „InTechFun – innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych”, w którym uczelnię reprezentuje płk dr inż. Krzysztof Kopczyński, realizowane są w ramach konsorcjów, w których WAT występuje w roli partnera.
 

W IV kwartale 2009 uruchomione zostaną kolejne projekty inwestycyjne realizowane z funduszy strukturalnych, w których uczelnia występuje w roli konsorcjanta. Będą to: „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych”, kierowany przez płk. dr inż. Adama Kozakiewicza oraz „CEZAMET – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii”, kierowany przez płk. dr. hab. inż. Henryka Fiedorowicza. Z kolei projektem inwestycyjnym prowadzonym przez WAT samodzielnie pod kierownictwem mgr inż. Jarosława Korpikiewicza będzie projekt „Przebudowa budynku nr 36 na cele dydaktyczne Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej”.