Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Temat: Rzeka

Celem projektu „Temat: Rzeka” jest zwiększenie wiedzy ludzi oraz zaangażowania ich w ochronę rzek i ich nabrzeży. To z kolei przyczyni się do ochrony dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego tych terenów.

Polska zajmuje 5 miejsce w Europie pod względem długości rzek. Według danych World Wildlife Fund  56% długości biegu Wisły nie mieści  się w żadnej klasie czystości wód. Zmiana tego stanu rzeczy zależy nie tylko  od działań władz, instytucji czy firm, ale także od obywateli.

Projekt „Temat: Rzeka” ma zasięg ogólnopolski. Przez cały czas trwania projektu (wrzesień 2010 – listopad 2011) zespół Fundacji będzie inicjował lokalne projekty prorzeczne oraz kampanie informacyjno promocyjne organizowane przez samych mieszkańców. Program edukacyjny „Temat: Rzeka” zakłada powołanie kilkunastu inicjatyw lokalnych w całej Polsce.
 
Projekt skierowany jest do 5 grup:
– Społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych (uczestnicy warsztatów, inicjatyw lokalnych),
– Dzieci i Młodzieży w wieku 7-19 lat (uczestnicy konkursu, warsztatów, inicjatyw lokalnych)
– Studentów i wykładowców szkół wyższych – zwłaszcza o profilu ekologicznym, artystycznym, medialnym (uczestnicy konkursu, debat)
– Nauczycieli, Animatorów oraz Ośrodków edukacji ekologicznej (uczestnicy konkursu, debat)
– Mediów ogólnopolskich i lokalnych (patronat nad projektem – oprawa redakcyjna wydarzeń).
 
Idea i cele programu:
Tematem niniejszego programu jest rzeka – zarówno z zagospodarowanym nabrzeżem, jak i dzika. Działania podejmowane przez Fundację Impact, mają na celu  popularyzację rzeki jako części życia społeczeństwa i miasta. Największy udział w treściach edukacyjnych programu ma promocja zrównoważonego rozwoju oraz problematyka ochrony klimatu w kontekście rzecznym.
 
Cele:
W celu upowszechnienia wiedzy na temat wpływu człowieka na rzeki oraz promowania zasad zrównoważonego rozwoju w tym kontekście, planujemy:
– zaktywizować mieszkańców do działań na rzecz ochrony rzek
– zaprezentować dobre praktyki ochrony rzek
– stworzyć bazę wiedzy i komunikacji dotyczącej ochrony rzek przez człowieka poprzez stworzenie strony internetowej projektu
– zainteresować tematem ochrony rzek media ogólnopolskie i lokalne poprzez kampanie informacyjno-promocyjne projektu (konkursy, akcje, wystawy, konferencje)