Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Uczelnie pomagają pracodawcom, pracodawcy uczelniom

Obustronna współpraca na linii uczelnia – pracodawca przynosi korzyści szczególnie studentom. Dzięki takiej kooperacji można liczyć na bezpośredni kontakt z pracodawcami i lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu. Jak uczelnie współpracują z biznesem? Zapytaliśmy o to dr hab. Izabellę Pisarek, prorektora ds. kształcenia i studentów na Uniwersytecie Opolskim, prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego, rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr. hab. inż. Andrzeja Pieczyńskiego, prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prof. dr hab. Macieja Żukowskiego, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Na Uniwersytecie Opolskim działa Rada Gospodarcza, będąca organem konsultacyjno–doradczym dla kierownictwa uczelni, której członkowie to przedstawiciele środowisk społecznych, gospodarczych, przedsiębiorców oraz pracodawców. Do jej kompetencji należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania i rozwoju uniwersytetu, a w szczególności wspieranie przedsiębiorczości i nawiązywanie współpracy między nauką i biznesem. Istotne dla procesu kształcenia jest wyrażanie przez Radę Gospodarczą UO opinii w sprawie działalności dydaktycznej uczelni w kontekście potrzeb regionu. W ramach tych zadań uczelnia współdziała z wieloma przedsiębiorstwami, m.in. POLBAU, Elektrownią Opole, firmami FILPLAST, SELT SUN PROTECTION SYSTEMS, Cementownią ODRA S.A., Capgemini, Stefanini, Atos, Nutricia, Steria, Górażdże czy Kler. Istotny element współpracy na linii uczelnia–biznes to kształcenie praktyczne, dopasowane do wymagań współczesnego rynku pracy, uwzględniające oczekiwania pracodawców, nie tylko w zakresie umiejętności, ale także kompetencji społecznych. Pozwala to na stworzenie innowacyjnych programów studiów, które umożliwiają studentom powiązanie ich rozwoju akademickiego z praktycznym zastosowaniem wiedzy i umiejętności. Studenci uczą się, jak funkcjonować w firmie produkcyjnej, rozwijając swoje umiejętności w zakresie analizy, planowania, inżynierii, ekonomii czy IT. Taka forma współpracy jest obecnie realizowana na Wydziale Ekonomicznym, Filologicznym i Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z pozostałymi jednostkami UO.
Pozwala to na dopasowanie programów studiów nie tylko do wymagań globalnego rynku pracy, ale także na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb studentów, którzy podnoszą swoje kompetencje językowe, kompetencje w zakresie negocjacji biznesowych czy prawa międzynarodowego i handlowego. Na Uniwersytecie Opolskim działają także jednostki ogólnouczelniane (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Zarządzania Projektami, Akademickie Centrum Karier), których celem jest wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój kompetencji studentów w tym zakresie, nawiązywanie współpracy między nauką a biznesem, która jest realizowana w formie zajęć zespołów projektowych (case study), wizyt instruktażowych oraz praktyk i staży wakacyjnych.
Obecnie na Uniwersytecie Opolskim realizowane są 23 umowy zawarte pomiędzy przedsiębiorcami a Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz projekty stażowe dla ponad 1000 studentów we współpracy z AIP, CZP oraz ACK.
Akademickie Centrum Karier UO będzie w tym roku organizowało 10 Giełdę Pracy – wydarzenie, które umożliwia studentom nie tylko spotkania z przedsiębiorcami i zapoznanie się z ich ofertami pracy, ale także z wymogami w ich procesach rekrutacyjnych. Wystawcy biorący udział w Giełdzie Pracy mają możliwość poznania potencjalnych kandydatów aplikujących na wybrane stanowiska. Mogą także nawiązać bezpośredni kontakt z pracownikami Uniwersytetu Opolskiego, co może zaowocować współpracą w zakresie kształcenia przyszłych kadr i realizacją wspólnych projektów biznesowych.

Dr hab. Izabella Pisarek, Prorektor ds. kształcenia i studentów na Uniwersytecie Opolskim

 

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wzbogaca swoją ofertę kształcenia poprzez wielopłaszczyznową współpracę z pracodawcami. Dbamy o dobre kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wspierając tym samym naszych studentów i absolwentów w zaadaptowaniu się do wymagań współczesnego rynku pracy. Doświadczenie i wnioski z tej współpracy znajdują swoje odzwierciedlenie w programach studiów wyższych, w szczególności tych o profilach praktycznych, a także studiów podyplomowych. Pracodawcy biorą udział w pracach zespołów programowych, ich przedstawiciele prowadzą również kursy.
Działalność doradczą oraz informacyjną dla kandydatów, studentów i absolwentów UMCS na rzecz ich rozwoju zawodowego i osobistego prowadzi Biuro Rozwoju Kompetencji. Do jego zadań należy choćby pośrednictwo pracy, staży i praktyk. Biuro realizuje projekty rekrutacyjne, organizuje spotkania ze studentami oraz przygotowuje prezentacje firm na uczelni. Jednostka wspiera studentów w procesie poszukiwania zatrudnienia oraz procedurach rekrutacyjnych, począwszy od przekazania najnowszych trendów w pisaniu dokumentów aplikacyjnych. Pragnę także podkreślić, że studenci w trakcie studiów odbywają u pracodawców praktyki zawodowe, co jest cennym doświadczeniem w kontekście dalszej kariery zawodowej.
Na UMCS-ie realizujemy również nowatorski program kreowania przedsiębiorczości akademickiej, czyli Akademię Przedsiębiorczości. W ramach tej inicjatywy uczelnia współpracuje w szczególności z instytucjami i organizacjami oferującymi wsparcie dla osób planujących założenie swojego biznesu. W ramach projektu powstaje też cykliczny program naszej telewizji akademickiej „Akademicki Kwadrans Przedsiębiorczości”, który gości wybitnych specjalistów z zakresu ekonomii oraz zarządzania. Dodatkowo oferujemy cykl wykładów ogólnouniwersyteckich „Przedsiębiorczość dla początkujących”. Są to spotkania z praktykami biznesu i liderami przedsiębiorczości. Uniwersytet prowadzi również współpracę z przedsiębiorcami na polu badawczym, wykonując prace zlecone oraz projekty wdrożeniowe. Uczelnia prowadzi też projekty edukacyjne finansowane ze środków własnych i zewnętrznych (np. NCBiR, NAWA, PO Wiedza Edukacja Rozwój), które umożliwiają współpracę z pracodawcami oraz uatrakcyjniają naszą ofertę kształcenia. Przykładem może być Wydział Chemii, który realizuje dla swoich studentów płatne staże zawodowe w ramach projektu „WIZA na rynku pracy – edycja II”. Staże realizowane są w laboratoriach chemicznych i przedsiębiorstwach z branży chemicznej na terenie całego kraju.
Innym przykładem działań stażowych jest kompleksowy projekt wsparcia „Zintegrowany UMCS”. Przewiduje on płatne staże dla studentów produkcji medialnej, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz kierunku prawno-menadżerskiego, a także wizyty studyjne u pracodawców czy fora branżowe dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Dodam, że każdy Wydział ma możliwość nawiązania współpracy z indywidualnym podmiotem zewnętrznym (np. przedsiębiorstwem czy organizacją non profit).
Warto również wspomnieć o współpracy z pracodawcami zagranicznymi, która odbywa się m.in. poprzez realizację płatnych praktyk dla studentów/absolwentów w ramach programu Erasmus+, zapewniającego mobilność edukacyjną pomiędzy różnymi krajami.

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 

Współpraca uczelni z przemysłem jest wpisana w jej strukturę. Na UZ od wielu lat funkcjonuje Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii (CPTT) oraz Park Naukowo-Technologiczny UZ (PNT UZ) zarządzany przez spółkę celową. Do podstawowych zadań CPTT należą komercjalizacja wyników badań oraz poszukiwanie partnerów projektów badawczych wśród przedsiębiorców, jak również nadzór nad realizacją na uczelni zleceń z przemysłu. PNT UZ jest ośrodkiem B+R o nowoczesnej infrastrukturze badawczej, wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę UZ, składającą się z prawie 300 profesorów oraz 500 adiunktów, którzy w parku realizują projekty badawcze dla przemysłu. Ważną rolą PNT UZ jest skuteczne wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Bardzo dynamicznie rozwijamy współpracę z przemysłem w strukturach konsorcjów. Wspólnie aplikujemy o środki europejskie w celu wdrażania innowacyjności w przemyśle. Ponadto uczelnia aktywnie współpracuje z organizacjami pracodawców oraz izbami branżowymi, uczestnicząc w organizacji konferencji i spotkań biznesowych. Drugi obszar współpracy polega na zaproszeniu przedsiębiorców do wsparcia procesu edukacyjnego studentów i doktorantów. Wspólnie tworzymy programy kształcenia, realizujemy dodatkowe zajęcia podnoszące kompetencje absolwenta, np. poprzez uruchamianie akademii pod patronatem firm globalnych, np. Simensa, jak również lokalnych. Cześć zajęć ze studentami odbywa się w lokalizacjach firmach, wspólnie ustalamy tematykę prac przejściowych i dyplomowych.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Współpraca z biznesem to jedna z tych rzeczy, które czynią Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uczelnią wyjątkową. Najlepszym tego przykładem jest Klub Partnera UEP, który działa przy naszym uniwersytecie. To grupa ponad 70 renomowanych firm, często o zasięgu międzynarodowym, z którymi współpracujemy już ponad 15 lat. Eksperci i praktycy biznesu sygnalizują, jacy kandydaci są poszukiwani na rynku pracy, przy stale zachodzących zmianach gospodarczych. Dzięki takiej wymianie doświadczeń i informacji na bieżąco dowiadujemy się, czego pracodawcy oczekują od absolwentów, my natomiast zapewniamy im dostęp do ogromnego zasobu wiedzy i badań naukowych, które prowadzą również nasi pracownicy.
To jednak nie wszystko. Z biznesem współpracujemy też na wielu innych polach. Przykładem może być udział naszych naukowców w przygotowaniu, zupełnie od podstaw, prototypu pojazdu PRAETORIAN, który właśnie przechodzi testy w kolejnych jednostkach policji, by zostać wprowadzonym na stałe do floty. Samochód posiada ponad 20 autorskich rozwiązań, które są dziełem współpracy Spółki Celowej UEP z koordynatorem projektu oraz jego partnerem przemysłowym.
Nie tak dawno nasza studentka wygrała konkurs dużej sieci handlowej na nowy produkt – szybką, wygodną przekąskę – który okazał się pomysłem tak trafionym, że wprowadzono go do oferty i dziś można go codziennie kupić w jednym z kilku tysięcy sklepów w całej Polsce. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu takie przykłady możemy mnożyć bez końca.

Prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu