Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

VIII Giełda Pracy i Przedsiębiorczości 23 października 2014

Politechnika Śląska już po raz VIII organizuje Giełdę Pracy i Przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja odbędzie się 23 października 2014, w godz. 9.00-15.00, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18B.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przewodniczący Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, Marszałek Województwa Śląskiego, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Prezydenci Miasta Gliwice i Zabrze.

Giełda stanowi doskonałą okazję do poznania ofert rynku pracy skierowanych do studentów, absolwentów i pracowników naukowych określonych specjalizacji i kierunków kształcenia. Pokazując warunki i możliwości uzyskania zatrudnienia Giełda ułatwia również uczniom szkół ponadgimnazjalnych podjęcie decyzji dotyczących najbardziej atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej. Jej największą zaletą jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu pracobiorcy i pracodawcy w warunkach mniej formalnych niż podczas standardowej rozmowy kwalifikacyjnej. Giełda Pracy i Przedsiębiorczości sprzyja wymianie informacji pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw, a potencjalnymi kandydatami do przyjęcia na praktykę, staż czy etat. Pozwala na wzajemne przedstawienie potrzeb, możliwości i oczekiwań. Jest niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktu z tak wieloma partnerami jednocześnie. 
Wydarzenie przyczynia się również do zwiększenia współpracy w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy biznesem, w tym sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a środowiskiem akademickim. Współpraca taka może dotyczyć zlecania opracowań nowych metod, udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych (w tym rozpraw doktorskich), jak również konsultowania pomysłów na zwiększenie efektywności podejmowanych działań. Ideą przedsięwzięcia jest skojarzenie potrzeb podmiotów gospodarki rynkowej z możliwościami studentów i absolwentów oraz doświadczonych pracowników naukowych Politechniki Śląskiej i innych uczelni regionu.

            Giełdzie towarzyszyła będzie organizacja stoisk wystawienniczych dla przedstawicieli instytucji udzielających wsparcia merytorycznego i finansowego młodym przedsiębiorcom. Wystawcy obszaru „Przedsiębiorczość” pokażą przedstawicielom środowiska akademickiego, jak pozyskiwać środki na rozwój działalności, jak uporać się z procedurami formalnymi i prawnymi, które nieodłącznie towarzyszą prowadzeniu własnej firmy i wreszcie jak skutecznie generować zyski, pracując na własny rachunek.
            Ofertę Giełdową wzbogacają również prezentacje Studenckich Kół Naukowych i organizacji działających w ramach struktur uczelnianych, których działalność świadczy o niezwykłym zaangażowaniu studentów w rozwój swojej wiedzy naukowej i upartym dążeniu do wypracowywania metod w ramach danej dyscypliny naukowej. Swoje osiągnięcia i oczekiwania względem uczelni i przedsiębiorców prezentowali będą studencki z koła naukowego Biomechatroniki, Gospodarki Odpadami, Energetyki Prosumenckiej, Biotechnologów, Chemików, a także Akademicki Klub Krótkofalowców i koło Stowarzyszenia Energetyków Polskich.
                        Giełda Pracy i Przedsiębiorczości jest niewątpliwie sposobnością do znalezienia nowych pracowników, stażystów i praktykantów oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych wywodzących się z Politechniki Śląskiej. Z drugiej strony jest okazją do poznania oferty i możliwości, jakie stwarza współczesny rynek pracy.
Tegoroczna edycja zgromadzi blisko 100 wystawców, w tym 60 przedsiębiorstw zorientowanych na pozyskiwanie wiedzy i fachowej kadry ze środowiska akademickiego. Wśród wystawców obszaru Przedsiębiorczość znajdą się min. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz „Technopark Gliwice”. Swoją ofertę zaprezentują również Powiatowe i Wojewódzki Urząd Pracy, Ochotniczy Hufiec Pracy. Na stoisku Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach dyżurował będzie prawnik udzielający konsultacji w zakresie prawa pracy oraz przepisów BHP w miejscu pracy.
            Ponadto podczas wydarzenia zostaną przeprowadzone badania postaw przedsiębiorczych, kompetencji oraz planów zawodowych wśród studentów i absolwentów oraz wywiady z wyznaczonymi przez daną jednostkę osobami, których celem będzie poznanie potrzeb instytucji i przedsiębiorstw. Zebrane wyniki posłużą do opracowania raportu nt. dostosowania potrzeb i oczekiwań studentów i absolwentów do możliwości, jakie stwarza im rynek pracy.
            Tegoroczną edycję Giełda wzbogacać będzie konferencja „Idealny Pracodawca – Idealny Absolwent” organizowana dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego. W programie konferencji znajdą się prelekcje i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli Pracodawców oraz specjalistów ds. rekrutacji. Celem konferencji jest konfrontacja potrzeb i możliwość absolwentów Politechniki Śląskiej wobec oczekiwań i oferty rynku pracy.
            Szczegółowy opis wydarzenia, w tym spis wystawców, dostępne są na stronie www.targipracy.polsl.plhttp://targipracy.polsl.pl/. Z ramienia uczelni wydarzenie koordynuje Biuro Karier Studenckich (www.kariera.polsl.pl) oraz Samorząd Studencki.