Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wydawnictwo Sejmowe poleca

Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, redakcja naukowa: prof. Maria Kruk-Jarosz; Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne, Artur Biłgorajski; Łemkowie, Redakcja naukowa: Beata Machul-Telus


Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, redakcja naukowa: prof. Maria Kruk-Jarosz

Praca zbiorowa, składająca się z dwóch części. Pierwsza część, teoretyczna, zawiera teksty poświęcone konstytucyjnemu pojęciu narodu i mandatu przedstawicielskiego, o regulacji mandatu w polskich konstytucjach oraz o roli partii politycznych w wykonywaniu mandatu. Natomiast część druga zawiera analizę ankiety, przeprowadzonej w Sejmie wśród posłów na temat wykonywania mandatu poselskiego, informacje o metodzie ankietowej oraz pytania ankietowe. Redaktorem naukowym całości jest prof. Maria Kruk-Jarosz.

 

Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne, Artur Biłgorajski

Monografia jest poświęcona jednej z fundamentalnych wartości państwa demokratycznego, zawiera prezentację, analizę i ocenę granic wolności wypowiedzi, wytyczonych na gruncie Konstytucji RP i wybranych ustaw. Odsłaniając istotę swobody ekspresji, autor prezentuje granice, będące dla niej największym zagrożeniem, a także formułuje postulaty „de lege lata” i „de lege ferenda” pod adresem ustrojodawcy i ustawodawcy.

 

Łemkowie, Redakcja naukowa: Beata Machul-Telus

Książka jest czwartym tomem serii „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce” i dotyczy łemkowskiej mniejszości etnicznej. Publikacja podzielona została na trzy części: Tożsamość – poświęcona złożonemu problemowi samoidentyfikacji etnicznej Łemków oraz procesowi tworzenia ich tożsamości narodowej i kulturowej; Historia – grupująca teksty nawiązujące do skomplikowanej przeszłości łemkowskiej; Kultura i nauka – w której autorzy prezentują współczesne kwestie oświatowe i kulturowe mniejszości łemkowskiej, a także obecność Łemków w kulturze i nauce polskiej.

Jarosław Szamanek, Reprezentacja i mandat parlamentarny

Książka została poświęcona przedstawicielstwu politycznemu, bez którego nie byłoby możliwe funkcjonowanie współczesnych systemów politycznych. Autor, profesor w Instytucie Politologii UW, prezentuje tytułową problematykę, rozpoczynając od teoretycznych koncepcji przedstawicielstwa politycznego, następnie przechodzi do reprezentacji politycznej jako zasady ustrojowej, pokazuje modele i warianty zasady rządów przedstawicielskich, a także mandat parlamentarny w jego aspekcie teoretycznym i praktycznym. Pisze również o etyce w przedstawicielstwie politycznym.

 
 
Michał Kowalski, Prawo pomocy w systemie ochrony praw człowieka

Instytucja prawa pomocy służy realizacji fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawnego. Prezentowana monografia pokazuje kompleksową analizę tej instytucji, opartą na licznych przykładach konkretnych rozwiązań, podbudowanych bogatym orzecznictwem sądowym. To umożliwia dokonanie całościowej oceny instytucji prawa pomocy i wskazanie występujących niedoskonałości. W publikacji podjęto również próbę przedstawienia poszczególnych elementów prawa pomocy w odniesieniu do systemów istniejących w innych państwach europejskich.

 


Więcej propozycji od Wydawnictwa Sejmowego znajdziecie na http://wydawnictwo.sejm.gov.pl

Książki do wygrania w Zimowym konkursie Eurostudenta.