Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Wynajem z pośrednikiem

Tylko 12%, ankietowanych w ramach akcji „Wynajmuj bezpiecznie”, studentów zadeklarowało, że będzie szukać mieszkania do wynajęcia przy pomocy agencji nieruchomości. Z drugiej strony w internetowych serwisach nieruchomości aż 90% pochodzi od pośredników, a współpraca z doświadczonym i godnym zaufania agentem daje gwarancję bezpiecznej i korzystnej transakcji. Warto wiedzieć jakimi zasadami się kierować, aby taka współpraca była udana.

Wskazówek dotyczących tego jak wybrać pośrednika i jak z nim współpracować udziela Marcin Jańczuk z agencji Metrohouse i Partnerzy.
 
JAK WYBRAĆ POŚREDNIKA?
Poszukując pośrednika powinniśmy kierować się kilkoma kryteriami. Pierwsze to zasięg działania pośrednika. Duże i znane na rynku biuro to usystematyzowane standardy działania, jasne zasady współpracy oraz duża baza ofert, co daje szanse na szybkie znalezienie tej właściwej. Z drugiej strony działające lokalnie agencje posiadają bardzo dobre rozeznanie w lokalnym rynku. Nieocenionym kryterium wyboru pośrednika jest jednak rekomendacja znajomych, przyjaciół, czy rodziny.
UWAGA!
Każdego roku, szczególnie w szczycie sezonu na wynajem pojawiają się pseudo-agencje nieruchomości, których działalność ogranicza się do odpłatnego przekazania nie zawsze sprawdzonych i istniejących adresów mieszkań na wynajem. Jak je rozpoznać? Urządzone „na szybko” biuro, brak trwałego oznakowania działalności, unikanie określeń typu „biuro nieruchomości”, „pośrednik”, podejrzanie niskie ceny oferowanych mieszkań. Jeśli dodatkowo taki „agent” nie jest w stanie przedstawić numeru licencji pośrednika odpowiedzialnego za realizację zlecenia, nie przedstawia do podpisania umowy pośrednictwa i już na wstępie żąda określonych kwot za samo przekazanie adresów, to sygnał, że możemy mieć do czynienia z oszustem.
 
UMOWA POŚREDNICTWA
Umowa pośrednictwa powinna być zawarta w formie pisemnej, opatrzona datą i miejscem jej podpisania. Oprócz zapisu określającego strony umowy (dane klienta i pośrednika), umowa musi wskazywać pośrednika odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie wraz z podaniem numeru jego licencji zawodowej. W umowie pośrednik musi zamieścić oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa. Ważne, aby w umowie określić czas jej trwania. W umowie pośrednictwa w najmie nieruchomości należy określić zakres umowy, czyli ogólne określenie preferencji dotyczących poszukiwanych nieruchomości. W umowie pośrednik zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia określonej umowy (np. najmu nieruchomości). Natomiast zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi ustalonego w umowie wynagrodzenia.
 
PROWIZJA DLA POŚREDNIKA
W przypadku pomyślnej realizacji transakcji wynajmu pośrednik za swoją usługę zażąda jeden miesięczny czynsz wynajmu lub 50 proc. miesięcznego czynszu. Obecnie na rynku upowszechnia się standard pobierania prowizji tylko od jednej strony transakcji, czyli prowizję zapłaci tylko właściciel, a najemca nie zapłaci nic. Wynagrodzenie pośrednika jest płatne z reguły przy podpisaniu umowy wynajmu. Dowodem realizacji usługi jest wystawiona faktura VAT za usługi pośrednictwa.
UWAGA!
W żadnym wypadku nie należy płacić za same przekazanie adresów mieszkań do wynajmu. Do rozliczenia między pośrednikiem a zamawiającym dochodzi w przypadku pomyślnego skojarzenia stron transakcji.
 
UMOWA NAJMU
Umowa najmu powinna zawierać:
 • dane stron umowy wraz z numerami dowodów osobistych, PESEL i NIP
 • dokładne informacje o przedmiocie najmu (adres, powierzchnia)
 • dane o prawie własności przysługującym wynajmującemu (jako załącznik kopia aktu notarialnego + aktualny odpis z księgi wieczystej)
 • Wysokość czynszu. Przez czynsz zazwyczaj rozumie się opłatę za wynajem mieszkania, jednak dochodzą tu jeszcze opłaty wynikające z bieżącej eksploatacji, które pokrywane są z kieszeni najemcy (energia elektryczna, gaz, telefon, kablówka, itd.).
 • Czas najmu i okres wypowiedzenia. Należy pamiętać, że podpisując umowę na czas nieoznaczony i przy braku uzgodnień dotyczących terminów wypowiedzenia stosuje się terminy ustawowe.
 • terminy płatności czynszu, który zazwyczaj regulowany jest „z góry”. Najczęściej stosowany jest miesięczny cykl płatności
 • Można dołączyć dodatkowy załącznik, w który będzie zawierał spis pozostawionych urządzeń AGD i RTV, mebli oraz np. opis stanu sanitariatów, stolarki okiennej czy podłogi (protokół zdawczo-odbiorczy lokalu), a także wskazania liczników. 
 • Wysokość kaucji, która będzie pełnić rolę zabezpieczenia przed potencjalnie możliwymi stratami materialnymi w lokalu. Najczęściej stosowaną kaucją jest równowartość jednego miesięcznego czynszu,
Dla spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie lokatorów.
 
 
JAK PRZEKONAĆ WŁAŚCICIELA, ŻE WARTO WYNAJĄĆ MIESZKANIE STUDENTOM?
 • Umowa podpisana przez rodziców studentów – to oni są gwarantem płatności i odpowiadają za zobowiązania wynikające z umowy
 • Propozycja wyższej niż zwyczajowa kaucji.
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie OC najemcy stosowane jest m.in. w ramach akcji Bezpieczny Wynajem w Metrohouse. Ewentualne szkody wynikłe z eksploatacji mieszkania przez studenta są pokrywane z jego OC.
 • Oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia oraz wydania lokalu, stanowiącego przedmiot umowy i wskazanie adresu lokalu, w którym zamieszka najemca w razie obowiązku opróżnienia lokalu – takie możliwości od tego roku daje instytucja najmu okazjonalnego. Dodatkowo właściciel mieszkania wskazanego przez najemcę przedkłada oświadczenie (z podpisem poświadczonym notarialnie) ze zgodą na zamieszkanie najemcy w razie eksmisji z wynajmowanego lokalu.