Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zawód: Specjalista ds. równości

Rośnie zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane pod kątem umiejętności analitycznego i praktycznego myślenia na temat równości i różnorodności w naszym kraju.

Polityka równouprawnienia, walki z dyskryminacją i wyrównywania szans stanowi jeden z podstawowych wymogów współczesnej demokracji europejskiej – mówi dr Joanna Mizielińska, socjolożka ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, która prowadzi zajęcia w ramach specjalizacji „Płeć kulturowa”.
 
Specjalizacja ma na celu przygotowanie studentów do pracy w miejscach, w których wyczulenie na kwestie równouprawnienia płci jest konieczne. „Wiedza na temat równego statusu, kwestii przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, orientację i pochodzenie jest coraz bardziej doceniana na rynku pracy. Jest szczególnie przydatna przy pisaniu wniosków unijnych uwzględniających kwestie gender mainstreamingu” – mówi dr Joanna Mizielińska z SWPS. „Specjalizacja cieszy się dużą popularnością, gdyż podejmuje ważną problematykę społeczno-kulturowych uwarunkowań związanych ze zróżnicowaniem płci. Jej celem jest przeanalizowanie pozycji kobiet we współczesnej Polsce pod kątem barier, jakie ze względu na płeć napotykają w realizowaniu się w życiu społecznym, zawodowym, politycznym, rodzinnym i innych sferach aktywności” – dodaje.
 
Program specjalizacji obejmuje takie praktyczne zagadnienia, jak: unijne standardy i mechanizmy wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, pomoc osobom, które doświadczają dyskryminacji płciowej w życiu zawodowym i prywatnym, rozwiązywanie konfliktów, których podłożem są różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w zakładach pracy, pomoc osobom, które z racji pełnionych w życiu ról niezgodnych ze stereotypem doświadczają dyskryminacji, opracowywanie programów przeciwdziałających przemocy, pisanie projektów uwzględniających unijne standardy gender mainstreamingu czy wiedza o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych i możliwych źródeł finansowania.
 
„Unijne standardy przyjęte przez Polskę w momencie wstępowania do Unii Europejskiej obejmują kwestię równego statusu kobiet i mężczyzn na wszystkich poziomach i etapach decyzji politycznych. Choć pod względem prawnym nasze ustawodawstwo zostało dostosowane do wymogów Unii, w praktyce wciąż mamy do czynienia z nierównością płci na rynku pracy, w domu, w polityce, edukacji. Częściowo za ten stan rzeczy odpowiedzialne są wciąż pokutujące stereotypy płci, których zmiana nie nastąpi, dopóki nie zmieni się nastawienia społecznego. To zaś wymaga zaangażowania i pracy wykwalifikowanych osób” – dodaje dr Mizielińska.
 
Płeć kulturowa (gender studies) to specjalizacja w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS. Adresowana jest to studentów kulturoznawstwa, dziennikarstwa, filozofii, politologii, socjologii i stosunków międzynarodowych oraz psychologii w języku angielskim w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W ofercie uczelni dostępne są także studia podyplomowe Szkoła gender: podyplomowe studia nad płcią.