Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zdolności intelektualne – mocny atut

Już niebawem tegoroczni absolwenci ruszą na podbój rynku pracy. Dobrze wziąć byka za rogi i przygotować się na pierwsze testy i rozmowy rekrutacyjne. Z ostatnim z serii trzech testów psychometrycznych możecie zweryfikować swoje zdolności intelektualne.

Najnowszy test będzie mierzył wrodzone zdolności intelektualne pod wglądem przyszłych stanowisk pracy. Pokaże, które ze zdolności są rozwinięte, a które jeszcze wymagają rozwoju. Ta metodologia została opracowana wyłącznie dla potrzeb działów Human Resources w sektorach usługowych i może być stosowana w wielu obszarach rozwoju ludzi w organizacji. Badanie zdolności intelektualnej podnosi jakość i skuteczność procesów rekrutacji, selekcji, zarządzania, motywowania, rozwoju, budowania efektywnych zespołów oraz rozwijania silnej kultury organizacyjnej.

Działanie i dialog furtką do sukcesu

Jak powszechnie wiadomo, inteligencja nie jedno ma imię. Sfer inteligencji jest co najmniej kilka. Osiągamy różny stopień rozwoju na różnych płaszczyznach. Najważniejsze, żeby kandydat na dane stanowisko miał najmocniej wykształcone akurat takie predyspozycje, jakie są niezbędne do wykonywania określonych zadań.
Obecnie najbardziej pożądane są umiejętności dostosowania się do zmiennych warunków, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętność komunikowania się i współpracy. Atutem może być wysoki poziom inteligencji kognitywnej, czyli zdolności do myślenia skutecznego i podejmowania decyzji (w szczególności w sytuacjach nieprzewidywalnych i niepewnych) oraz umiejętności wykorzystania własnej wiedzy i informacji. Ćwiczenie inteligencji tego rodzaju wymaga stawiania celów, uczenia się i planowania.
Możliwość skutecznego porozumiewania się z otoczeniem zapewnia z kolei inteligencja werbalna, czyli zdolność formułowania wypowiedzi oraz zdolność rozumienia komunikatów.

Najpierw zrozumieć siebie…

Za zespół niezwykle istotnych cech pomagających przetrwać w niejednej firmie odpowiada inteligencja emocjonalna. Obejmuje ona zdolność rozumienia siebie i własnych emocji, kierowania nimi i kontrolowania ich, zdolność samomotywacji, radzenia sobie ze stresem, zdolność adaptacji, empatię oraz umiejętności o charakterze społecznym.
Do inteligencji emocjonalnej zalicza się trzy główne grupy kompetencji: samoświadomość (wiedza o własnych uczuciach, wartościach, preferencjach, możliwościach), samoocenę (poczucie własnej wartości, wiara we własne siły, świadomość swoich możliwości, umiejętności oraz swoich ograniczeń), samokontrolę (zdolność świadomego reagowania na bodźce zewnętrzne, umiejętność radzenia sobie ze stresem i kształtowania własnych emocji w zgodzie z własnymi normami, zasadami oraz wyznawanymi wartościami).
Inteligencja emocjonalna stanowi także o naszych relacjach z innymi. Za poprawność tych relacji odpowiadają kompetencje społeczne: empatia (uświadamianie sobie uczuć, potrzeb i wartości wyznawanych przez innych; taka postawa nastawiona jest na pomaganie i wspieranie innych osób), asertywność (zdolność wyrażania i obrony własnych praw i emocji bez naruszania praw innych osób), perswazja (umiejętność wpływania na innych, pozyskiwania ich na rzecz porozumienia, zdolność łagodzenia konfliktów), przywództwo (zdolność zjednywania sobie zwolenników i pobudzania ludzkiej motywacji), współpraca (zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie). Ten typ kompetencji związany jest z inteligencją społeczną, która ułatwia nawiązywanie pozytywnych, obustronnie satysfakcjonujących relacji w codziennych kontaktach.
Odrębna grupa kompetencji definiuje nasz stosunek do zadań i działań: motywacja (zaangażowanie, dążenie do osiągnięć, inicjatywa i optymizm), zdolności adaptacyjne (umiejętność panowania nad swoimi stanami wewnętrznymi, zdolność radzenia sobie w zmieniającym się środowisku, elastyczność w dostosowywaniu się do zmian w otoczeniu, również w sytuacjach stresujących), sumienność (zdolność przyjmowania odpowiedzialności za wykonywanie zadań, konsekwencja w działaniu).
Nieco odmiennym czynnikiem definiującym nasze kompetencje jest inteligencja twórcza, czyli zbiór umiejętności i cech, które pozwalają na twórcze działania (szczególnie o charakterze artystycznym).
Podsumowując, test ma weryfikować zespół naszych predyspozycji, zdolności, a także kulturę umysłową, doświadczenie i wiedzę. Sprawdza on kompleksowo predyspozycje intelektualne, które coraz częściej mają decydujące znaczenie podczas wyboru nowego pracownika. Niejednokrotnie pracodawcy przedkładają „cechy miękkie” typu elastyczność, umiejętność radzenia sobie z nowymi wyzwaniami i stresującymi sytuacjami czy umiejętność współdziałania w grupie nad bogatsze doświadczenie, bo nabycie nowych umiejętności zawodowych bywa łatwiejsze niż wypracowanie zespołu pożądanych cech intelektualnych.
Co zrobić, aby w procesie rekrutacji korzystnie przejść przez test? Powtórzę motto, które przewijało się w poprzednich tekstach dotyczących testów osobowościowych – być sobą! Tylko taka postawa może być podstawą naszego sukcesu.

Kolejny test dostępny online!

Na znanej już Wam stronie internetowej www.testy.eurostudent.pl znajdziecie ostatni z serii trzech testów. Po przetestowaniu swojej osobowości i motywacji, czas na sprawdzenie zdolności intelektualnych. Wystarczy zalogować się i zaznaczyć odpowiedzi zgodnie z własnymi przekonaniami. Wynik zostanie wysłany automatycznie na Waszą skrzynką mailową. Poznacie swoje predyspozycje intelektualne.


PRZETESTUJ SIĘ Z „EUROSTUDENTEM”

Wejdźcie na www.testy.eurostudent.pl i poznajcie kolejny test psychometryczny. Test zdolności intelektualnych to doskonałe uzupełnienie testów: osobowościowego i motywacyjnego. Rozwiążcie go, aby poznać swoje predyspozycje intelektualne niezbędne do zajmowania konkretnych stanowisk. Macie szansę odkryć prawdę o sobie zanim zrobią to specjaliści z Human Resources. Już teraz sprawdźcie, czego spodziewać się na rozmowie kwalifikacyjnej. Przetestuj się z „Eurostudentem”!